Учим заедно: Заедно можем повече

С проект "Заедно можем повече" целим повишаване на уменията за саморегулирано учене през развитие на социално-емоционални умения на ученици 5 - 7 клас

Бих преместила по-надолу, с общо заглавие за видео секцията

Какво е саморегулирано учене?

Как протича конкурсът за проекти?

Какво следва, ако бъдете избрани?

Заглавие (Ефекти от пандемията върху учениците? ...) и визуални данни, иконите са примерни

46%

от учениците нямат нагласа за екипна работа и съвместно учене

20%

от учениците споделят за понижени академични резултати

50%

от учителите са притеснени, че учениците губят мотивация

28%

от учениците не желаят да полагат усилия при учене

Изследване на UNICEF, 2021;

Изследване на “Институт за изследвания в образованието”, 2021.

 

Редица изследвания проведени по време и след пандемията от Ковид-19 сочат, че дистанционното обучение и изолацията водят до понижени академични резултати и социално-емоционални умения.

Изследване проведено от UNICEF през 2021 показва, че всеки пети ученик споделя за понижени академични резултати, а всеки втори учител е притеснен, че учениците ще загубят мотивация и желание за учене.

В изследването на “Институт за изследвания в образованието”, проведено по програма “Онлайн учене” на Фондация “Америка за България”, в периода май-юни 2021 г. , с участието на 1 689 ученици се забелязват ниски резултати в следните категории:

Заглавие за категориите: Категории, в които можете да кандидатствате

Регулиране на усилията

Регулиране на усилията

Много важен аспект от саморегулацията е способността на учениците да контролират своите усилия и да поддържат вниманието и ангажираността си, когато се сблъскват с разсейващи фактори и безинтересни задачи. Регулирането на усилията e съществен елемент от самоконтрола във фазата на изпълнението (на дадена задача) и отразява устойчивостта на учениците и тяхната устременост към постигане на учебните цели, независимо от обстоятелствата. 

Почти една трета от учениците (28%) не желаят да полагат усилия при учене и, вероятно, са склонни да се откажат при първите трудности. Много важно е тези учениците да овладеят ефективни техники за планиране на времето и контрол на усилията при изпълнение на учебни задачи.

Връзка със социално-емоционални умения

Саморегулация (управляване на нашите импулси и чувства) със следните проявления:

 1. Регулиране на емоции- управление на емоциите в хармония с нашите ценности.
 2. Отложено удовлетворение - отлагане на моментната награда за по-добро представяне в бъдещето.
 3. Толерантност към фрустрацията - изправяне срещу предизвикателства без обземане от яд или разочарование

Как изглеждат в реалния живот липсата на умения за регулиране на усилията?

Петър получава специфична задача, като част от интервю за неговата мечтана работа. Задачата изисква от него да приложи специфични знания, умения за търсене на информация и креативност. След няколко дни на отлагане, Петър започва да работи по поставената задача. Той започва с голяма мотивация, но след няколко часа, когато започва да усеща първите трудности, започва да си мисли, как това е само интервю за позицията и не е редно да прекарва толкова време в работа по тази задача. Малко след това той решава, че това вече не е приоритет за него и се обажда, за да откаже интервюто.

Съвместно учене

Съвместно учене

Продуктивното сътрудничество с връстници предоставя на учениците възможности за участие в академични дискусии и практики, решаване на проблеми, прилагане на подходящи знания, ресурси и стратегии, и в крайна сметка - за по-задълбочено учене. Редица проучвания показват позитивното въздействие на съвместното учене със съученици (или ученето с помощта на връстници) за развитието на метакогнитивните способности и уменията за саморегулация. Работата в сътрудничество позволява да се намали когнитивното натоварване, което само по себе си може да улесни метакогнитивна дейност (Whitebread, 2007). Наред с това учениците получават възможност да екстернализират и формулират своите идеи и концепции пред другите, което подобрява метакогнитивното познание.

Средният резултат от 3,19 точки е най-ниският резултат от всички скали и показва, че учениците по-скоро не разбират ролята на сътрудничеството помежду им при изпълнението на учебна задача и рядко учат съвместно със свои връстници. Учениците, при които констатираме липса на нагласа и готовност за екипна работа и съвместно учене, са 46%.

Връзка със социално-емоционални умения

Позитивна комуникация (сътрудничество посредством доброта и уважение към нас и другите) със следните проявления:

 • Активно слушане - обръщане на целенасочено внимание върху другия човек с интерес и уважение.
 • Асертивност - застъпване за себе си с увереност, честност и уважение.
 • Управление на конфликти - справяне с конфликти по начин, който допринася за ученето и груповите резултати.

Как изглеждат в реалния живот липсата на умения за съвместно учене?

Мария работи в компания известна в бизнес средите. Заедно с колеги по време на екипна среща обсъждат потенциална идея за нов проект. Мария вярва, че предложената от нея идея е по-добра от тези на колегите ѝ. Докато се опитва да я защити започва да прекъсва останалите, като употребява агресивен език. Нейните колеги са обидени от държанието и отказват да я изслушат и разберат повече за нейното предложение.

Търсе на помощ

Търсене на помощ

Търсенето на помощ заема особено място сред стратегиите за управление на ресурсите и средата за учене. От една страна, до прилагането на стратегии за търсене на помощ често прибягват по-находчивите и проактивни ученици, които търсят разнообразни възможности да разберат изучавания учебен материал бързо и ефективно. От друга страна, търсенето на помощ може да се налага поради затруднения при изпълнението на задачата или поради незадоволително представяне, което може да бъде заплаха за самооценката на ученика.

Поради това ефективното търсене на помощ е свързано с осъзнаването на няколко аспекта: каква помощ е нужна; кога е нужна тя; къде може да се потърси; кой е най-подходящият човек, от когото може да се поиска помощ, и кой е подходящият начин да се направи това.

Средният резултат на учениците от 3,38 точки показва, че учениците имат умерена към ниска нагласа да търсят помощ от съученици или учител/възрастен, да задават въпроси и да проучват допълнителна информация, когато са изправени пред трудности в процеса на учене.

Отговорно вземане на решения (правене на конструктивни и уважителни избори) със следните проявления:

 • Креативно мислене - генериране на нови идеи, решения или действия при поява на предизвикателства;
 • Критическо мислене - поставяне под въпрос на предположенията обуславящи нашите начини на мислене и действие;
 • Отговорност- изпълнение на поетите ангажименти и поемане на отговорност за нашите думи и действия;

Повече информация можете да намерите в доклада Инструменти за оценяване на уменията за саморегулирано учене (2022 г.) на Институт за изследвания в образованието.

Изброените категории имат пряка връзка с развитието на социално-емоционални компетенции в учениците.

Търсим дейности, които могат да бъдат прилагани широко в системата на образованието и отговарят на следните критерии:

Етапи на кандидатстване:

Етап 1: Попълване на кандидатура. Училището провежда съкратена анкета с учениците, с които резултати кандидатства, заедно с разписани дейности за адресирането на нуждите и примерен бюджет.

Етап 2: Провеждане на кратки онлайн интервюта с одобрените кандидати от етап1.

Етап 3: Обявяване на участниците в програмата.

Допустими дейности

Подходящите дейности по проекта покриват следните:

 • Развиване на социално-емоционални умения на учениците;
 • Подпомагане на регулирацията на усилията на учениците;
 • Насърчаване на ученето в сътрудничество със съученици;
 • Насърчаване на търсенето и предлагането на допълнителна помощ от учители;
Недопустими дейности

Примери за неподходящи дейности са някои от седните:

 • Обновяване на материалната база на училището
 • Посещения на музеи и организиране на училищни екскурзии
Примерни дейности
 • Обучения за повишаване на уменията на педагогическия персонал в области – организиране на групови дейности и развитие на социално-емоционални умения;
 • Организиране на извънкласни занимания за подготовка по предмети с интегрирана групова работа;
 • Организиране на часове за помощ от учители;
 • Интегриране на социално-емоционални умения и групови дейности по време на часовете с помощта на ментор/коуч;
 • Организиране на допълнителни часове за групова работа по проекти;

Бенефициенти

Бенефициенти по програмата могат да са държавни или общински средни училища на територията на България.

Целева група

Ученици между 5-7 клас в системата на образованието, с фокус върху ученици с ниски академични резултати и редовно отсъствие от училище.

Финансиране

Максималната сума за финансиране на училищните проекти е 30 000 лв.
Допустими разходи
 • Обучения на педагогическия персонал;
 • Осигуряване на ментор/коуч на педагогическия персонал;
 • Заплащане на учители/лектори за планиране и водене на допълнителни занимания;
 • Закупуване на учебни материали и ресурси за допълнителни занимания.
Недопустими разходи
 • Закупуване на оборудване (таблети, компютри за ученици и учители и периферни устройства).
 • Строителство, ремонт и обзавеждане на сгради.
 • Допълнително финансиране на проекти, които са финансирани от други източници и изпълнението, на които все още не е приключило.
 • Еднократни инициативи – дейност, която се случва еднократно и без връзка с останалите дейности в рамките на проекта (Примери: Учителите ще проведат по един час за наваксване с различни ученици/ Посещение на музей в София).
 • Дейности, свързани с политическа или партийна дейност.
 • Закупуване на земя и сгради.
 • Закупуване на моторни превозни средства.
 • Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали) без да са свързани и в подкрепа на дейности по проекта.
 • Дейности, които не са пряко свързани с проекта.
 • Рекламни дейности, които не са свързани с проектното предложение.

По проекта не се допуска финансиране за закупуване на материално оборудване (компютри, лаптопи, принтери), както и ремонт на материалната база.

График на етапите

Обявяване на конкурс и кандидатстване

Обявяване на конкурс и кандидатстване

15 март - 20 април 2023

Оценка на проектните предложения и интервюта

Оценка на проектните предложения и интервюта

21 април - 15 май 2023

Провеждане на еднодневно обучение на място в училището

Провеждане на еднодневно обучение на място в училището

май - юни 2023

Адаптиране на проектните предложения в част бюджет и програмни дейности

Адаптиране на проектните предложения в част бюджет и програмни дейности

юни - юли 2023

Апробиране на програмата и описване на резултатите

Апробиране на програмата и описване на резултатите

септември 2023 - юни 2024

Разпространение на продуктите от проекта

Разпространение на продуктите от проекта

септември - декември 2024

График на етапите

Ноември
2022
Януари
2023
Януари
2024
Декември
2024
Обявяване на Конкурс и кандидастватне
28.11.2022 - 22.01.23
Предварителна селекция и интервюта
16.02.23 - 15.03.23
Провеждане на еднодневно обучение на място в училището
04.23 - 05.23
Адаптиране напроектните предложения в част бюджет и програмни дейности
06.23 - 07.23
Апробиране на програмата и описване на резултатите
09.23 - 06.24
Разпространение на продуктите от проекта
09.24 - 12.24

Платформа / краен продукт??

Крайният продукт от проекта е платформа за развитие на саморегулираното учене. На платформата ще могат да бъдат провеждани анкети за саморегулирано учене и да се анализират данните от тях. Всяко училище участващо в програмата ще има възможност да допринесе за изграждането на платформата, като документира доказано най-успешните си практики по трите основни компетентности. Процесът по изграждане на платформата и документиране на практиките ще бъде воден от екипа на програма “Учми заедно”, за да се избегне допълнителното натоварване на училищните екипи.

Споделете с колеги

Контакти

America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

BG-Logo_Black&White-300
America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

Преобразете своето училище с мисъл за учениците с програма „Училища за пример”

Станете част от лидерска програма за училищно развитие и изградете мотивиран и способен екип.