Въпроси и отговори

Програма „Училища за пример“ се отличава със следните характеристики:

 • включва менторска подкрепа;
 • представлява цялостна програма с фокус учениците, а не еднократно обучение;
 • събира на едно място световен и местен опит;
 • включва реални примери от България;
 • има общност от вече работещи по този начин училища;
 • фокусира се върху работа за цялото училище, а не за отделна класна стая.

Фокусът му е върху изграждането на лидерски екип, който създава среда за качествено преподаване и учене, така че всеки ученик и учител да бъде успешен. 

Курсът е с продължителност от 26 дни за двугодишния период на програмата – 13 дни през първата година и 13 дни през втората. Включва шест модула. 

Модул 1: Ученикът в центъра на стратегическото мислене 

Участниците изследват кои фактори допринасят за задълбочено и качествено учене на всички ученици и поставят стратегическите цели за учениците, които училищният екип иска да постигне по време на участието си в програмата.

Модул 2: Сътрудничество в училище

Този модул се фокусира върху уменията на лидерския екип да изгражда и поддържа култура на сътрудничество между учителите. 

Модул 3: Решения, базирани на данни

В този модул участниците надграждат уменията си да създават и използват системи за събиране и анализ на данни на ниво училище.

Модул 4: Приемаща и включваща среда в училище 

Участниците изследват механизми за подобряване на чувствителността към културните различия и ролята на предразсъдъците и етикетите. 

Модул 5: Професионално развитие на учителите

Този модул развива уменията на лидерския екип да създадат общо разбиране за качествено преподаване и да поддържат култура на задълбочено и целенасочено професионално развитие в училище. 

Модул 6: Устойчивост на промяната

През този модул лидерските екипи ще задълбочат познанията и уменията си да управляват и надграждат промяната, която целят.

Курсът предвижда обучение на учители за различни форми на езикова подкрепа на деца с майчин език, различен от езика на преподаване (т.нар. деца билингви). 

Основните цели на курса са учителите да наградят уменията си да: 

 • изследват кои фактори допринасят за задълбочено и качествено учене на всички ученици;
 • разпознават спецификите на езиковото развитие при многоезични деца;
 • правят диагностика на езиковото ниво на децата и да проследяват напредъка им;
 • прилагат методи за упражняване на речник и граматика в игрова форма;
 • прилагат методи за развиване на умения за работа с текст и развиване на четивна грамотност;
 • прилагат стратегии и техники за подкрепяща езикова корекция.

Този курс би отговорил на очакванията на учители, които разпознават ползата от развитие на социалните компетенции и управление на емоциите и търсят как да го включат в ежедневната си работа. Не на последно място, курсът е насочен и към развитие на умения за поставяне на професионални граници за справяне със стрес и благополучие на учителите. 

Сред основните цели на курса са:

 • изследват кои фактори допринасят за задълбочено и качествено учене на всички ученици;
 • ефективно интегриране на подходи и техники за социално емоционално учене в ежедневната работа в клас и в училище;
 • изграждане на сигурна среда за учене и работно представяне чрез целенасочена оценка и работа с потребностите и емоциите на учениците.

Курсът подкрепя преподаватели по STEM предмети да създават и реализират STEM преживявания, като стъпват на нуждите и интересите на учениците си и прилагат различни подходи за изследване и решаване на проблеми. Курсът е насочен към преподаватели по математика, природни науки, ИТ, професионални предмети, свързани с инженерство и др. Курсът цели да надгради уменията на учителите да: 

 • изследват кои фактори допринасят за задълбочено и качествено учене на всички ученици;
 • създават нагласи у учениците за реализиране в професии, включващи познания по точни науки;
 • интегрират учебно съдържание в прогимназиален и гимназиален етап по математика, природни науки и ИТ от гледна точка на STEM;
 • организират учебния процес по интерактивен начин;
 • интегрират технологии в процеса на преподаване и учене.

Курсът предвижда цялостна подкрепа за планиране на интегриран подход за преподаване с фокус върху уменията на ХХI век в контекста на различните учебни предмети.

Курсът цели да надгради уменията на учителите да работят целенасочено за развиване на компетентности у учениците чрез:

 • изследват кои фактори допринасят за задълбочено и качествено учене на всички ученици;
 • дефиниране на ключовите компетентности и техните елементи (съставни части);
 • поставяне на подходящи цели пред учениците на база техните диагностицирани възможности и потребности;
 • създаване на критерии и показатели за напредък и проследяване на този напредък;
 • намиране/адаптиране/създаване на упражнения и задачи, които развиват ключови компетентности. 

Програмата включва обучения на живо през лятото преди началото на учебната годна и онлайн обучения по време на учебната година. 

 • летните обучения се провеждат на живо, мястото се уточнява допълнително всяка година; 
 • синхронните обучения през учебната година се провеждат онлайн; 
 • асинхронните обучения се случват в платформа за онлайн обучение.

Не, идеята е цялостно училищно подобрение за всички ученици, тоест, изискват се усилия от целия екип, а не само от отделни учители.

Програмата е подходяща за всякакъв тип училища – начални, основни, обединени, средни, гимназии, спортни училища и училища по изкуства, училища в малки градове и села и училища в големи областни центрове, независимо от броя ученици, с които работят, и резултатите, които постигат.  

Участниците не попълват отчетни документи. Те трябва да правят редовно измерване чрез общи инструменти (преди началото на програмата и в края на всяка година участие). „Заедно в час“ администрира процеса и споделя резултатите обратно с училищата. 

Контакти

America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

BG-Logo_Black&White-300
America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”