Станете училище-бенефициент по проект FIERST за 2019/2020

учители по време на обучение за проект FIERST

Кандидатстването за нови училища е отворено до 25 юни

Министерство на образованието и науката и Фондация “Заедно в час” обявяват конкурс за училища-бенефициенти по проект From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST).Проектът е финансиран от Програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките, Социално включване, на Европейската комисия.

FIERST е международен проект, в който участват организации от България, Великобритания, Швеция, Естония и Румъния. В България партньори по проекта са Фондация “Заедно в час”, координатор на проекта, Министерство на образованието и науката и Нов български университет.

Цел на проекта

Учители споделят добри практики по време на Fierst
Участниците в първата фаза на проекта по време на работилница за споделяне на добри практики

Основна цел на проекта да подобри капацитета на българските училища за създаване на условия за приобщаване на учениците чрез развиване на умения за успех. Проектът разпространява добри практики, използвани от иновативни учители, работещи с ученици от уязвими общности. Училищните екипи, участващи в проекта, ще бъдат обучени как да прилагат тези добри практики и как да направят прилагането и развитието им устойчиво чрез създаване на професионални учебни общности (ПУО) на училищно и междуучилищно ниво. В контекста на България добрите практики са свързани с развиване в учениците на умения за успех на 21 век и се базират на вече познатия ви наръчник „Как да развиваме умения на 21 век в час. От учители за учители“. Те са актуализирани и детайлно описани и в платформата https://prepodavame.bg/. Повече за проекта можете да научите тук и тук.

Като бенефициенти по проекта, одобрените училища получават:

 • възможност да участват в международен проект, събрал опита на 5 европейски държави;
 • обучение за 8-10 човека от екипа си за развиване на умения на 21 век в учениците;
 • обучение за 8-10 човека от екипа си за създаване и развиване на професионална учебна общност на училищно ниво;
 • подкрепа по време на учебната година за създаване и развитие на професионална учебна общност в училището;
 • подкрепа за прилагане на добрите практики;
 • възможност да използват различни инструменти за измерване отношението на учениците към учебния процес;
 • възможност за обмяна на добри практики и участие в семинари и конференции;
 • учителите, участвали във всички елементи на обучителната програма, получават 3 квалификационни кредита.

За да кандидатстват за бенефициенти по проекта, училищата трябва да отговарят на изискванията, описани по-долу, и да попълнят формуляр за кандидатстване на този линк:

Изисквания към училищата, кандидати за бенефициенти:

Учители по време на работилница за проект фиерст
Споделяне на добри практики от учители за учители в рамките на проект FIERST
 • в училището се обучават ученици от непривилегировани общности;
 • включващото образование и развитието на умения на 21 век в учениците е приоритет за директора и екипа на училището;
 • директорът и училищният екип припознават сътрудничеството между колеги като важен елемент за постоянно подобряване качеството на образованието в училище и за професионално развитие на учителите и могат да дадат примери, че вече работят в тази посока;
 • директорът има готовност да номинира и подкрепи, включително като осигури нужното за това време в рамките на работния ден, между 8 и 10 члена на екипа си, които да се включат активно във всички елементи на обучителната програма, както и самият той или друг член на ръководния екип да се включи в тези дейности, когато е приложимо;
 • директорът има готовност да номинира и подкрепи 1 човек от участниците в обучението, който да има лидерска роля в създаването и развитието на професионалната учебна общност. Този човек ще получи допълнително обучение в рамките на проекта.
 • директорът има готовност да осигури достъп до класните стаи на обучените по проекта учители с цел мониторинг и оценка на дейностите по проекта, както и да осигури възможност за провеждане на всички изследвания, предвидени с цел оценка на проекта.
 • eкипът, който се обучава, има готовност да прилага наученото от обученията по време на цялата учебна година чрез дейности с учениците.

Проектът предлага цялостна обучителна програма с продължителност 1 учебна година, която се състои от няколко елемента. Участието в проекта изисква активното включване на учителите от училищата бенефициенти във всички елементи:

учители по време на обучение за проект FIERST

 

 • Предварителна среща с училищния екип за разясняване на проекта и идентифициране на нуждите – м. септември 2019 г.
 • 3 двудневни присъствени съботно-неделни обучения, стартиращи през м. октомври 2019 г. Обученията ще се проведат през период от 2 до 3 месеца едно от друго. Точните дати ще бъдат съобщени най-късно в началото на учебната година.
 • Участие на 1 член на екипа в обучение за фасилитиране на процеса по създаване на ПУО
 • Създаване и регулярни срещи по време на учебната година на професионална учебна общност (ПУО) в училищата. Участниците в проекта ще бъдат подкрепени от координатори от екипа на “Заедно в час” в работата на ПУО. Участието в ПУО е неразделна част от обучителната програма.
 • Прилагане в класните стаи на наученото по време на обученията, адаптирано за конкретния контекст.
 • Описване и споделяне на добрите практики, прилагани в училищата. Описаните добри практики ще бъдат публикувани на платформата https://prepodavame.bg/.
 • Попълване на анкети за обратна връзка след всяко от обученията и анкета за професионално развитие в началото и в края на обучителната програма.
 • Измерване на ефекта от прилагането на добрите практики чрез попълване на анкети от страна на учениците в началото и в края на учебната година.
 • Осигуряване на достъп до класната стая на училищните координатори с цел подкрепа и мониторинг на ефективността на обучителната програма.
 • Участие в събитие за споделяне на добри практики в края на учебната година. По време на събитието учителите споделят опита си от участието в проекта и споделят своите добри практики с по-широката образователна общност под формата на практически работилници.

Допълнителна информация:

Учители работят по проект FierstУчилищата кандидатстват за участие в проекта с екип от 8 до 10 учители.

Задължително е участието в екипа по проекта на директора или друг член на ръководния екип на училището. Училището подава предварителен списък на екипа при кандидатстването, а финалният списък с участници се уточнява след предварителната среща с училищния екип през м. септември 2019. През втората година на изпълнение на проекта се предвижда да бъдат обучени общо 120 учители от 12 училища.

Срокът за подаване на кандидатури за участие в проект FIERST е 25 юни 2019 г.

Моля, имайте предвид, че е възможно след подаване на кандидатурата Ви представител на Фондация “Заедно в час” да се свърже с директора на училището за допълнителен разговор.

Одобрените училища ще бъдат обявени на 04 юли 2019 г.

През м. септември 2019 екипът на “Заедно в час” ще посети училището за среща с училищния екип с цел разяснение на проекта и идентифициране на нуждите на училището. След това училищата ще подпишат договор за участие в проекта с Фондация “Заедно в час”.


При нужда от допълнителна информация, можете да се свържете със “Заедно в час” на имейл schools@zaednovchas.bgK

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути