From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST)

На 24 март 2021 г. от 13:00 Предстои заключителната конференция по проект FIERST

Ефективно разпространение на добри практики за приобщаващото образование: от класната стая към образователни политики - заключителна конференция по проект FIERST, съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕК

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +/ Ключова дейност 3, който цели да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и образователни експерти, които работят с ученици от уязвими общности на местно ниво, към по-широк кръг от учители и експерти на регионално и национално ниво. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция. В България партньори по проекта са „Заедно в час“, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

Добрите практики ще бъдат популяризирани чрез обучения на учители, организиране на професионални учебни общности в училищата бенефициенти и създаване на онлайн платформa за споделяне на добри практики – сайтът Prepodavame.bg.

Какво цели проектът?

Аспекти на FIERST в България

Проектът търси решения на следните предизвикателства в европейското образование:

 • Постиженията и резултатите на учениците често зависят от техния социално-икономически статус;
 • Учителите не винаги се чувстват достатъчно добре подготвени да преподават на деца, идващи от различна среда и да създават приобщаващи класни стаи и училища;
 • Добрите практики не се разпространяват ефективно;

Цели на проекта:

 • Увеличаване броя на учителите, които адресират нуждите на всички свои ученици, особено на тези от уязвими групи.
 • Изграждане на професионални учебни общности в училище и в по-широк контекст, които окуражават преподавателите да споделят предизвикателства и решения и да работят заедно, за да прилагат добрите практики и да подобряват  класните си стаи.
 • Споделяне на натрупания опит и научените по време на проекта уроци с местната и широката европейска образователна общност чрез създаване на наръчник за ефективно споделяне на добри практики.

 • Разработване на обучения за прилагане на „Наръчник за развиване на умения на 21. век“ и провеждане на обучения с поне 200 учители от 20 училища в България.
 • Разработване и валидиране на инструмент за измерване на мотивацията за учене и ангажираността към учебния процес на учениците, съвместно с Нов български университет.
 • Разпространение на други инструменти, използвани от фондация „Заедно в час“ за проследяване на развитието на обучените учители (анкета за обратна връзка от ученици, тест за четивна грамотност, въпросник за учители, базиран на TALIS и др.).
 • Създаване на професионални учебни общности сред обучените учители с цел по-нататъшна подкрепа за прилагане и разпространение на добрите практики.
 • Създаване на пакет от описания, методи за прилагане и инструменти за проследяване на добрите практики, които да бъдат разпространени на национално и на международно равнище сред партньорите в консорциума и други експерти.

СЪБИТИЯ И ПРОДУКТИ

Новини

ПАРТНЬОРИ

Консорциум от 7 партньори в 5 държави (България, Румъния, Естония, Великобритания и Швеция) обединява ключови заинтересовани страни, които както на национално, така и на международно ниво да разпространят добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и образователни експерти, които работят с ученици от уязвими общности на местно ниво, към по-широк кръг от учители и експерти на регионално и национално ниво.

Координатор на проекта:

Партньори на проекта:

Асоцииран партньор:

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящето съдържание не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.