Доклади за образованието в България

Какво показват изследванията в сферата на образованието? На тази страница ще откритете основните данни и изводи доклади за българската образователна система

България: пътна карта за развитие на политиките за учители

В България се наблюдават демографски и икономически тенденции, и регионални различия, които оказват силно влияние върху образователната система. Настоящият доклад се основава на анализите, насочени към политиките за учители и разработени в периода октомври 2019 г. – юни 2021 г. В него се предлага пътна карта за разработване на политики за учителите, която представлява план за незабавни действия и за необходимите дългосрочни инвестиции за реформите по отношение на учителите, включени са примери за програми на ниво система и конкретни инструменти.

Оценка и препоръки за образованието

Първата група проблеми включват сравнително непълния обхват на учениците, високите нива на отпадане и сравнително ниските нива на записване в предучилищно образование. Втората група включва ниските резултати на учениците, липсата на основни компетентности у голяма част от тях, и високото отражение на социалното неравенство върху резултатите им, с особена сила при малцинствата и учениците в селските райони. Третата група проблеми са свързани със застаряването на учителите, трудностите при привличането им в определени райони и по дадени предмети, както и качеството на преподаването и оценяването на учениците. Съществен проблем е липсата на надеждни данни, които да позволят по-добро оценяване във и на системата и водене на обосновани политики.

Преглед и препоръки по отношение на политиката за работната сила в учителската професия в България

Докладът изследва предизвикателствата пред политиките за кадрово подсигуряване на образователната система. Тези предизвикателства са многобройни, като освен гарантирането на достатъчно учители, които да достигат навсякъде, където са нужни, главно предизвикателство е ефективното обвързване на политиките за обучение, подбор, назначаване и продължаващо професионално развитие с качеството на преподаването и подобряване на резултатите на учениците. Един от главните проблеми е липсата на обединен подход в събирането на данни, планирането и управлението на работната сила в образованието, което води до фрагментация и неефективност на политиките в областта.

Методология за мониторинг на продължаващата квалификация и уменията на работната сила

По отношение на ПК (професионална квалификация) и други форми за развитие на таланти/умения, МОН инвестира значителни публични ресурси, но подходът все още е фрагментиран и не позволява да се проследи как тази инвестиция допринася и отговаря на нуждите, идентифицирани в системата, за да гарантира постигане на стандартите за работната сила. Управлението на човешките ресурси е блокирано от i) липсата на готовност на системата да предлага и прилага, както подход за оценка на резултатността , така и инструменти и квалификация основана на нуждите на системата, ii) липсата на базирана на доказателства система, която да подкрепи резултатността от преподаването и работата в класната стая вместо отчитането на чисто формално участие в ПК, тъй като стандартите не обвързват резултатите от квалификацията с резултатността от преподаването и от работата в класната стая и в по-малка степен iii) въздействието от разпространението на COVID-19, което наруши образователния процес;

Становища и коментари за образованието

11 пъти избори и нула реформи в образованието

Без добро образование нито една друга реформа няма да е успешна  През последните пет години българските граждани са избирали президент, парламент и местни ръководства осем пъти. През юни предстои деветият път. Ако включим и изборите за евродепутати, общият брой на

Прочетете повече »

Развитието на гражданското общество не се нуждае от заявена добра воля, а от реални действия

През м. февруари 2022 г. беше конституиран първият Съвет за развитие на гражданското общество (СРГО), част от който е и фондация “Заедно в час”, макар и историята на съвета да започва още през 2012 г. В духа на прозрачността и спазвайки

Прочетете повече »

Функцията на РУО – административна или в подкрепа на качественото образование

Становище на фондация “Заедно в час” по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието Фондация “Заедно в час” приветства намеренията на Министерството на образованието и науката да инициира промени

Прочетете повече »

Бъдете част от положителната промяна

Последвайте ни