От 14 март всички центрове за оценяване ще се провеждат онлайн.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. ПРИМЕРЕН УРОК

Всеки кандидат ще изнесе примерен урок по самостоятелно подбрана и разработена тема, като има една (1) минута за подготовка и точно осем (8) минути за преподаване. След провеждане на урока, сме отделили няколко минути да поговорим за Вашето представяне.

Представители на екипа на “Заедно в час” ще бъдат Вашите „ученици”. Общият брой на учениците ще бъде 2-ма или 3-ма, като те ще имат право да Ви прекъсват, за да задават въпроси и да се намесват в урока, по подобие на ситуацията в реална класна стая. „Учениците“, също така, могат да отговарят на Ваши въпроси и/или да бъдат ангажирани в урока по Ваша преценка. В тази връзка, е необходимо да предвидите време и за въпроси от учениците по време на 9-те минути. Очакваме да наблюдаваме интерактивен урок, където аудиторията е включена и участва активно. Взаимодействието с учениците формира част от оценката.

По време на урока през цялото време Вие трябва да можете да виждате учениците, както те Вас. В този смисъл – не може да използвате презентация и функция ,,споделен екран”. Ако искате да онагледите или да дадете задача на учениците можете:
– с изпращането на плана на урока да изпратите и работен лист със задачи и/или визуализации за учениците;
– да показвате материали на камерата, които учениците да видят по време на урока.

 

Темата на урока може да бъде по собствен избор, стига да отразява реално преподавани предмети oт IV до XII клас, в т.ч. чужди езици, икономически дисциплини и др. От Вас се очаква да съставите и план на урока си (максимум една страница) и да ни го изпратите по имейл в началото на центъра за оценяване.

По време на минутата, отделена за подготовка, задължително трябва да се представите пред учениците със следната информация:

Име: (например „Иван Георгиев”)

Предмет: (например „История”)

Клас: (например „6ти клас”)

Цел: (например: „учениците ще могат да изредят три основни причини за избухването на Априлското въстание”)

Елементите на успешния примерен урок:

 • Можете да допуснете, че „учениците” имат знания по темата, но трябва да ги споменете (например: „Миналата седмица сте говорили за състоянието на данъчната система в Османската империя в края на 19ти век. Днес ще говорим как проблемите на данъчната система създават предпоставка за избухване на въстание.”)
 • Урокът да е ориентиран около зададената цел (тоест, тя да е ясно дефинирана в самото начало за учениците) и да включва някаква проверка на наученото, с която да се провери дали целта е изпълнена.
  Пример за успешно формулирана цел е: “Учениците да усвоят правилото за пълен и непълен член в българския език”.
  Пример за
  неуспешно формулирана цел е: “Военни успехи на цар Симеон по време на Втората българска държава”.
 • Целта трябва да бъде ясна, смислена и подбрана така, че да съответства на времевото ограничение. Често срещана грешка е кандидатите да се опитат да вместят в 9 минути нещо, което логично би могло да бъде пълен 40-минутен урок. Раздавателни материали – ако прецените, че е нужно да има такива – трябва да са подбрани и подготвени целесъобразно.
 • Урокът е интригуващ, а материалът е поднесен по начин, който е адекватен за предполагаемата възраст на учениците и ориентиран към техните интереси. Уроците имат ясно обособени въвеждаща, същинска и заключителна част. 9-те минути минават много бързо, така че е препоръчително урокът да е репетиран предварително. Заложеното време трябва да се оползотвори напълно и запълни естествено, без да бъде надминавано. Добре е, всеки момент от урока да е разчетен предварително, за да не се губи никакво време.

При подготовката на примерния урок, обърнете внимание на следните въпроси:

 • Мога ли да преподам това, което съм поставил(а) като цел, в рамките на 8 (осем) минути?
 • Предвидил(а) ли съм достатъчно време за неочаквани въпроси от страна на учениците?
 • Как ще проверя дали целта е постигната?
 • Как да организирам протичането на урока така, че да не губя никакво време?
 • Успявам ли да привлека вниманието на учениците с начина, по който представям материала?

2. РОЛЕВА ИГРА

Тази активност отнема 15 минути и се провежда индивидуално, като ще бъдете поставен/а в определена ситуация, наподобяваща реалното професионално ежедневие на нашите учители. Сценарий за Вашата роля ще получите в началото на центъра за оценяване, като ще разполагате с 10 (десет) минути за подготовка. След провеждане на ролевата игра, сме отделили няколко минути да поговорим за Вашето представяне.

NB! Не е необходимо да се подготвяте предварително за ролевата игра.

3. ИНТЕРВЮ

Интервюто ще отнеме около 20 минути. Както и на предишния етап, в някои от въпросите ще Ви попитаме за ситуации и конкретни примери от професионалния Ви, извънкласен или академичен опит, които биха онагледили качествата и компетенциите, които търсим в кандидатите. Не е необходима предварителна подготовка за провеждане на интервюто.

КАКВО СЕ ОЧАКВА ОТ ВАС

 • Да сте облечен/а в делови стил.
 • Да подготвите своя примерен урок и да ни изпратите плана му по имейл в началото на центъра за оценяване.
 • Бъдете точни – ще ви очакваме в уговорения начален час в онлайн стаята.
 • Промяна на уговорената дата на център за оценяване: Ако възникнат обстоятелства, които възпрепятстват явяването Ви в уговорения ден, молим да се свържете с нас предварително на имейл apply@zaednovchas.bg или телефон 02/9880688. Имайте предвид, че отделяме специално време и ресурс за провеждането на дистанционен център за оценяване и промяна на датата е възможна при наистина спешни и неотложни причини, и то само при предварителна уговорка с нашия екип.

Пожелаваме Ви успех!