Правила

ПРАВИЛА ЗА КАМПАНИЯТА “ПРЕДИЗВИКАЙ СЕ С КАУЗА”

I. Организатор на кампанията

Организатор на кампанията е Фондация „Заедно в час” с ЕИК 175935973, с адрес на регистрация: гр. София; р-н Средец; Квартал Яворов; Цариградско шосе № 23, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (“Организатора”).

II. Правила на кампанията

Кампанията се провежда съгласно условията на настоящите правила (“Правилата“) и всички участници в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на тези Правила.

Организаторът си запазва правото да променя или допълва Правилата на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуването на актуалната им версия на сайта https://zaednovchas.bg/.

С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията. В случай, че участник не е съгласен с или не приема изменение на Правилата, участникът следва да преустанови участието си в Кампанията, като изпрати изрично писмено заявление до Организатора на следния имейл адрес: development@zaednovchas.bg.

Кампанията и настоящите Правила са изготвени в съответствие със законодателството на Република България.

III. Срок и територия на провеждане на кампанията

Кампанията се провежда в периода от 01.02.2022 до 18.06.2022 г. включително. 

Организаторът си запазва правото да удължава периода на Кампанията или да прекратява предсрочно провеждането й чрез изменение на настоящите Правила.

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

ІV. Условия и награди. Определяне на спечелили участници

Всеки участник, записал се чрез формата за регистрация на платформата на Организатора и направил дарение чрез нея, има право да участва в кампанията с възможност да получи някоя от томболата.

Всеки регистриран имейл в събитието “Предизвикай се с кауза” гарантира едно участие в томболата с награди. 

Всеки закупен билет е дарение към Организатора.

В играта има право да участва всяко физическо лице. Участниците под 18 годишна възраст се записват без да заплащат билет за участие, но могат да участват е томболата. 

Тегленето на наградите ще се извърши на 20.06.2022 г. чрез специализиран софтуер. На случаен принцип ще бъдат избрани печелившите в присъствието на комисия, съставена от представители на организатора. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от тегленето на томболата.

Наградите ще се изпращат на имейл адрес, посочен от участника.

V. Защита на личните данни

Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни. Предоставените от участниците данни, свързани с провеждане на Кампанията, се събират, съхраняват и обработват единствено за целите на Кампанията: провеждане на томболата, включително – определяне на печелившите участници и предоставяне на наградите, както и за предоставянето на информация за използването на събраните суми.

Участниците могат да се запознаят с действащата Политиката за защита на лични данни на Организатора на следния линк: https://zaednovchas.bg/privacy-policy/.

VІ. Заключителни условия

Всеки участник може да получи допълнителна информация с на имейл: development@zaednovchas.bg. 

Всеки участник в Кампанията разбира и се съгласява, че Организатора не подкрепя прекомерното физическо натоварване. Всеки  участник избира физическа активност, съобразена със собствените си възможности, здравословно състояние и възраст. Организаторът не носи отговорност за евентуални травми или наранявания в рамките на подготовката или провеждането на спортната дейност.

Организаторът  подкрепя и изпълнява всички нормативно предвидени и препоръчвани от Министерство на здравеопазването противоепидемични мерки във връзка с разпространението на Covid -19. Участниците в Кампанията разбират това и са длъжни да се съобразяват с тях,  като се съгласяват че участието им е доброволно и не могат да имат каквито и да е претенции към Организатора във връзка с евентуално заболяване.

Споровете между организатора и участник във връзка с играта ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния български съд по седалището на организатора. 

Спонсори и партньори

Организациите, които ни подкрепят и застават зад каузата на събитието:

Контакти

America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

logo-220
BG-Logo_Black&White-300
America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

Преобразете своето училище с мисъл за учениците с програма „Училища за пример”

Станете част от лидерска програма за училищно развитие и изградете мотивиран и способен екип.