Курсове

Курсове в програма „Училища за пример“

  • Всички курсове продължават и през двете години на програмата. 
  • Курсовете включват синхронни обучения (обучение на живо в неучебно време и онлайн обучения през учебната година), асинхронни обучения (задачи за самостоятелна работа), изработване на продукт, приложение в практиката и подкрепа от ментор.
  • Обученията и подкрепата се водят от отдадени професионалисти с опит в преподаването и в подкрепата на учители, които споделят убеждението, че именно хората в класната стая са ключът към това всяко дете в България да получи качествено образование и подкрепа.
  • Обученията съвместяват международния и местния опит, стъпват на данни и доказателства и са вдъхновени от различни образователни изследвания. 
  • Курсовете са включени в регистъра на МОН и всички, които ги завършат успешно, получават квалификационни кредити

Лидерство в училище: двугодишен курс за лидерския екип в училището

Фокусът му е върху изграждането на лидерски екип, който създава среда за качествено преподаване и учене, така че всеки ученик и учител да бъде успешен. 

Курсът е с продължителност от 26 дни за двугодишния период на програмата и включва шест модула

 

Модул 1: Ученикът в центъра на стратегическото мислене

Участниците изследват кои фактори допринасят за задълбочено и качествено учене на всички ученици и поставят стратегическите цели за учениците, които училищният екип иска да постигне по време на участието си в програмата.

Модул 2: Сътрудничество в училище

Този модул се фокусира върху уменията на лидерския екип да изгражда и поддържа култура на сътрудничество между учителите.

Модул 3: Решения, базирани на данни

В този модул участниците надграждат уменията си да създават и използват системи за събиране и анализ на данни на ниво училище.

Модул 4: Приемаща и включваща среда в училище

Участниците изследват механизми за подобряване на чувствителността към културните различия и ролята на предразсъдъците и етикетите. 

Модул 5: Професионално развитие на учителите

Този модул развива уменията на лидерския екип да създава общо разбиране за качествено преподаване и да поддържа култура на задълбочено и целенасочено професионално развитие в училище. 

Модул 6: Устойчивост на промяната

През този модул лидерските екипи ще задълбочат познанията и уменията си да управляват и надграждат промяната, която целят.

Модул 1: Ученикът в центъра на стратегическото мислене

Участниците изследват кои фактори допринасят за задълбочено и качествено учене на всички ученици и поставят стратегическите цели за учениците, които училищният екип иска да постигне по време на участието си в програмата.

Модул 2: Сътрудничество в училище

Този модул се фокусира върху уменията на лидерския екип да изгражда и поддържа култура на сътрудничество между учителите. 

Модул 3: Решения, базирани на данни

В този модул участниците надграждат уменията си да създават и използват системи за събиране и анализ на данни на ниво училище.

Модул 4: Приемаща и включваща среда в училище

Участниците изследват механизми за подобряване на чувствителността към културните различия и ролята на предразсъдъците и етикетите. 

Модул 5: Професионално развитие на учителите

Този модул развива уменията на лидерския екип да създава общо разбиране за качествено преподаване и да поддържа култура на задълбочено и целенасочено професионално развитие в училище. 

Модул 6: Устойчивост на промяната

През този модул лидерските екипи ще задълбочат познанията и уменията си да управляват и надграждат промяната, която целят.

Педагогически курс по избор на училището, свързан с методите на преподаване в 4 области

Училището избира един педагогически курс спрямо нуждите на учениците си, в който могат да се включат между 3-ма и 5-има учители. Всички курсове помагат на учителите да надградят уменията си в съответната област и да поставят ученика в центъра на образователния процес.

Курс „Езиково подкрепящи училища“

Курсът предвижда обучение на учители за различни форми на езикова подкрепа на деца с майчин език, различен от езика на преподаване (т.нар. деца билингви).

Курс „Социално-емоционално учене“

Този курс е за учители, които разпознават ползата от развитие на социалните компетенции и управление на емоциите и търсят как да го включат в ежедневната си работа. Също така той е насочен и към развитие на умения за поставяне на професионални граници за справяне със стрес и благополучие на учителите. 

Курс „Развиване на умения на ХХI век“

Курсът предвижда цялостна подкрепа за планиране на интегриран подход за преподаване с фокус върху уменията на ХХI век в контекста на различните учебни предмети. Курсът цели да надгради уменията на учителите да работят целенасочено за развиване на компетентности у учениците. 

Курс „Интегриран подход в образованието по науки – STEM в училище“

Курсът подкрепя преподаватели по STEM предмети да създават и реализират STEM преживявания, като стъпват на нуждите и интересите на учениците си и прилагат различни подходи за изследване и решаване на проблеми. Курсът е насочен към преподаватели по математика, природни науки, ИТ, професионални предмети, свързани с инженерство, и др. 

Курс „Езиково подкрепящи училища“

Курсът предвижда обучение на учители за различни форми на езикова подкрепа на деца с майчин език, различен от езика на преподаване (т.нар. деца билингви).

Курс „Развиване на умения на ХХI век“

Курсът предвижда цялостна подкрепа за планиране на интегриран подход за преподаване с фокус върху уменията на ХХI век в контекста на различните учебни предмети.

Курсът цели да надгради уменията на учителите да работят целенасочено за развиване на компетентности у учениците. 

Курс „Социално-емоционално учене“

Този курс е за учители, които разпознават ползата от развитие на социалните компетенции и управление на емоциите и търсят как да го включат в ежедневната си работа. Също така той е насочен и към развитие на умения за поставяне на професионални граници за справяне със стрес и благополучие на учителите. 

Курс „Интегриран подход в образованието по науки – STEM в училище“

Курсът подкрепя преподаватели по STEM предмети да създават и реализират STEM преживявания, като стъпват на нуждите и интересите на учениците си и прилагат различни подходи за изследване и решаване на проблеми. Курсът е насочен към преподаватели по математика, природни науки, ИТ, професионални предмети, свързани с инженерство, и др. 

Контакти

America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

BG-Logo_Black&White-300
America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”