Изградете мотивиран и способен екип

Станете част от лидерска програма за училищно развитие и от общност, която работи за качествено и достъпно образование

Станете част от лидерска програма за училищно развитие

В „Заедно в час” вярваме, че мотивираните и добре подготвени професионалисти са най-ценният ресурс за осигуряване на качествено и достъпно образование за всяко дете.

„Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху устойчиво подобряване на лидерските и преподавателски практики, които допринасят за успеха на всички ученици в училището.  

Програмата се състои от две неразделни части: 

 • Курс Лидерство в училище: надгражда уменията на лидерския екип да допринася за по-задълбоченото учене на всички ученици чрез доказани от практиката и науката подходи;
 • Курс по избор на училището, свързан с различни методи на преподаване: надгражда уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в една от 4 области, спрямо конкретните нужди на училището.

Участниците в двата курса преминават през: 

 • практика – всяко училище в програмата разработва и реализира цялостен проект за подобрение на училището спрямо нуждите си; 
 • надграждащи обучения – участниците преминават през серия от присъствени и онлайн обучения, обединяващи дългогодишния ни опит с най-новите изследвания за ученето на възрастните; 
 • подкрепа от ментор  – всеки училищен екип работи с ментор, който го подкрепя в работата по училищния проект и прилагането на наученото; 
 • работа в професионална общност и споделяне на опит – участниците в програмата работят заедно с колеги от други училища с разнообразен профил от цялата страна.

Обученията и подкрепата са безплатни за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в ИРОППКПС и участниците получават съответния брой кредити.

Програмата е наследник на Академията за лидери в образованието на фондация „Америка за България“ и съвместява знанията и опита на „Заедно в час“ в областта на професионалното развитие и подкрепата на учители. 

Какво споделят участниците в програмата

Програма "Училища за пример" помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните резултати и благосъстоянието на учениците.
95%
Програма "Училища за пример" ми дава конкретни инструменти и практики, които да интегрирам в работата си.
91%
Програма "Училища за пример" ни помага да споделяме и взимаме добри практики от различни учители и училища.
94%

Защо сте подходящи да кандидатствате

Ценности

Споделяте нашето убеждение, че именно хората в класните стаи са ключът към това всяко дете в България да получи качествено образование.

Екип

Мотивирани сте заедно с екипа си да развивате лидерски умения, нагласи и компетентности, свързани с различни методи в управлението на училището и преподаването.

Устойчивост

Искате да изградите устойчивост и адаптивност в екипа си, за да се справяте с новостите и предизвикателствата на средата с увереност.

Какво получавате

Преживяване

Учите чрез преживяване, споделяне на опит и създаване на практически приложими инструменти и подходи.

Подкрепа

Получавате подкрепа от ментори, които са експерти в сферата на образованието по време на целия двугодишен период на програмата.

Общност

Ставате част от общност от над 1500 съмишленици, работещи за осигуряване на качествено и достъпно образование на всяко дете в България.

Очаквания към участниците в програма "Училища за пример"

 • Да включат лидерски екип* от училището и 5 учители допълнително за избираемите курсове в програмата;

*Лидерският екип включва директор, заместник-директори, формални и неформални лидери и може да бъде от 3-ма души до максимално 10% от броя на учителите в училището. 

 • Да са мотивирани и да търсят училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес;
 • Да са ангажирани с участието си в планираните обучения и дейности и да изпълняват отговорно и съвестно поставените задачи;
 • Да подпомагат процеса по мониторинг чрез осигуряване на достъп до класните стаи на участниците в програмата;
 • Да са готови за сътрудничество с представители на общността и за споделяне на придобитите знания с други свои колеги в училището;
 • Да покрият единствено разходите за пътуване и настаняване – участието в програмата е безплатно

*Одобрените за програмата училища могат да кандидатстват за частично покриване на разходите за транспорт и настаняване. 

4_1 (1)

Етапи на кандидатстване

0 .

Онлайн формуляр:
до 30 март

Обсъдете възможността за участие в програмата с екипа, който планирате да включите. Съветваме ви да попълните заедно формуляра за кандидатстване. 

0 .

Интервю с лидерски екип:
19-25 април

Одобрените на първи етап екипи ще преминат към втори етап – интервю с лидерските екипи на училищата.

0 .

Избор на училища

След проведените интервюта ще изберем новите участници в програма “Училища за пример”. За въпроси и допълнителна информация ни пишете на schools@zaednovchas.bg.

