От 14 март всички центрове за оценяване ще се провеждат онлайн.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. ПРИМЕРЕН УРОК

Всеки кандидат ще изнесе примерен урок по самостоятелно подбрана и разработена тема, като има една (1) минута за подготовка и точно осем (8) минути за преподаване. След провеждане на урока, сме отделили няколко минути да поговорим за Вашето представяне.

Представители на екипа на “Заедно в час” ще бъдат Вашите „ученици”. Общият брой на учениците ще бъде 2-ма или 3-ма, като те ще имат право да Ви прекъсват, за да задават въпроси и да се намесват в урока, по подобие на ситуацията в реална класна стая. „Учениците“, също така, могат да отговарят на Ваши въпроси и/или да бъдат ангажирани в урока по Ваша преценка. В тази връзка, е необходимо да предвидите време и за въпроси от учениците по време на 9-те минути. Очакваме да наблюдаваме интерактивен урок, където аудиторията е включена и участва активно. Взаимодействието с учениците формира част от оценката.

Темата на урока може да бъде по собствен избор, стига да отразява реално преподавани предмети oт IV до XII клас, в т.ч. чужди езици, икономически дисциплини и др. От Вас се очаква да съставите и план на урока си (максимум една страница) и да ни го изпратите по имейл в началото на центъра за оценяване.

По време на минутата, отделена за подготовка, задължително трябва да се представите пред учениците със следната информация:

Име: (например „Иван Георгиев”)

Предмет: (например „История”)

Клас: (например „6ти клас”)

Цел: (например: „учениците ще могат да изредят три основни причини за избухването на Априлското въстание”)

Елементите на успешния примерен урок:

 • Можете да допуснете, че „учениците” имат знания по темата, но трябва да ги споменете (например: „Миналата седмица сте говорили за състоянието на данъчната система в Османската империя в края на 19ти век. Днес ще говорим как проблемите на данъчната система създават предпоставка за избухване на въстание.”)
 • Урокът да е ориентиран около зададената цел (тоест, тя да е ясно дефинирана в самото начало за учениците) и да включва някаква проверка на наученото, с която да се провери дали целта е изпълнена.
  Пример за успешно формулирана цел е: “Учениците да усвоят правилото за пълен и непълен член в българския език”.
  Пример за
  неуспешно формулирана цел е: “Военни успехи на цар Симеон по време на Втората българска държава”.
 • Целта трябва да бъде ясна, смислена и подбрана така, че да съответства на времевото ограничение. Често срещана грешка е кандидатите да се опитат да вместят в 9 минути нещо, което логично би могло да бъде пълен 40-минутен урок. Раздавателни материали – ако прецените, че е нужно да има такива – трябва да са подбрани и подготвени целесъобразно.
 • Урокът е интригуващ, а материалът е поднесен по начин, който е адекватен за предполагаемата възраст на учениците и ориентиран към техните интереси. Уроците имат ясно обособени въвеждаща, същинска и заключителна част. 9-те минути минават много бързо, така че е препоръчително урокът да е репетиран предварително. Заложеното време трябва да се оползотвори напълно и запълни естествено, без да бъде надминавано. Добре е, всеки момент от урока да е разчетен предварително, за да не се губи никакво време.

При подготовката на примерния урок, обърнете внимание на следните въпроси:

 • Мога ли да преподам това, което съм поставил(а) като цел, в рамките на 8 (осем) минути?
 • Предвидил(а) ли съм достатъчно време за неочаквани въпроси от страна на учениците?
 • Как ще проверя дали целта е постигната?
 • Как да организирам протичането на урока така, че да не губя никакво време?
 • Успявам ли да привлека вниманието на учениците с начина, по който представям материала?

2. РОЛЕВА ИГРА

Тази активност отнема 15 минути и се провежда индивидуално, като ще бъдете поставен/а в определена ситуация, наподобяваща реалното професионално ежедневие на нашите учители. Сценарий за Вашата роля ще получите в началото на центъра за оценяване, като ще разполагате с 10 (десет) минути за подготовка. След провеждане на ролевата игра, сме отделили няколко минути да поговорим за Вашето представяне.

NB! Не е необходимо да се подготвяте предварително за ролевата игра.

3. ИНТЕРВЮ

Интервюто ще отнеме около 20 минути. Както и на предишния етап, в някои от въпросите ще Ви попитаме за ситуации и конкретни примери от професионалния Ви, извънкласен или академичен опит, които биха онагледили качествата и компетенциите, които търсим в кандидатите. Не е необходима предварителна подготовка за провеждане на интервюто.

КАКВО СЕ ОЧАКВА ОТ ВАС

 • Да сте облечен/а в делови стил.
 • Да подготвите своя примерен урок и да ни изпратите плана му по имейл в началото на центъра за оценяване.
 • Бъдете точни – ще ви очакваме в уговорения начален час в онлайн стаята.
 • Промяна на уговорената дата на център за оценяване: Ако възникнат обстоятелства, които възпрепятстват явяването Ви в уговорения ден, молим да се свържете с нас предварително на имейл apply@zaednovchas.bg или телефон 02/9880688. Имайте предвид, че отделяме специално време и ресурс за провеждането на дистанционен център за оценяване и промяна на датата е възможна при наистина спешни и неотложни причини, и то само при предварителна уговорка с нашия екип.

Пожелаваме Ви успех!