Въпроси и отговори за програма "Нов път в преподаването"

Всички учители от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” притежават или са в процес на придобиване на професионална квалификация “учител”. Обучението на участниците, които са в процес на придобиване на професионална квалификация „учител“, се осъществява в сътрудничество с университети – партньори, съгласно съществуващата нормативна уредба в системата на образованието. Периодът за нейното придобиване е между 1 и 2 години (в зависимост от това дали кандидатът е записан в обучение за допълнителна професионална квалификация или магистратура), формата на обучение е задочна или дистанционна.

В допълнение, всеки участник преминава 7-седмично обучение, организирано от екипа на фондацията под формата на Летен институт. Учителите се научават да посрещат предизвикателствата в класната стая, да планират уроци, да създават сигурна и мотивираща учебна среда, да водят учениците си към високи резултати, да въвличат родителите в учебния процес, както и да си сътрудничат с останалите учители и училищната администрация. Обучението включва и практическа част, по време на която учителите имат възможност да приложат уменията си в реална училищна среда в рамките на Лятна академия.

В “Заедно в час” целенасочено търси амбициозни и доказали се хора, които имат потенциал да бъдат учители – двигатели на промяната в образованието. Процесът на подбор на “Заедно в час” е базиран на т.нар. “компетентностен модел“, чрез който търсим тези качества и умения в кандидата. Моделът на подбор отразява опита и получената обратната връзка от директори на училища партньори, учители и членове на екипа на организацията.

Търсим хора, които са:

 • готови да поемат инициатива;
 • носят отговорност за действията си;
 • искат постоянно да се развиват и усъвършенстват;
 • преодоляват предизвикателствата, като остават позитивни;
 • намират съмишленици, които им помагат да постигнат общите цели;
 • вярват в това, че всяко дете трябва да има достъп до качествено образование.

Процесът на подбор се състои от три етапа, които се провеждат изцяло дистанционно:

 1. онлайн формуляр за кандидатстване
 2. мотивационно интервю
 3. център за оценяване

Всяка компетенция, която търсим в кандидатите, се оценява по минимум 2 пъти. Статистиката показва, че по-малко от 10% от кандидатствалите стават участници в програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”.

Всяка година получаваме двойно повече заявки за свободни позиции, отколкото можем да запълним. Поради ограничения брой участници, които приемаме в програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”, не можем да насочим повече от двама кандидати за една конкретна позиция. Стараем се кандидатите, които насочваме, да отговарят на критериите и изискванията, които директорът е посочил в апликационната форма за съответната учителска позиция. В момента, в който имаме подходящ учител, изпращаме документите му/й и организираме среща-интервю с него/нея. Решението дали бихте искали да привлечете съответния специалист към вашия педагогически екип оставяме на вас.

Практиката показва, че учителите постигат много по-добри резултати в класната стая, ако се фокусират върху един конкретен предмет. В случаите, в които училището не може да осигури пълен норматив само по един учебен предмет, допълването с друг предмет е възможно, стига учителят да е съгласен с това и да има необходимите компетенции да преподава втория предмет.

При всички случаи е необходимо да бъде осигурен минимум 80% преподавателски норматив, което е и едно от условията за назначаване на учител от програмата.

Едно от условията за кандидатстване за учител от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” е да бъде осигурен минимум 80% преподавателски норматив. Практиката показва, че въздействието на един учител върху напредъка на учениците зависи от времето, което прекарват заедно. Колкото повече часове има един преподавател с конкретен клас, толкова по-високи резултати постигат учениците в края на учебната година. Знаем, че не винаги може да се осигури пълен норматив само по един предмет. Може да обсъдим варианти за допълване на позицията с допълнителни часове или предмети.

В допълнение към стандартното изискуемо обучение за придобиване на квалификация „учител“, осигурено от университетите – партньори, преди влизане в класните стаи учителите от програмата преминават Предварителен институт (в рамките на 50-60 часа), интензивен Летен институт (230 часа) и практическа Лятна академия (120 часа).

Освен това, учителите от програмата получават 100 часа годишно допълнителна подкрепа (обучения и курсове по различни теми, подкрепа от координатор, писмена обратна връзка, обучение по предмет и др.), като от тях обучителните им преживявания са между 50-55 часа годишно, разпределени в различни периоди. Участниците участват в регулярни онлайн обучителни срещи и в двудневни обучения. За участието си в тях получават кредити. 

Координаторът е специалист с опит в класната стая, който помага на учителите както с методичните аспекти на преподаването, така и с интегрирането в училищната общност. Координаторът посещава класната стая на учителя, наблюдава методите на преподаване, преглежда учебните планове и съгласуваността на урока с учебните планове по предмета. За да получи цялостна представа за представянето на учителя, координаторът често търси обратна връзка от директора и учителския колектив, разговаря и с учениците.  Целта на провежданите наблюдения е да се идентифицират области за подобрение и начертаят следващи стъпки, които да направят учителя още по-успешен в класната стая. След края на всеки учебен срок, учителите получават подробна обратна връзка за напредъка си, която се базира на текущите наблюдения на координатора, анализите на резултатите на учениците, както и на резултатите от анкети за обратна връзка от ученици, родители и директор.

Взаимното наблюдение на часове и честите посещения на класни стаи са сред методите, които доказано подпомагат на учителите да бъдат по-ефективни в преподаването. Това е и причината да окуражаваме учителите от програмата да посещават редовно часове на своите колеги и да канят по-опитните преподаватели да наблюдават регулярно техни уроци.

Учителят-наставник е част от педагогическия колектив на училището, в което преподава учителят от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” и бива посочен от директора. Най-често това е учител с опит (главен учител), от когото се очаква да помогне на новия учител с интеграцията му в училищната общност и с разясняване на основните му задължения (училищна политика, учебни планове, програми, учебно разписание, учебници и учебни помагала, система за оценяване и други). Учителят-наставник е от изключителна важност за успешната работа на учителя от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”. Опитът показва, че колкото по-интензивна и целенасочена е подкрепата от учителя-наставник, толкова по-леко е за новите учители да се адаптират в новата среда.
Учителят-наставник преминава обучение с 3 квалификационни кредита, предоставено от СБУ и получава възнаграждение за работата си по Национална програма “Мотивирани учители” на МОН.

В обучението, през което преминават участниците в програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”, са заложени няколко принципа на работа в класната стая, насочени към повишаване на мотивацията за учене и резултатите на учениците. Сред тях са:

 • изграждане и следване на визия за успех и развитие на учениците и училището, която мотивира децата и младежите да бъдат по-активни, по-критични и амбициозни. Във визията е описано какво трябва да постигнат учениците до края учебната година, както и конкретни стъпки за изпълнението й, като е съобразена и съгласувана с учебното разпределение по конкретните предмети и нуждите на учениците след първоначални диагностични оценявания на нивото по предмета;
 • създаване на общи норми в класната стая за изграждане на здравословна атмосфера, подходяща за учене. Учителите въвеждат правила за поведение на учениците, които са съгласувани със самите тях и чието неизпълнение води до определени последствия за целия клас. Целта е да се изгради мотивираща за учене среда, в която всички ученици се чувстват равни и са наясно със своите отговорности. Често правилата присъстват физически в класните стаи под формата на цветни табла, изработени от самите ученици;
 • процентова скала за регулярно формиращо оценяване на напредъка на учениците, което има за цел както да измери усвояването на даден учебен материал, така и да даде представа на учениците за напредъка им през годината и да посочи техните силни и слаби страни. Формиращото оценяване се провежда в края на часовете, за да даде информация на преподавателя каква част от учениците са усвоили учебната цел на часа. То дава ценна информация при планирането на следващите часове и позволява проследяването на напредъка на всеки ученик.

Работното време на учителите от програмата се определя от техните норматив на преподаване и задълженията, свързани с планиране на уроци, изготвяне на тестове, проверка на ученически работи, планиране и реализиране на извънкласни дейности, консултации с ученици, разговори с родители, административни задължения. В допълнение на задълженията, които има всеки един учител от гледна точка на преподаване, “Заедно в час” определя очаквания за заетостта на участниците в програмата и продуктите и данните, изработени и предадени от тях. По време на учебната година учителите редовно отчитат резултатите от работата си и обсъждат напредъка на учениците си с по-опитен колега (координатор).

Учителите от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” спазват административните задължения, които има всеки учител в училище. Всички участници преминават обучение за работа с училищна документация преди започване на работа в училище. Независимо от това опитът ни показва, че в началото участниците имат нужда от допълнителна подкрепа, включително и в тази област, както и от въведение в училищните процедури. Едно от условията към всяко училище, което назначи учител от програмата, е да определи учител-наставник от педагогическия екип в училище, който да подпомага новия учител при адаптирането в ролята на учител и административните задължения, които има.

Възможно е учител от програмата да поеме класно ръководство, но това зависи от редица фактори, като това дали е имал предишен опит като класен ръководител и възможността да се справи с отговорностите и административната тежест на позицията. Опитът ни през годините показва, че не е препоръчително за учители в тяхната първа година на преподаване да поемат класно ръководство. Сериозно въздействие върху работата на новите учители, поели отговорността да ръководят клас, оказва и подкрепата, която им оказват техните по-опитни колеги. Съветите от учител-наставник, както и тези на учителите с богат опит в работата в училище и класното ръководство, са незаменим помощник за новия учител в установяването на контакт с ученици и родители. Необходима е структурирана подкрепа от учител-наставник, който да преведе новия си колега през особеностите на работата на класния ръководител.

Учителите добре осъзнават отговорността, която имат към училището и учениците си, както и последствията, ако се откажат от участието си в програмата по време на учебната година. Нашата цел е да задържим новите учители в училище поне две години, като за този период им осигуряваме структурирана подкрепа и обучение, което да им помогне да бъдат успешни в класната стая. Изключително важна за задържането на учителите е подкрепата от страна на училищното ръководство, екипа и определения от директора учител-наставник. Много редки са случаите, в които учител от програмата да напуска училище преди изтичане на двете учебни години. Ако възникне подобен казус, ще бъдете уведомени навременно, за да може да намерите подходящ заместник на учителя.

Ако се стигне до ситуация, в която учител от програмата трябва да бъде освободен, като равностойни партньори заедно ще потърсим възможност да преодолеем кризисния период по подходящ начин. Ние вярваме, че в основата на нашето партньорство е двустранната и регулярна комуникация. Окуражаваме ви да споделяте редовно вашите впечатления относно учителите и тяхното представяне. Вашата обратна връзка относно работата на учителите ще ни позволи да набележим правилните мерки за последващо обучение и подкрепа на новите учители, за да бъдат по-успешни в класната стая и да завършат успешно своето обучение по програмата. 

При разминаване между очакванията на директора и представянето на учителя координаторът на учителя и ръководството на училището съставят заедно план за подкрепа на учителя с конкретен срок на изпълнение. В този план са записани както очакванията към учителя, така и каква подкрепа ще му бъде оказана от страна на училището и “Заедно в час”. Структурираният план за подкрепа е един от ефективните инструменти, които използваме, и обикновено той води до подобрение в работата на учителя.

Нямаме практика да освобождаваме учители по време на учебната година, освен ако не е налична основателна причина и конкретни доказателства, че съответният учител трябва да напусне училище.

Основателна причина за освобождаване на учител например е системното неспазване от негова страна на поетите ангажименти към ученици, училищното ръководство и програмата. Сериозно основание за оттегляне на подкрепата към даден учител от страна на фондацията е нарушаването на правата или достойнството на ученици, родители или членове на училищния екип. Това е възможно и в ситуации, в които за продължителен период от време не бъде отчетен напредък при работата на учителя с учениците.

След изтичане на двугодишния период, договорът с учителя може да бъде продължен, ако това е желанието на директора и учителя. Статистиката показва, че 47% от участниците в програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”, продължават да преподават в държавни училища и след първите две години. От значение за решението на новия учител дали да остане в училище е начинът, по който бива подкрепен от директора и училищния екип. Въздействие върху окончателното решение на учителя оказват и възможностите за последващо кариерно развитие, които надграждат придобития педагогически опит.

Продължителността на преподаването в училище в рамките на програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” е съобразена с възможностите за обучение и подкрепа на новите учители. През първата година участниците се нуждаят от структурирана подкрепа и обучение, чрез което да изградят знания и умения, за да бъдат успешни учители. Сред участниците в програмата има специалисти без предишен педагогически опит. Те са демонстрирали тези умения и нагласи, които вярваме, че ще им помогнат да навлязат успешно в новата професия. Философията на работа с учителите от програмата се базира на нашето убеждение, че само по пътя на подкрепата, ефективното сътрудничество и съвместното търсене на възможности за подобрение можем да разгърнем своя потенциал като учители и да бъдем максимално полезни на учениците в класните стаи. Първите резултати от работата на новите учители можем да отразим едва в средата на първата им година в училище. През втората си година те продължават своето обучение, като успяват да надградят върху опита си от първата година до степен, в която те самите да оказват подкрепа на своите нови колеги от програмата.

Събитията и част от обученията, които провеждаме през учебната година, са отворени за нашите партньори и техните педагогически екипи. Всяко училище партньор получава подробен календар с предстоящите обучения и събития, организирани от “Заедно в час”, и се уведомява приоритетно за срокове за записване. Окуражаваме нашите партньори да участват активно в семинарите и конференциите ни.

Участниците в програмата избират позиции на няколко етапа, като първият е в края на месец март. До края на месец юли 2021 г. ще получите окончателен отговор дали разполагаме с подходящ кандидат за обявената позиция.