За следващия випуск на програмата ще обявим кандидатстването в началото на 2022 г.

Курсове в програма "Училища за пример"

 • Курсовете са включени в регистъра на МОН и всички, които ги завършат успешно, получават квалификационни кредити;
 • Всички обучения се водят от отдадени професионалисти с опит в преподаването и в подкрепата на учители, които споделят убеждението, че именно хората в класната стая са ключът към това всяко дете в България да получи качествено образование и подкрепа;
 • Обученията съвместяват международния и местния опит, стъпват на данни и доказателства и са вдъхновени от различни образователни изследвания.

Лидерство в училище: двугодишен курс за лидерския екип в училището

Този курс продължава през двете години на участие в програмата. Фокусът му е върху изграждането на силни и ефективни лидерски екипи, които целенасочено създават позитивна култура на учене и работят заедно за въвеждането и разпространението на качествени методи на преподаване в цялото училище.

Курсът е с продължителност от 30 дни за двугодишния период на програмата и включва четири модула.

Модул “Разпределено лидерство”

Участниците изследват себе си и собствения си лидерски потенциал, както и полагат основи за изграждане на ефективен и целеустремен лидерски екип в училище.

Модул “Училищна култура”

Участниците изследват измеренията на културата в образователна институция, изграждането на взаимоотношения основани на доверие и взаимна подкрепа и създаване на благоприятна образователна среда.

Модул “Училището като учеща организация”

Участниците изследват теми свързани с изграждането на системи за събиране, обобщение, анализ на данни и създаване на общо разбиране за качествено преподаване и изграждане на цикъл за иновации.

Модул “Изграждане на приемаща и включваща среда в училище”

Участниците изследват механизми за подобряване на чувствителността към културните различия и ролята на предразсъдъците и етикетите.

Курс по избор на училището, свързан с методите на преподаване

Курсовете, свързани с методи на преподаване, се провеждат веднъж годишно. По време на участието си в двугодишната програма, училището може да избере един курс и за двете години, през който да преминат общо до 10 учители от училището или два различни курса за първата и за втората година, през които да преминат съответно по 5 учители за всеки курс.

 • Tab Title 1
 • Tab Title 2
 • Tab Title 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Избираеми курсове:

Edit

Курсът предвижда обучение на учители за различни форми на езикова подкрепа на деца с майчин език, различен от езика на преподаване (т.нар. деца билингви) 

Основните цели на курса са учителите да наградят уменията си да:

 • разпознават спецификите на езиковото развитие при многоезични деца;
 • правят диагностика на езиковото ниво на децата и да проследяват напредъка им;
 • прилагат методи за упражняване на речник и граматика в игрова форма;
 • прилагат методи за развиване на умения за работа с текст и развиване на четивна грамотност;
 • прилагат стратегии и техники за подкрепяща езикова корекция.
Edit

Курсът предвижда цялостна подкрепа за планиране на интегриран подход за преподаване с фокус върху уменията на ХХI век в контекста на различните учебни предмети.

Курсът цели да надгради уменията на учителите да работят целенасочено за развиване на компетентности у учениците чрез:

 • дефиниране на ключовите компетентности и техните елементи (съставни части);
 • поставяне на подходящи цели пред учениците на база техните диагностицирани възможности и потребности;
 • създаване на критерии и показатели за напредък и проследяване на този напредък;
 • намиране/адаптиране/създаване на упражнения и задачи, които развиват ключови компетентности.
Edit

Този курс би отговорил на очакванията на учители, които разпознават ползата от развитие на социалните компетенции и управление на емоциите и търсят как да го включат в ежедневната си работа. Не на последно място, курсът е насочен и към развитие на умения за поставяне на професионални граници за справяне със стрес и благополучие на учителите.

Сред основните цели на курса са:

 • ефективно интегриране на подходи и техники за социално емоционално учене в ежедневната работа в клас и в училище;
 • изграждане на сигурна среда за учене и работно представяне чрез целенасочена оценка и работа с потребности и емоциите на учениците.
Edit

Курсът е създаден съобразно конструктивистката теория за обучението. Курсът цели да надгради уменията на учителите да:

 • създават нагласи у учениците за реализиране в професии, включващи познания по точни науки;
 • мотивират на учениците за активно участие в часовете;
 • интегрират учебно съдържание в прогимназиален и гимназиален етап по математика, природни науки и ИТ от гледна точка на STEM;
 • организират учебния процес по интерактивен начин;
 • интегрират технологии в процеса на преподаване и учене.
languages_schools
Курс „Езиково подкрепящи училища“

Курсът предвижда обучение на учители за различни форми на езикова подкрепа на деца с майчин език, различен от езика на преподаване (т.нар. деца билингви) 

Основните цели на курса са учителите да наградят уменията си да:

 • разпознават спецификите на езиковото развитие при многоезични деца;
 • правят диагностика на езиковото ниво на децата и да проследяват напредъка им;
 • прилагат методи за упражняване на речник и граматика в игрова форма;
 • прилагат методи за развиване на умения за работа с текст и развиване на четивна грамотност;

прилагат стратегии и техники за подкрепяща езикова корекция.

social_emotional_1
Курс „Социално-емоционално учене“

Този курс би отговорил на очакванията на учители, които разпознават ползата от развитие на социалните компетенции и управление на емоциите и търсят как да го включат в ежедневната си работа. Не на последно място, курсът е насочен и към развитие на умения за поставяне на професионални граници за справяне със стрес и благополучие на учителите.

Сред основните цели на курса са:

 • ефективно интегриране на подходи и техники за социално емоционално учене в ежедневната работа в клас и в училище;
 • изграждане на сигурна среда за учене и работно представяне чрез целенасочена оценка и работа с потребности и емоциите на учениците.
skills_developing
Курс „Развиване на умения на ХХI век“

Курсът предвижда цялостна подкрепа за планиране на интегриран подход за преподаване с фокус върху уменията на ХХI век в контекста на различните учебни предмети.

Курсът цели да надгради уменията на учителите да работят целенасочено за развиване на компетентности у учениците чрез:

 • дефиниране на ключовите компетентности и техните елементи (съставни части);
 • поставяне на подходящи цели пред учениците на база техните диагностицирани възможности и потребности;
 • създаване на критерии и показатели за напредък и проследяване на този напредък;
 • намиране/адаптиране/създаване на упражнения и задачи, които развиват ключови компетентности.
integrated_approach
Курс „Интегриран подход в образованието по науки – STEM в училище“

Курсът е създаден съобразно конструктивистката теория за обучението. Курсът цели да надгради уменията на учителите да:

 • създават нагласи у учениците за реализиране в професии, включващи познания по точни науки;
 • мотивират на учениците за активно участие в часовете;
 • интегрират учебно съдържание в прогимназиален и гимназиален етап по математика, природни науки и ИТ от гледна точка на STEM;
 • организират учебния процес по интерактивен начин;
 • интегрират технологии в процеса на преподаване и учене.

Екипът на програма "Училища за пример"

iva
Ивелина Пашова ръководител на програма "Училища за пример"
kristina
Кристина Николова Старши обучител по програма "Училища за пример"
simeona
Симеона Маринова Старши Експерт “Обучение на училищни екипи”
blaga-todorova
Блага Тодорова Специалист "Стратегически партньорства"

Програмата през 2020

0
УЧИЛИЩА
0
УЧИТЕЛИ И ЛИДЕРСКИ ЕКИПИ
0
ОБЛАСТИ В ЦЯЛАТА СТРАНА
0
ЧАСА ОБУЧЕНИЯ ДО ДЕКЕМВРИ
Мария Нестерова Директор на 7 СУ “Найден Геров” в гр. Варна

„Екипът ни е успешен, защото непрекъснато се обучаваме и квалифицираме. Най-ценното на програма „Училища за пример“ е, че организира знанията и уменията ни, поставя правилните акценти, а поднасянето на материята е увлекателно и провокативно. С участието в програмата се появиха нови познанства и се отвориха нови хоризонти.“

  Новини от програма "Училища за пример"

  Училище за пример: СУ “Екзарх Антим I”, Казанлък

  Екип от учители разработват STEM проект, който включва учебно съдържание по различни предмети и привлича интереса на учениците Кой обект от Слънчевата система може да стане наш втори дом? По този въпрос работят ученици от IX и X клас в

  Прочетете повече »
  учители по време на обучение за проект FIERST

  27 са новите “Училища за пример”

  27 училища от 18 области и 21 населени места са новите участници във втория випуск на програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. Програмата е двугодишна и подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за

  Прочетете повече »

  Една седмица имат училищата да кандидатстват за програма “Училища за пример”

  Директорите могат да научат повече за ползите от програмата на 25 март на специално онлайн събитие за въпроси и отговори Седем дни остават до крайния срок за кандидатстване за втория випуск на програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в

  Прочетете повече »

  Последвайте ни в социалните мрежи