Завършвате висшето си образование и търсите най-добрата следваща стъпка за професионалното си развитие?

Вече имате професионален опит, но искате работата да ви носи удовлетворение и да се чувствате полезни не само за себе си, но и за обществото?

Искате да развиете важни професионални и лидерски качества, да споделите опита си с ученици и да им помогнете да открият своите пътища в живота?

Искате да бъдете част от положителната промяна в средата за живот в България?

Ако се разпознавате в някоя от тези ситуации, „Заедно в час“ е правилното място за вас.

„Заедно в час“ търси способни и мотивирани професионалисти, които да допринасят за качествено образование за всяко дете в България.

Вярваме, че хората са най-ценният ресурс за положителна промяна в образователната система. Промяна, която да осигури на всички ученици модерното образование на XXI век и да им помогне за успешна бъдеща реализация.

Ако имате:

 • нагласа, че всяко дете заслужава достъп до качествено образование;
 • умения за постоянно учене, аналитични, комуникационни и лидерски умения, мотивация за работа в предизвикателна среда и толерантност;
 • завършена бакалавърска или по-висока степен до 15.09.2019 г. (не е нужно да е с педагогическа правоспособност);
 • готовност за работа в българско държавно или общинско училище за период от две години на пълен работен ден;
 • готовност за работа с ученици с най-голяма нужда от подкрепа.

Като участник в програмата получавате:

 • възможност да работите за една от най-важните обществени сфери – образованието;
 • договор на пълен работен ден в училище – партньор на „Заедно в час“, в един от следните региони: Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, София-град, София-област, Стара Загора;
 • предварително обучение и подготовка по международно признатия модел на преподаване „Преподавай като лидер“;
 • програма за обучение и развитие на професионални и лидерски качества – за успешна работа в училище и бъдещо кариерно развитие;
 • обучение към университет – партньор на „Заедно в час“, за придобиване на професионална квалификация „учител“ (в случай че нямате такава);
 • подкрепа от опитен професионалист през двете години в училище;
 • достъп до подбрани обучения и възможности за развитие след двете години в училище в сферите ефективно преподаване и училищно лидерство, социално предприемачество, работа на общностно ниво и по местни и държавни политики;
 • възможност за подкрепа от ментор, свързан с избраната от вас сфера за бъдещо професионално развитие;
 • подкрепяща общност от съмишленици от различни сфери;
 • достъп до ресурси и обучения през глобалната мрежа на Teach For All.

ЗАЩО ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Работата за каузата “по-добро образование” носи удовлетворение и смисъл

„Заедно в час“ работи за подобряване на достъпа до качествено образование в България. Така че всички деца в страната да придобият знанията и уменията, които да им помогнат да се справят в живота, да реализират потенциала си и да станат пълноценни граждани. Като участник в програмата на организацията пряко ще допринасяте за тази цел. Участниците са тези, които работят с учениците, техните семейства и училищните екипи и виждат резултатите от усилията си.

Преподаването развива ключови умения

Всеки участник в програмата на „Заедно в час“ работи като учител в българско училище за период от две години. Каквито и бъдещи професионални планове да имате, преподаването ще ви научи на много важни умения, които може да са ви от полза за различни кариерни сфери. Такива са комуникационните и организационните умения, работата с разнообразни групи хора – ученици, родители, колеги учители и управленски екип на училището.

Като участник в програмата „Заедно в час“ ще преминете през обучение по международния модел „Преподавай като лидер“. Той акцентира върху поставянето на високи цели, начините за изграждане на мотивация, внимателното планиране и ефективното изпълнение на плана. В рамките на програмата участниците, които нямат професионална квалификация „учител“, я придобиват от университет-партньор на „Заедно в час“.

Участниците в програмата получават подкрепа в работата и развитието си

През двете години преподаване всеки участник в програмата „Заедно в час“ работят с координатори. Това са хора с опит в сферата на образованието, които подкрепят учителите във всекидневната им работа. Координаторите посещават учебни часове, дават обратна връзка, помагат за по-ефективна работа в училище и в общността.

Програмата на „Заедно в час“ включва и много обучения. Не само преди започването на работа в училище, но и продължаващи, през двете години и след тях. Организацията предоставя възможности за специализация в кариерните пътеки ефективно преподаване и училищно лидерство, социално предприемачество, работа на общностно ниво и по местни и държавни политики. За всяка от тях има специално разработени обучения и практическа работа.

