Училище за пример: СУ “Екзарх Антим I”, Казанлък

Екип от учители разработват STEM проект, който включва учебно съдържание по различни предмети и привлича интереса на учениците

Кой обект от Слънчевата система може да стане наш втори дом? По този въпрос работят ученици от IX и X клас в СУ “Екзарх Антим I”, Казанлък, през миналата учебна година в рамките на STEM проект с интегрирано учебно съдържание по биология, химия, физика, математика, информационни технологии, предприемачество и учене чрез правене.  Въпреки трудностите, предизвикани от епидемията от COVID-19 и дългото неприсъствено обучение, младежите успешно завършват проекта си. Обратната им връзка за него е изключително положителна – темата ги запалва, решаването на конкретен проблем приемат като предизвикателство, провеждането на експерименти и проучвания им харесва, както и работата в екипи и представянето на учебния материал едновременно през призмата на няколко предмета. Зад тези успехи стои трудът на екип учители от училището, част от програмата “Училища за пример” на “Заедно в час”. 

Как се ражда идеята за STEM проекта 

Учениците въвлечени в STEM проекта на СУ “Екзарх Антим I”

След като СУ “Екзарх Антим I” печели финансиране за изграждане на STEM център по Националната програма за изграждане на училищна STEM среда, екипът учители, които ще работят в него, се включва в обучителния курс „Интегриран подход в образованието по науки – STEM в училище” в рамките на програмата “Училища за пример” на ”Заедно в час”. Част от обучението включва детайлно разработване на проект, в който се интегрира учебното съдържание по природни науки, информационни технологии и предприемачество. След края на обучението учителите решават да реализират на практика проекта като извънкласна дейност с IX и X клас. Целта им е да експериментират и да придобият опит, който след това да приложат в готовия STEM център.

Учениците сами сформират екипи и започват да работят по модел на самоподдържаща се изкуствена биосфера на избран от тях космически обект от Слънчевата система. Учителите им дават свобода сами да изберат дали да включат човека в своята биосфера или не и как да представят своя модел – чрез презентация, видеоклип, електронен вестник и др. Целта е по забавен и интересен начин учениците да усвоят основни знания от учебното съдържание по съответните предмети. Междувременно текат и учебни часове с теми за земната биосфера. За всяко занятие учителите изработват обща презентация с интегрираното учебно съдържание и работен лист с въпроси. Всяка тема има теоретична и практическа част, като всеки път учителите експериментират с начина на провеждането им. Практическите упражнения включват експерименти и анализ на резултатите, проучвания в интернет, търсене на решения на проблеми и обсъждане и разработка на крайните продукти. 

Учителите работят в професионална учебна общност, за да планират и споделят помежду си. Прилагат принципа на обратното планиране (сериозно застъпен в обученията на “Заедно в час”) – започват с формулиране на основния въпрос, на целите, които искат да  постигнат по отделните предмети, на крайния продукт, който учениците трябва да изработят, и след това минават към планиране на конкретните теми и дейности с учениците. Представят темите по нетрадиционен начин, за да предизвикат интереса на учениците и да ги мотивират да търсят отговори на въпросите. По време на работата по проекта събират целенасочено обратна връзка от учениците, за да подобряват работата си.

Резултатите

Учителите веднага забелязват положителен ефект от работата по STEM проекта по това, че учениците подхождат отговорно и сериозно към своето участие и представяне. Макар тя да се случва като извънкласна дейност, а част от занятията да са онлайн заради епидемията, учениците не отсъстват нито веднъж, участват активно и се стремят да бъдат максимално изчерпателни и прецизни в разработването на своите модели. Екипите често продължават да работят по продуктите си и след часовете. Накрая на учебната година учителите получават интересни и разнообразни разработки, което показва усилията на ученическите екипи. Анализът на въпросниците, които учениците попълват в началото и в края на проекта и които включват въпроси за учебния материал, показва, че младежите са усвоили добре основните знания по учебните предмети. Освен тях работата по STEM проекта развива у учениците и умения като креативност, научна грамотност, работа в екип и в дигитална среда. Анонимните анкети сред учениците за оценяване на дейностите по проекта също дават положителни резултати. Добри отзиви учителският екип получава и от свои колеги и от родители. 

Програмата “Училища за пример”

Част от обучителите и менторите в програма Училища за пример. Екипът на програмата има разнообразен богат опит като учители, психолози, директори и обучители на училищни екипи.

СУ “Екзарх Антим I”, Казанлък, е част от първия випуск на двугодишната програма “Училища за пример” на “Заедно в час”. 234 учители и лидерски екипи (директори, зам.-директори, педагогически съветници и др.) от 15 области от цялата страна участваха в основни и избираеми обучения и получиха допълнителна подкрепа от ментори през учебната година като част от програмата. За втория випуск на програмата бяха избрани нови 27 училища от близо сто кандидатури.  

Програмата подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на учебните заведения, които допринасят за успеха на всеки ученик. Състои се от две неразделни части: курс „Лидерство в училище“ – за ръководния екип на училището, и допълнителни курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа. Курсовете са включени в регистъра на МОН и всички, които ги завършат успешно, получават квалификационни кредити.

