angelina dzhurova

Ангелина Джурова

Специалист “Подкрепа на училищни екипи”

Ангелина е специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 г. Преди това в продължение на две години заема позицията координатор “Подкрепа на учители” в програмата “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”. Ангелина става част от екипа на организацията след като две години преподава  в СУ “Владимир Комаров “ – гр. Велико Търново (на ученици в начална степен) и самата тя е участник в програма “Нов път в преподаването”.

Ангелина  смята, че в живота на всяко дете трябва да има значим човек, който вярва в неговия потенциал и му помага да го развива. Също така активно работи за създаването на мост между социалната и образователната сфера.

Паралелно с работата си в “Заедно в час” Ангелина работи като обществен възпитател към Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – гр. Лясковец. Преди да стане учител работи в социалната сфера с деца в риск и като доброволец с деца лишени от родителски грижи.

Ангелина има бакалавърска степен Социална педагогика от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, магистърска степен  “Начална училищна педагогика” от ПУ “Паисий Хилендарски” и магистърска  степен “Управление на образованието” от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

Нашият екип