Пред всеки участник има и редица възможности за натрупване на опит и черпене на добри практики от цял свят. Благодарение на глобалната мрежа Teach For All, част от която е „Заедно в час“. Мрежата обединява близо 50 организации от държави на 6 континента. Всички те работят по сходен модел за подобряване на достъпа до качествено образование в целия свят.

“Заедно в час” е общност с една голяма цел – по-добро образование

„Заедно в час“ е голяма общност от хора с обща визия за образованието. Сред тях са участниците в програмата, екипът на организацията, индивидуални съмишленици, корпоративни и институционални партньори, с които заедно се стремим към качествено образование за всяко дете в България. Всички те се подкрепят взаимно и търсят начини за съвместна работа. Участниците в програмата имат достъп до възможности за включване в проекти на други неправителствени и бизнес организации, в работни групи за изготвянето на препоръки за подобряване на образователната система и други.

КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В „Заедно в час“ търсим способни и мотивирани професионалисти, които да допринасят за равен достъп до качествено образование в България. Процесът на нашия подбор се основава на модел за оценяване на съвместимостта между качествата, уменията и нагласите (компетенциите) на кандидатите, от една страна, и ценностите на организацията, от друга. Кандидатите трябва да отговарят на минималните задължителни изисквания и да демонстрират, че притежават уменията и нагласите да бъдат успешни участници.

„Заедно в час“ не допуска пряка или непряка дискриминация в процеса на подбор, основана на етнос, произход, пол, сексуална ориентация, раса, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в обществени организации и движения, семейно и материално положение.

Задължителни изисквания

Задължителните изисквания, за да разгледаме кандидатурата ви, са:

 • да притежавате диплома за завършено висше образование – минимум степен „бакалавър“, от български университет, акредитиран от Министерството на образованието и науката, или от чуждестранен университет, признат в Република България;
 • да имате минимален среден успех 3.50 от 6 от дипломата в български университет или среден успех от чуждестранен университет, еквивалентен на изисквания от завършилите в България кандидати;
 • да владеете български език;
 • да отговаряте на условията по чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Критерии, по които се оценяват кандидатите за програмата на “Заедно в час”

„Заедно в час“ е организация, в която всекидневно се ръководим от нашите ценности. Те определят как работим и каква вътрешноекипна култура имаме. Очакваме кандидатите да ги разбират, приемат и демонстрират по време на процеса на подбор и по време на участието в програмата. Ценностите ни са в основата на компетенциите – уменията и нагласите, по които търсим и оценяваме вашия потенциал да бъдете успешен участник в програмата.

Постоянно учене

Постоянното професионално и личностно развитие са решаващи за постигането на устойчив успех като лидер в класната стая и извън нея. Затова търсим участници, които показват, че активно и постоянно се стремят да развият себе си и че предприемат конкретни действия, за да подобрят уменията си в ключови области.

Аналитични умения

Всеки ден учителите от програмата на „Заедно в час“ се изправят пред нови предизвикателства и затова е важно да умеят да правят смислен и ориентиран към решения анализ на комплексни проблеми и да използват данни, на които да базират решенията си.

Умения за работа в предизвикателна среда

Всеки участник в програмата на „Заедно в час“ се ангажира с преподаване на пълен работен ден в среда, предполагаща нетрадиционни ситуации, проблеми и предизвикателства, за поне две години. Затова търсим хора, които работят упорито и могат да се адаптират, когато е нужно, за да преодолеят тези предизвикателства. Успешните кандидати си поставят високи цели, преследват ги с постоянство, не губят мотивация при възникване на пречки и постигат търсените резултати.

Мотивация

Търсим хора, които познават, разбират и споделят визията на „Заедно в час“, вярват в потенциала на всяко дете, както и в подхода ни за подобряване на достъпа до качествено образование. Успешните участници в програмата са силно мотивирани от предизвикателствата, с които се сблъскват, не се отказват при срещата с трудности и са готови да вложат време и сили, за да постигнат общата ни цел – равен достъп до качествено образование за всяко дете.

Лидерство и влияние

За да може един ден всяко дете в България да има достъп до качествено образование, има нужда от хора, които не се колебаят да поемат инициатива, поемат отговорност за своите действия и резултатите от тях и намират съмишленици. Успешните кандидати са отборни играчи и успяват да обединяват хората около споделени каузи.

Уважение, скромност и толерантност

Участниците в програмата на „Заедно в час“ работят всекидневно с хора от разнообразни среди – ученици, учители, родители, корпоративни партньори, съмишленици на организацията, медии. Успешният участник в програмата уважава различията и се отнася непредубедено и със загриженост към житейските обстоятелства и гледната точка на всички, особено на необлагодетелствани общности и малцинства.

Организираност и планиране

Успешните участници умеят да определят приоритетите си, да планират времето си ефективно и целенасочено и винаги спазват крайни срокове.

Комуникативни умения

Търсим хора, които умеят да общуват ясно и ефективно, да слушат активно и внимателно, да адаптират стила си на общуване в различни ситуации и да се стремят да разберат отсрещната страна, като винаги подхождат с уважение към чуждата гледна точка.

ПРОЦЕС И СРОКОВЕ

Етапи на подбор

Процесът на подбор на „Заедно в час“ се състои от три етапа: регистрация и подаване на онлайн кандидатура, дистанционно интервю и участие в център за оценяване.

 1. Регистрация и формуляр за кандидатстване

  Кандидатурата започва с регистрация чрез бутона „Кандидатствайте“. За да бъде завършена, трябва да се попълни и формуляр за кандидатстване. Формулярът е вашата първа възможност да ни разкажете повече за себе си, за вашия академичен и/или професионален опит и вашата мотивация да кандидатствате за участник в програмата на „Заедно в час“.

 2. Интервю

  При успешно преминаване на първия етап ще получите покана да се запишете за интервю. Целта на интервюто е да се запознаем и да научим повече за вашата мотивация, нагласи и потенциал да бъдете успешен участник в програмата. Интервюто се провежда дистанционно.

 3. Център за оценяване

  Центърът за оценяване се провежда в рамките на половин ден в офиса на „Заедно в час“ в София (кандидатите, които живеят в чужбина, ще може да обсъдят с екип „Прием на участници“ вариантите за провеждане на дистанционен център за оценяване). Целта на центъра за оценяване е да ви даде възможност да се запознаете отблизо с нашата организация, да научите повече за всекидневието на участниците в програмата, както и да се срещнете с други кандидати и с членове на екипа ни. Центърът за оценяване включва различни активности – изнасяне на примерен урок, ролева игра, второ интервю, тест за аналитично мислене (за кандидатите, които не са попълнили вече такъв) и др., които симулират реалното всекидневие на участниците.

  • Примерен урок: изнася се в рамките на девет минути, като „ученици“ са хора от екипа на „Заедно в час“. Оценителите наблюдават способността на кандидата да представи темата по интересен и интерактивен начин и да комуникира с учениците.
  • Ролева игра: задача по предварителен сценарий, в която се оценява как кандидатът реагира, как подхожда в сложни ситуации, как предлага решения и комуникира с други хора.
  • Интервю: тип „структурирано компетентностно интервю“ с въпроси, обвързани с компетенциите, които търсим у успешните кандидати.

Срокове

Продължителността на процеса на подбор зависи до голяма степен от вас и се определя от датата, на която подадете формуляра си за кандидатстване. По време на всяка кампания за набиране на участници на сайта ни ще намерите краен срок за подаване на формуляра. Силно ви препоръчваме да кандидатствате по-рано през кампанията и да не отлагате решението си до крайния срок. Предимствата за кандидатстващите по-рано включват:

 • повече възможности за избор на училище, в което ще преподавате;
 • повече време за въвеждане в програмата;
 • повече възможности за включване в събития на общността на „Заедно в час“;
 • повече възможности за избор на удобна дата за интервю и център за оценяване.

Тук може да проверите каква би била максималната продължителност на процеса, като въведете датата, на която планирате да кандидатствате:

Ще получите информация дали преминавате успешно към втори етап (интервю и аналитичен тест):
Ще получите информация дали преминавате успешно към трети етап (център за оценяване):
Ще получите информаця дали сте одобрени за участие в програмата на "Заедно в час":

Посочените дати са ориентировъчни, като има възможност за промени в рамките на годината. При всички случаи не очакваме процесът по кандидатстване да ви отнеме повече от седем седмици. Най-късно до десет дни след всеки етап получавате информация дали преминавате към следващия. Ако имате въпроси или нужда от допълнително време за преминаване през етапите на подбор, свържете се с нас на apply@zaednovchas.bg.

СЪВЕТИ И НАСОКИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Ако не сте намерили отговор на вашите въпроси, ще се радваме да се свържете с нас през контактната форма: