Заявката е отворена до 10. април 2017 г.
Станете училище партньор!

Заедно в час е неправителствена организация, която вече шест години работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото положение на родителите. За тази цел организацията привлича и внимателно подбира мотивирани и опитни специалисти с високи постижения от различни сфери. В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие те получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в училища в цялата страна. Организацията изгражда силна общност от настоящи и завършили участници, както и ключови партньори от всички сектори, за да подпомогне наистина и дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско дете.

Вярваме, че всяко дете има потенциал да бъде успешно. Ролята на училищното образование е да осигурява качествен образователен продукт на всички деца с оптимална подготовка за реализация в бъдеще. Преди всичко неговата цел е да прекъсва на цикъла на бедността и да не допуска неравенство. Подобрението на системата и обществото са възможни и зависят от индивидуалните усилия на всеки един от нас. Всеки от нас носи лична отговорност в процеса на търсене на промяна и за успеха на учениците. Подобрението е възможно само при обединени усилия, споделена визия, конкретни цели, прозрачност и проследяемост на инвестирания ресурс на една разрастваща се общност. Учителите трябва да получават целенасочена подкрепа и да се развиват постоянно така, че добавената им стойност за учениците да се повишава.

Нашите училища партньори са общински и държавни (специализирани и неспециализирани) училища, в които учениците срещат затруднения с усвояването на учебния материал, показват незадоволителни резултати на външните оценявания, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане от образователната система. В същото време това са училища, в които ръководството посреща тези предизвикателства с готовност и въпреки трудностите търси нови пътища към успеха на своите ученици. Училищата, с които си партнираме, споделят нашите вярвания и работят ежедневно и целенасочено да осигурят качествено образование на всяко дете.

Защо да станете партньор на Заедно в час?

ЩЕ СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ РАЗРАСТВАЩА СЕ МРЕЖА от училища партньори и съмишленици на организацията, с които да реализирате съвместни проекти и да обменяте добри практики.

ЩЕ ПОДКРЕПИТЕ НОВИ ХОРА В ОБРАЗОВАНИЕТО, като предадете опита и познанията си на мотивирани учители, които след това да продължат да работят в името на успеха на всяко дете. Така ще подобрите образованието в България.

ЩЕ РАЗВИЕТЕ УЧИЛИЩЕТО СИ чрез сътрудничество с професионална организация, подкрепена от МОН, както и от много други корпоративни и неправителствени партньори. Ще имате възможност да участвате в конференции и семинари, чрез които да споделяте натрупания опит.

ЩЕ ПОМОГНЕТЕ НА ВАШИТЕ УЧЕНИЦИ и ще създадете повече възможности за техния успех.  Те ще имат още мотивиращи учители и ще могат да учат чрез иновативни методи. По този начин ще помогнете още по-ефективно всеки от учениците да може да развие напълно своя потенциал и да се реализира успешно в живота.

Как да станете училище партньор?

Вие сте държавно или общинско училище, специализирано или неспециализирано.

Вашите ученици показват незадоволителни резултати на външни оценявания спрямо връстниците си в страната.

Имате готовност да назначите един или повече учители по предмет/учители в група за целодневна организация на учебния ден за 2 години.

Може да осигурите заетост на учителя минимум 60%, но не повече от 120% спрямо държавния норматив.

Готови сте да приемете нов колега в колектива. Знаете, че подкрепящата среда и менторството са от изключителна важост за влизането в професията.

Вярвате, че всяко дете има потенциал да бъде успешно. Ролята на училищното образование е да осигурява качествен образователен продукт на всички деца с оптимална подготовка за реализация в бъдеще.

Имате готовност да назначите дипломиран бакалавър, който придобива в момента своята педагогическа квалификация.

Държите на ясната и прозрачна двустранна комуникация.

Имате готовност да споделяте добрите практики от Вашето училище.

Ще се свържем с Вас, след получаване на заявката. В периода март – юни 2017 г. ще посетим училището, за да се запознаем и лично. Ще може да ни разкажете повече за своята работа, предизвикателствата, с които се сблъсквате и очакванията, които имате към учителите по програмата.

Между май – юли 2017 ще Ви изпратим документите на най-подходящия кандитат според Вашите нужди и изисквания.

След като прегледате изпратените документи, ще може да се срещнете и лично с кандидата за провеждане на интервю в периода май – юли.

Вие сте тези, които ще вземете финалното решение дали да назначите учител по програма Заедно в час. Можете да приемете или не предложената кандидатура. 

След одобрение на кандидат за учител по програма Заедно в час следва да сключите стандартен трудов договор с него, съобразно изискванията на законодателството в България.