Програмата е наследник на успешната “Академия за лидери в образованието” на фондация „Америка за България“ и стъпва върху натрупания през годините опит в обученията на екипа на „Заедно в час“. Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за училищните екипи.

Бояна Радева, ментор на СУ “Екзарх Антим I”, Казанлък: Програмата помогна на екипа да работи още по-ефективно по напредничавите идеи, които има

Бояна Радева, ментор на СУ “Екзарх Антим I” в програма “Училища за пример”

Каква промяна виждате в работата на екипа на училището в рамките на програмата “Училища за пример”?

Станаха много по-фокусирани и най-вече осъзнати. Разбира се, моите впечатления са странични и в този смисъл – субективни, но ми се струва, че докато преди реализираха страхотни инициативи поотделно, търсеха и намираха разнообразни и развиващи учениците възможности, то програмата им помогна да видят всичко това свързано, цялостно, холистично. Знаят защо всичко това се случва (не само защото е вълнуващо и ценно) и какъв принос към нещо по-голямо и общо има. Малко им трябваше да “избистрят” своята цел за първата година от участието си, за да могат всичко да подчинят или завихрят около нея.

В какво се състоеше Вашата подкрепа към екипа на училището?

Такива напредничави и предприемчиви екипи, които работят всеотдайно и неуморно  нямат нужда от много нови идеи. Те имат идеи. Имат и ентусиазма да ги сбъдват. Това, което е предизвикателно, е да откриеш какви въпроси тези екипи все още не са си задали – за да бъдат максимално ефективни, за да оптимизират процеси, за да изградят и утвърдят процедури или за да създадат действащи структури, или за да осигурят споделеност… Кое е “тяхното” нещо? Кой е този катализатор тук, който ще свърже нещата и ще им помогне да се организират още по-сполучливо. Надявам се менторската подкрепа да е успяла да зададе тези въпроси към екипа на “Екзарх Антим I” и те да продължават да търсят отговорите.

Валя Радева и Валя Гърбачева от STEM екипа на СУ “Екзарх Антим I”: Програмата “Училища за пример” предизвиква творческата мисъл на учителите и ги кара да излязат от зоната си на комфорт

Учители и ученици, които работят по проекта по време на онлайн среща

Валя Радева е старши учител по биология и здравно образование и лидер на ПУО STEM в СУ “Екзарх Антим I”, Казанлък. Валя Гърбачева е учител по информационни технологии. Заедно с колегите си Доника Димитрова (химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование), Александрина Шомова (човекът и природата и биология и здравно образование), Ивелина Делииванова (информационни технологии), Донка Тошева (физика и астрономия), Стефка Парова (математика) и Ангелина Атанасова (предприемачество и география и икономика) са членове на ПУО STEM към училището и участници в курса “Интегриран подход в образованието по науки – STEM в училище” от програмата “Училища за пример” на “Заедно в час” през учебната 2020/2021г.

Какви са трудностите при работата по инициативи, подобни на STEM проекта, който сте реализирали?

Трудностите, които срещнахме, бяха от различно естество. Искахме проектът да бъде реализиран в редовните учебни часове, но организацията беше изключително трудна, няколко учители всяка седмица трябваше по едно и също време да влизаме в един и същи клас, ето защо решихме да реализираме проекта като извънкласна форма, което ни даде свобода за времето и продължителността на провеждане на занятията и възможност да включим ученици от различни класове.

Втората трудност дойде от необичайната епидемиологична обстановка, поради което част от занятията ги проведохме онлайн.

Следващата трудност идваше от заетостта на участниците в екипа и необходимостта от разработването на интегрирани уроци, което е много трудоемко, изисква предварителна подготовка, както индивидуална от всеки участник в екипа по неговия предмет, така и съвместна работа.

Ние установихме, че онлайн работим много успешно, ето защо провеждахме онлайн срещи всяка седмица, на които обсъждахме различни организационни въпроси.

Темите за всяко занятие ги разработвахме като създавахме една обща презентация в платформата Canva, в която всеки член на екипа поставяше информация, въпроси или задачи, които считаше, че са важни и полезни. Преди всяко занятие обсъждахме заедно презентациите и ги редактирахме, както и плана, по който ще работим.

С какво Ви бяха полезни обученията по програмата “Училища за пример” на “Заедно в час”? 

Подтикна ни да направим нещо различно. Научи ни как стъпка по стъпка да подготвим и реализираме такъв проект.

Как прилагате наученото по време на програмата в работата си?

Наученото по време на програмата ще ни помогне в разработването на следващи наши проекти.

Кои според Вас са най-големите предимства на програмата „Училища за пример“?

Предизвиква творческата мисъл на учителите, кара ги да излязат от зоната си на комфорт и да разчупят своите стереотипи, да се научат да работят в екип.


Прочетете още:

6 стъпки по пътя към силна училищна общност

Как се изгражда професионална училищна общност в 106 ОУ “Григорий Цамблак” (видео)

Какво споделят за “Училища за пример” участниците от първия випуск

Кандидатстването за новия випуск на програма “Училища за пример” ще започне в началото на 2022 г.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути