Въпроси и отговори

Програма „Училища за пример“ се отличава със следните характеристики:

 • единствената квалификационна програма за училищни екипи в България, които търсят цялостна трансформация на учебния процес като поставят ученика в центъра;
 • включва менторска подкрепа;
 • събира на едно място световен и местен опит;
 • включва реални примери от България;
 • има общност от вече работещи по този начин училища;
 • фокусира се върху работа за цялото училище, а не за отделна класна стая.

Курсът помага на лидерските екипи на училищата да създават среда за качествено преподаване и учене за всеки ученик и учител. 

С този курс ще:

 • Развиeте умения и нагласи за ефективно управление с фокус напредъка на учениците.
 • Създадете смела и постижима визия за успех за всички ученици.
 • Развивате и подкрепяте учителите във Вашето училище да прилагат съвременни методи, които насърчават учениците да бъдат съавтори на учебния процес.
 • Въвеждате ефективни структури за сътрудничество и професионално развитие в екипа на училището си.
 • Измервате напредъка на учениците и екипа си, за да вземате по-добри решения.
 • Управлявате промяната в своето училище и ще работите по-успешно за устойчивост на нововъведенията.

Курсът е подходящ за хора, ангажирани активно в управлението и развитието на училището. В екипа задължително участва и директора на училището. Останалите членове определя самото училище, като не е задължително всички да заемат управленски длъжности. Важно е да имат мотивация и желание да работят за споделяне и адаптиране на наученото от програмата и в по-големия екип на училището.

Курсът подкрепя педагогическите екипи на училищета да внедряват и надграждат нови преподавателски методи, които насърчават участието и успеха на всеки ученик. 

С този курс учителите във Вашето училище ще:

 • Изграждат култура на поведение в клас и нови методи на преподаване, които насърчават учениците да са активна страна в процеса на учене.
 • Използват формиращо оценяване и ще подобряват преподаването си като стъпват на данни.
 • Развиват инициативността и социално-емоционалните умения на учениците.
 • Подкрепят по-ефективно усвояването на български език от деца с различен майчин език, ако това е нужда на училището.
 • Сътрудничат по-добре със свои колеги за прилагането на успешните практики, които поставят ученика в центъра.
 • Развият потенциала си да бъдат по-добри лидери в класната стая и отвъд нея.

Курсът е подходящ за два типа учители:

– Опитни педагози с желание да прилагат нови подходи в класните си стаи. Учители, които са готови да подкрепят колегите в училище си да правят също.

– Начинаещи педагози (с опит до 5 години), които искат осезаемо да подобрят уменията си за преподаване в първите години на кариерата си.

Програмата е отворена за всички общински и държавни училища, които искат всеки техен ученик да развива потенциала си и да успява.

Програмата е подходяща за:

 • Програмата търси училища с различен размер, профил и предизвикателства – начални, основни, обединени, средни, гимназии, спортни училища и училища по изкуства, училища в малки градове и села и училища в големи областни центрове, независимо от броя ученици, с които работят, и резултатите, които постигат.  
 • Програмата е подходяща за училища, които вече са започнали своя път към промяната.

 • Програмата е подходяща за училища, които са готови да работят за промяна, но се затрудняват откъде да започнат.

 • Програмата е за училища, в които учителите и управленският екип са обединени в името на учениците.

Прочетете статията: Подходяща ли е програма „Училища за пример“ за вашето училище?

Програмата включва обучения на живо и онлайн: 

 • 7-дневно обучение на живо през лятото на 2024 г.; 
 • 2 двудневни онлайн обучения и 9 дни менторска подкрепа през учебната 2024/25;
 • 2 двудневни онлайн обучения и 6 дни менторска подкрепа през учебната 2025/26;
 • Рефлексия на живо през юни 2025 и юни 2026;
 • Преди всяко обучение/посещение от ментор, училищните екипи работят самостоятелно по задачи в онлайн платформа и в срещи помежду си.

Не, идеята е цялостно училищно подобрение за всички ученици, тоест, изискват се усилия от целия екип, а не само от отделни учители.

В програмата участват лидерският екип* от училището в курса „Лидерство в училище“ и 3-5 опитни учители и 1-2 учители с 0-5 години опит в курса „Ефективно преподаване с ученика в центъра“.
* Лидерският екип включва директор, заместник-директори, формални и неформални лидери и може да бъде от 3-ма души до максимално 10% от броя на учителите в училището. 

Училището, което поставя ученика в центъра, залага на активното учене, за да гарантира, че учениците наистина научават, не просто се обучават. При активното учене учениците задават въпроси и самостоятелно търсят отговори, като тестват свои хипотези и описват резултатите, работят в екип с други ученици и правят връзки между опита и теорията. Решават реални предизвикателства с практическо приложение. Ученето с център ученикът се осъществява по време на час и осигурява покриване на всички ключови точки на учебната програма.

 

Професионалната учеща се общност (ПУО) е начин на взаимодействие между учителите в едно училище, който осигурява качествено учене за всеки ученик. ПУО дава структура за сътрудничество между учителите и по този начин допринася за подобряване на професионалните умения на учителите и повишаване на качеството на учене. В рамките на работата си в ПУО учителите споделят преподавателски практики и подходи, изпробват ги в класната стая, като събират доказателства за ученето на учениците, анализират и рефлектират върху резултатите.

Всеки учител, участвал пълноценно във всички компоненти на програма „Училища за пример“ (обучения, срещи с ментор, приложение и измерване на резултати, споделяне на добри практики), получава удостоверение за 6 квалификационни кредита. Удостоверението се издава само на участници, които участват в над 80% от обучителните сесии и са предали всички обучителни задачи в срок.

Програмата е безплатна за училищата! Стойността на обученията и подкрепата за две години е 40 000 лв. Участниците имат възможност да се възползват от тях безвъзмездно, благодарение на нашите партньори и дарители.

От участниците се очаква да покрият единствено разходите за пътуване и настаняване за присъствените обучения. Има възможност за покриване на до 50% от тези разходи за училища с под 25 души педагогически персонал.

Участниците не попълват отчетни документи. Те трябва да правят редовно измерване чрез общи инструменти (преди началото на програмата и в края на всяка година участие). „Заедно в час“ администрира процеса и споделя резултатите обратно с училищата.