Какво е функционална грамотност?

Функционална грамотност - Заедно в час

Вероятно покрай резултатите от PISA 2018 сте чували за функционална грамотност. Какво всъщност е функционалната грамотност и защо е толкова важна за съвременното общество?

8 септември е Международният ден на грамотността

Резултатите от международното изследване PISA 2018 показаха, че българските ученици изпитват значителни затруднения в прилагането на наученото в реални житейски ситуации. Време е да разнищим и по-подробно какво е функционалната грамотност, която е фокус на теста.

На първо място функционалната грамотност е различна от основна/базова грамотност – познаване на буквите, на думи и текстови конструкции, необходими за четене и писане. Базовата грамотност е умение, което е основа за по-нататъшно развитие, но в съвременния свят не е достатъчно за пълноценното реализиране на нито един човек.

Функционалната грамотност е наборът от умения и компетентности, които позволяват на един човек да се справи успешно с реални житейски ситуации в съвременното общество. 

За да се справяш успешно в съвременното общество означава:

  • да можеш да се грижиш за собственото си здраве (да прочетеш листовката на лекарство от аптеката и да разбереш какво можеш да очакваш като странични ефекти);
  • да знаеш правата и задълженията си като гражданин и потребител (да знаеш какво пише в трудовия ти договор или акта, който ти е написал пътният полицай и какво следва оттук нататък, да гласуваш информирано);
  • да можеш да се ориентираш къде да намериш полезна и достоверна информация (да разграничаваш фактите от мненията, достоверната информация от рекламите в сайтовете и медиите, които потребяваш; да знаеш как да четеш схемата на метрото);
  • да се развиваш професионално и личностно (правиш логически връзки между причина и следствие, да анализираш информация, да се оправяш с финансите си, да бъдеш креативен, да си поставяш цели и да знаеш как да ги реализираш)

PISA цели да измери именно това – до каква степен учениците са развили уменията да намират, осмислят, преработват и представят информация или да решават проблеми в ситуации, близки до реалните. Тълкуването на грамотността в PISA надхвърля границите на академичното знание по отделните предмети в училище. Оценява се именно реалното приложение на наученото, осъществяването на междупредметни връзки и използването им в реални ситуации. Затова е важно и полезно всеки учител, независимо от това по какво преподава, да развива функционална грамотност.

Ключов елемент в PISA е разбирането, че компетентноститe, които младите хора формират в училището, се отразяват върху способността им да продължат обучението си и да се включат успешно в обществото. Доказано е, че има пряка зависимост между нивото на функционална грамотност и процентът на хората, които нито продължават своето образование, нито са ангажирани с работа.

В PISA измерването на функционалната грамотност е разделено на три основни области – четене, математика и природни науки. Това условно разделение позволява акцентирането върху измерването на различни умения в тригодишния цикъл на изследването и получаване на пълна картина за компетентностите на учениците.

В резултатите, които очакваме на 3 декември, основен акцент е поставен върху четивната грамотност.

Напиши #ЕСЕ или какво е четивна грамотност

Спомняте ли си историята Напиши есе, спечели къща”? Преди няколко месеца един любопитен материал от медиите се превърна не просто в забавна шега в интернет, но и много ясна илюстрация какво е четивна грамотност.

В концепцията на PISA четивната грамотност се разбира като способността на учениците да използват в реални ситуации информация от писмени текстове. 

Или в горния казус – да отворят публикацията, да прочетат, че се изисква писането на текст от жанра есе с мотивация защо заслужават къщата, как да го изпратят и как ще бъде избран победителят, а не само да напишат думата есе под поста в социалните мрежи.

Определението включва в себе си разбиране, използване и осмисляне на писмени текстове за постигане на конкретни цели, удовлетворяване на потребности, задълбочаване на познанията, професионално и личностно развитие и участие в обществото. 

Понятията „разбиране, използване и осмисляне” отразяват основните операции, свързани с четенето и придобиването на познание чрез четене. 

Например в конкретния казус:

  • разбирането се отнася до способността на читателя да формира смисъл от текста – каква е историята на къщата, каква е идеята на собствениците с този необичаен конкурс;
  • използването – до прякото прилагане на информацията и идеите в текста при изпълнение на конкретна задача – написването на текст в жанр есе с конкретна цел
  • при осмислянето читателят свързва прочетеното със своите представи и опит – тук може да бъде както дали мога да го напиша на български или на английски език, къде мога да намеря адреса за пращане, имам ли шанс да спечеля и пр. 

Разбирането на PISA за четенето и четивната грамотност включва и редица когнитивни умения, като откриване, подбор, тълкуване и оценяване на информация от разнообразни източници, отразяващи различни ситуации на общуване и четене (много от тях са свързани и с т. нар. медийна грамотност или как потребяваме информация през различни медийни канали).


Научете повече какво представлява изследването PISA.

Прочете как може да се развива четивна грамотност в часа по физическо възпитание и спорт. Следващата седмица ще разкажем и още конкретни стратегии за развиване на четивна и функционална грамотност, изпробвани от участниците в програмата на “Заедно в час”.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути