Защо да станете училище партньор на Заедно в час?

ЩЕ СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ РАЗРАСТВАЩА СЕ МРЕЖА

от училища партньори и съмишленици на организацията, с които да реализирате съвместни проекти и да обменяте добри практики.

ЩЕ ПОДКРЕПИТЕ НОВИ ХОРА В ОБРАЗОВАНИЕТО,

като предадете опита и познанията си на мотивирани учители, които след това да продължат да работят в името на успеха на всяко дете. Така ще подобрите образованието в България.

ЩЕ РАЗВИЕТЕ
УЧИЛИЩЕТО СИ

чрез сътрудничество с професионална организация, подкрепена от МОН, както и от много други корпоративни и неправителствени партньори. Ще имате възможност да участвате в конференции и семинари, чрез които да споделяте натрупания опит.

ЩЕ СЪЗДАДЕТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ СИ

повече възможности за успех. Те ще имат още мотивиращи учители и ще могат да учат чрез иновативни методи. По този начин ще помогнете още по-ефективно всеки от учениците да може да развие напълно своя потенциал и да се реализира успешно в живота.

Как да станете училище партньор?

Програма Заедно в час е отворена за всички училища и професионални гимназии, в които се обучават ученици от 1. до 12. клас в редовна форма на обучение и отговарят на един или повече от следните критерии: 

 • Произхождат от семейства с нисък социално-икономически статус;
 • Показват незадоволителни резултати на външни оценявания и държавни зрелостни изпити;
 • Произхождат от езикови малцинства;
 • В риск са от отпадане от училище поради ниска мотивация за учене и значително изоставане от учебния материал.

1

Попълвате формуляр за нужда от учители по програма Заедно в час.

 

 

 

 

2

Осигурявате свободно място за учител по определен предмет или възпитател в рамките на минимум 2 учебни години.

 

 

 

3

Осигурявате минимум 60% преподавателски норматив, който да се формира от задължителна подготовка (ЗП) и задължително избираема подготовка (ЗИП). Допълване на норматива до 100% със свободно избираема подготовка (СИП) или други извънкласни дейности е силно препоръчително, но не задължително условие за сътрудничество между училището и програмата.

 

 

4

Сключвате трудов договор с учителя по програма Заедно в час със съответния изпитателен срок и възнаграждение спрямо Наредба № 1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, както и договор за партньорство със Заедно в час за период от 2 години.

 

 

5

Определяте учител-наставник от педагогическия екип в училище, който да помага при успешната интеграция на младия учител в колектива и в училищната среда.

Кои са учителите ни?

Заедно в час целенасочено търси амбициозни и доказали се хора, които имат потенциал да бъдат успешни учители-лидери. Стратегията за привличане и подбор на участници в програмата е насочена към мотивирани и успешни професионалисти от различни сфери и завършващи/наскоро завършили студенти от най-добрите университети в България и по света.

75%

владеят чужд език

60%

новозавършили отлични студенти

16%

бакалавър от университет в чужбина

27

години средна възраст

10

региона в България

40%

млади професионалисти

62%

владеят английски език

Всички кандидати за учители по програма Заедно в час преминават взискателен процес по подбор, който се провежда на три етапа – оценка на кандидатурата, лично интервю и център за оценяване. Успешните кандидати притежават следните осем компетенции:

 • постоянно учене
 • аналитични умения
 • лидерство и влияние
 • организираност и планиране
 • комуникативни умения
 • умения за работа в предизвикателна среда
 • вътрешна мотивация и нагласи
 • уважение, скромност и толерантност

По-малко от 10% от кандидатствалите стават участници по програма Заедно в час.

Как подготвяме и развиваме учителите?

 

По време на участието си в програма Заедно в час всеки учител преминава през цялостна програма за обучение и развитие, чрез която придобива качества, умения и нагласи, необходими на всеки успешен човек за постигане на поставените цели. Програмата е насочена към 4 основни сфери – личностно развитие, ученици, училище, образователна система. В нея се включват:

 • обучение по време на Летен институт и регулярни обучения по време на двете години
 • работа с координатор
 • работа с ментор
 • летен стаж/проект
 • съвместни проекти с други учители и училища
 • рефлексия върху процеси в отделни системи
 • споделяне и обмен на добри практики
 • достъп до ресурси от международната мрежа – добри практики, книги, изследвания, статии
 • работни групи за допълнителни идейни проекти и обучения
 • информационни сесии
 • кариерни възможности за развитие
 • алумни общност

Учителите по програма Заедно в час се обучават и от екип на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за да придобият професионална квалификация “учител” или „възпитател“. В допълнение те преминават 5-седмично обучение преди влизането си в училище, в което младите учители се научават да посрещат предизвикателства в класната стая: да планират уроци, да водят учениците си към високи резултати, да въвличат родителите в учебния процес, както и да си сътрудничат с останалите учители и училищната администрация.

В обучението са застъпени принципите на международно признатия модел „Преподавай като лидер”, който е взаимстван от Teach For All и е адаптиран за България. Основните характеристики на учителя-лидер спрямо този модел са:

 • поставя високи цели
 • планира
 • мотивира учениците и значимите близки
 • изпълнява ефективно
 • постоянно повишава ефективността си
 • работи упорито.

Защо Заедно в час?

“До този момент Заедно в час е най-добрата форма на обучение, прилагана в българската образователна система някога. За първи път от години детето ми се обучава от учител, човек, който познава и уважава целите на учениците си, подкрепя, мотивира, разбира ги, работи заедно с тях и за тях.”

Родител на ученик от 8 клас

“Харесва ми, че мога да кажа това, което мисля, и да споделя идеите си. Харесва ми, че учителят прави уроците разбираеми и лесни, както и забавни и разнообразни.”

Ученик от 8 клас

„Иска ми се съвместно със Заедно в час да обновя екипа си. Мисля, че това ще е прекрасно за училището – нови учители, млади хора, които да работят за успехите на децата.”

Директор на училище-партньор