След назначение на учител по програма Заедно в час в периода август -септември ще подпишем партньорско споразумение между Вашето училище и фондация Заедно в час, което да скрепи сътрудничеството ни.

Кои са учителите по програма Заедно в час?

53%

владеят чужд език

41%

имат педагогическа правоспособност

59%

в момента придобиват педагогическа правоспособност

86%

са под 40 годишна възраст

20%

са завършили/работили в чужбина

67%

преподават в малки населени места

40%

имат опит в НПО, доброволчество, проектна дейност

100%

са преминали обучение „Преподавай като лидер“

СЪЗДАВАМЕ ЛИ ЕФЕКТИВНИ УЧИТЕЛИ?

мнението на ученици, родители и директори

Заедно в час целенасочено търси амбициозни и мотивирани хора, които имат потенциал да бъдат успешни учители лидери. Всички кандидати за учители по програма Заедно в час преминават взискателен тристепенен процес по подбор. По-малко от 10% от кандидатствалите стават участници по програма Заедно в час.

Успешните кандидати задължително притежават следните осем компетенции:

Постоянно учене

Учителите активно се стремят да развиват потенциала си. Определят ключови области за личностното и професионалното си развитие. Предприемат конкретни действия, за да се подобрят, след рационален анализ на допуснати грешки.

Аналитични умения

Всеки ден учителите ще се изправят пред нови и често непознати ситуцаии, но умеят да правят смислен и ориентиран към решенията анализ на комплексни проблеми и използват данни, на които базират решенията си.

Умения за работа в предизвикателна среда

Участниците работят упорито и могат да се адаптират, когато е нужно, за да преодолеят труностите, с които се сблъстват. Учителите по програмата преследват целите си с постоянство, като остават позитивно настроени.

Организираност и планиране

Учителите умеят да организират ясно приоритетите си и успешно се справят с ежедневните си задачи. Планира ефективно и целенасочено, като спазват крайни срокове, изглеждат и да се държат професионално.

Лидерство и влияние

Участниците не се колебаят да поемат инициатива, за да подобрят нещата. Поемат отговорност за своите действия, резултатите от тях и намират съмишленици, с които да постигат по-ефективно своите общи цели. Учителите постигнат успехи, защото са отборни играчи и успяват да обединяват хората.

Мотивация

Участниците вярват в потенциала на всяко дете и работят ежедневно за неговото пълно реализиране! Силната мотивация да бъдат учители и готовността да работят дългосрочно за преодоляване на неравенството в достъпа до качествено образование са основа за успешното справяне в училище.

Уважение, скромност и толерантност

Учителите по програмата уважават различията и се отнасят непредубедено и със загриженост към житейските обстоятелства и гледната точка на другите. Могат да се поучат от всеки човек и всяка ситуация, затова подхождат винаги с отворено съзнание.

Комуникативни умения

Успешните кандидати умеят да комуникират ефективно, активни слушатели са и адаптират стила си на общуване в различни ситуации. Изслушват събеседника си и се стремят да разберат отсрещната страна, като се отнасят винаги с уважение към чуждото мнение.

Как подготвяме и подкрепяме учителите по програма Заедно в час през двете години?

Как подготвяме и подкрепяме учителите по програма Заедно в час през двете години?

 • обучение по време на Летен институт и регулярни обучения по време на двете години
 • работа с координатор
 • работа с ментор
 • летен стаж/проект
 • съвместни проекти с други учители и училища
 • рефлексия върху процеси в отделни системи
 • споделяне и обмен на добри практики
 • достъп до ресурси от международната мрежа – добри практики, книги, изследвания, статии
 • работни групи за допълнителни идейни проекти и обучения
 • информационни сесии
 • кариерни възможности за развитие
 • алумни общност

Учителите по програма Заедно в час се обучават и от екип на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за да придобият професионална квалификация “учител” или „възпитател“. В допълнение те преминават 5-седмично обучение преди влизането си в училище, в което младите учители се научават да посрещат предизвикателства в класната стая: да планират уроци, да водят учениците си към високи резултати, да въвличат родителите в учебния процес, както и да си сътрудничат с останалите учители и училищната администрация.

В обучението са застъпени принципите на международно признатия модел „Преподавай като лидер”, който е взаимстван от Teach For All и е адаптиран за България. Основните характеристики на учителя-лидер спрямо този модел са:

 • поставя високи цели
 • планира
 • мотивира учениците и значимите близки
 • изпълнява ефективно
 • постоянно повишава ефективността си
 • работи упорито.

Партньорите ни в страната: