Изградете мотивиран и способен екип

Станете част от лидерска програма за училищно развитие и от общност, която работи за качествено и достъпно образование

дни
часа
минути
секунди

В „Заедно в час” вярваме, че мотивираните и добре подготвени професионалисти са най-ценният ресурс за осигуряване на качествено и достъпно образование за всяко дете.

„Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху устойчиво подобряване на лидерските и преподавателски практики, които допринасят за успеха на всички ученици в училището.  

Програмата се състои от две неразделни части: 

 • Курс Лидерство в училище: надгражда уменията на лидерския екип да допринася за по-задълбоченото учене на всички ученици чрез доказани от практиката и науката подходи;
 • Курс по избор на училището, свързан с различни методи на преподаване: надгражда уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в една от 4 области, спрямо конкретните нужди на училището.

Участниците в двата курса преминават през: 

 • практика – всяко училище в програмата разработва и реализира цялостен проект за подобрение на училището спрямо нуждите си; 
 • надграждащи обучения – участниците преминават през серия от присъствени и онлайн обучения, обединяващи дългогодишния ни опит с най-новите изследвания за ученето на възрастните; 
 • подкрепа от ментор  – всеки училищен екип работи с ментор, който го подкрепя в работата по училищния проект и прилагането на наученото; 
 • работа в професионална общност и споделяне на опит – участниците в програмата работят заедно с колеги от други училища с разнообразен профил от цялата страна.

Обученията и подкрепата са безплатни за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в ИРОППКПС и участниците получават съответния брой кредити.

Програмата е наследник на Академията за лидери в образованието на фондация „Америка за България“ и съвместява знанията и опита на „Заедно в час“ в областта на професионалното развитие и подкрепата на учители. 

Какво споделят участниците в програмата

Програма „Училища за пример“ помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните резултати и благосъстоянието на учениците.
95%
Програма „Училища за пример“ им дава конкретни инструменти и практики, които да интегрират в работата си.
91%
„Училища за пример“ им помага да споделят и взимат добри практики от различни учители и училища.
94%

Защо да кандидатствате

Ценности

Споделяте нашето убеждение, че именно хората в класните стаи са ключът към това всяко дете в България да получи качествено образование.

Екип

Мотивирани сте заедно с екипа си да развивате лидерски умения, нагласи и компетентности, свързани с различни методи в управлението на училището и преподаването.

Устойчивост

Искате да изградите устойчивост и адаптивност в екипа си, за да се справяте с новостите и предизвикателствата на средата с увереност.

Какво получавате

Преживяване

Учите чрез преживяване, споделяне на опит и създаване на практически приложими инструменти и подходи.

Подкрепа

Получавате подкрепа от ментори, които са експерти в сферата на образованието по време на целия двугодишен период на програмата.

Общност

Ставате част от общност от над 1500 съмишленици, работещи за осигуряване на качествено и достъпно образование на всяко дете в България.

Кой може да кандидатства за участие в програмата

Програмата е отворена за всички държавни и общински училища, които искат всеки техен ученик да развива потенциала си и да успява. 

Очаквания от кандидатите за програма „Училища за пример“

 • Да търсят и да са мотивирани да реализират училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес. 
 • Да са готови за сътрудничество вътре в екипа си и с представители на общността, както и за споделяне на придобитите знания с други свои колеги в училището.

Очаквания от участниците в програма „Училища за пример“

 • Да се включат в програмата в рамките на две учебни години с лидерски екип* от училището и 3-5 учители допълнително за избираемите курсове в програмата.

* Лидерският екип включва директор, заместник-директори, формални и неформални лидери и може да бъде от 3-ма души до максимално 10% от броя на учителите в училището. 

 • Да са ангажирани с участието си в планираните обучения и дейности и да изпълняват отговорно и съвестно поставените задачи.
 • Да подпомагат процеса по мониторинг чрез осигуряване на достъп до класните стаи на участниците в програмата.
 • Да покрият единствено разходите за пътуване и настаняване за присъствените обучения – участието в програмата е безплатно.
4_1 (1)

Етапи на кандидатстване

0 .

Онлайн формуляр:
до 31 март

Обсъдете възможността за участие в програмата с екипа, който планирате да включите. Съветваме ви да попълните заедно формуляра за кандидатстване. 

0 .

Интервю с лидерски екип:
13-18 април

Одобрените на първи етап екипи ще преминат към втори етап – интервю с лидерските екипи на училищата. 

0 .

Избор на училища
май 2022

След проведените интервюта ще изберем участниците в програмата, с които ще подпишем договор за участие.

За други въпроси и допълнителна информация ни пишете на schools@zaednovchas.bg.

Курсове в програма „Училища за пример“

 • Всички курсове продължават и през двете години на програмата. 
 • Курсовете включват синхронни обучения (обучение на живо в неучебно време и онлайн обучения през учебната година), асинхронни обучения (задачи за самостоятелна работа), изработване на продукт, приложение в практиката и подкрепа от ментор.
 • Обученията и подкрепата се водят от отдадени професионалисти с опит в преподаването и в подкрепата на учители, които споделят убеждението, че именно хората в класната стая са ключът към това всяко дете в България да получи качествено образование и подкрепа.
 • Обученията съвместяват международния и местния опит, стъпват на данни и доказателства и са вдъхновени от различни образователни изследвания. 
 • Курсовете са включени в регистъра на МОН и всички, които ги завършат успешно, получават квалификационни кредити

Лидерство в училище: двугодишен курс за лидерския екип в училището

Фокусът му е върху изграждането на лидерски екип, който създава среда за качествено преподаване и учене, така че всеки ученик и учител да бъде успешен. 

Курсът е с продължителност от 26 дни за двугодишния период на програмата и включва шест модула

 

Модул 1: Ученикът в центъра на стратегическото мислене

Участниците изследват кои фактори допринасят за задълбочено и качествено учене на всички ученици и поставят стратегическите цели за учениците, които училищният екип иска да постигне по време на участието си в програмата.

Модул 2: Сътрудничество в училище

Този модул се фокусира върху уменията на лидерския екип да изгражда и поддържа култура на сътрудничество между учителите. 

Модул 3: Решения, базирани на данни

В този модул участниците надграждат уменията си да създават и използват системи за събиране и анализ на данни на ниво училище.

Модул 4: Приемаща и включваща среда в училище

Участниците изследват механизми за подобряване на чувствителността към културните различия и ролята на предразсъдъците и етикетите. 

Модул 5: Професионално развитие на учителите

Този модул развива уменията на лидерския екип да създава общо разбиране за качествено преподаване и да поддържа култура на задълбочено и целенасочено професионално развитие в училище. 

Модул 6: Устойчивост на промяната

През този модул лидерските екипи ще задълбочат познанията и уменията си да управляват и надграждат промяната, която целят.

Педагогически курс по избор на училището, свързан с методите на преподаване в 4 области

Училището избира един педагогически курс спрямо нуждите на учениците си, в който могат да се включат между 3-ма и 5-има учители. Всички курсове помагат на учителите да надградят уменията си в съответната област и да поставят ученика в центъра на образователния процес.

Курс „Езиково подкрепящи училища“

Курсът предвижда обучение на учители за различни форми на езикова подкрепа на деца с майчин език, различен от езика на преподаване (т.нар. деца билингви).

Курс „Развиване на умения на ХХI век“

Курсът предвижда цялостна подкрепа за планиране на интегриран подход за преподаване с фокус върху уменията на ХХI век в контекста на различните учебни предмети.

Курсът цели да надгради уменията на учителите да работят целенасочено за развиване на компетентности у учениците. 

Курс „Социално-емоционално учене“

Този курс е за учители, които разпознават ползата от развитие на социалните компетенции и управление на емоциите и търсят как да го включат в ежедневната си работа. Също така той е насочен и към развитие на умения за поставяне на професионални граници за справяне със стрес и благополучие на учителите. 

Курс „Интегриран подход в образованието по науки – STEM в училище“

Курсът подкрепя преподаватели по STEM предмети да създават и реализират STEM преживявания, като стъпват на нуждите и интересите на учениците си и прилагат различни подходи за изследване и решаване на проблеми. Курсът е насочен към преподаватели по математика, природни науки, ИТ, професионални предмети, свързани с инженерство, и др. 

Програмата през 2021

0
УЧИЛИЩА
0
УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ
0
ОБЛАСТИ В ЦЯЛАТА СТРАНА
0 +
УЧЕНИЦИ
Мария Нестерова Директор на 7 СУ “Найден Геров” в гр. Варна

„Екипът ни е успешен, защото непрекъснато се обучаваме и квалифицираме. Най-ценното на програма „Училища за пример“ е, че организира знанията и уменията ни, поставя правилните акценти, а поднасянето на материята е увлекателно и провокативно. С участието в програмата се появиха нови познанства и се отвориха нови хоризонти.“

  Вижте най-често задаваните въпроси за назначаване на учител от програмата.

  За други въпроси и допълнителна информация ни пишете на schools@zaednovchas.bg.

  Новини от програма "Училища за пример"

  “Дни на вдъхновението” срещнаха ученици от 4 училища с различни професии

  Кампанията е част от съвместната инициатива на Еконт и Заедно в час “Куриери на бъдеще” и се проведе пилотно в четири училища в Бургас, София, Бохот и Ветрен Ученици от четири училища в България се срещнаха с представители на различни

  Прочетете повече »

  Още 10 дни училищата кандидатстват за безплатната програма “Училища за пример”

  Двугодишната програма подкрепя училищните екипи да подобрят управлението и да модернизират преподаването си с фокус върху успеха на всички ученици Десет дни имат училищата в страната да кандидатстват за програмата за професионално развитие на училищни екипи “Училища за пример” на

  Прочетете повече »

  Различното училище, в което всички деца са равни

  Училище за пример: НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец Различното училище, в което всички деца са равни. Това изречение обобщава философията на Начално училище „Цани Гинчев“ в град Лясковец. Училището е втори дом за 80 момичета и момчета, които развиват своя

  Прочетете повече »

  Последвайте ни в социалните мрежи