Три причини да включим темата за правата на децата в часовете

През 1989 г. общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) приема Конвенцията за правата на детето. Това е първият международен нормативен документ, който утвърждава човешките права за всички деца. Оттогава досега са постигнати значителни подобрения в опазването на основните права на децата в много държави по света, но въпреки това достъпът на стотици хиляди деца до права продължава да бъде ограничаван. 

Живеем в икономическа и социална обстановка, която ни изправя пред проблемите на нарастващата миграция, промяната на климата и стремглавото навлизане на технологиите в начина ни на живот. Именно затова ролята на училището е изключително важна за обучението по права на децата, за да могат учениците да придобият уменията и нагласите, нужни, за да упражняват гражданските си права и да бъдат чувствителни към проявите на несправедливост. В тази статия ви даваме три причини да включите темата за правата на децата в класната стая. 

1. Учениците ще познават своите права и задължения

За да могат учениците да станат пълноценни членове на обществото, те трябва добре да познават правата и задълженията си като деца и граждани и да умеят да ги разпознават в различни ситуации. Вероятно ще си кажете, че много от децата са напълно наясно с правата си, и това донякъде е така – според психологически изследвания, децата често имат вътрешно заложено чувство за справедливост и равенство, което се изразява от ранна детска възраст. Това невинаги е налице обаче, особено при деца, които биват подтискани или не са уверени да изразяват мнението си. 

Когато говорим открито за правата на децата, например за тяхното право на образование, на свободно изразяване на мнение и правото им на грижа, това спомага за това учениците да осъзнават кои взаимоотношения са справедливи и равнопоставени и да придобият чувството за отговорност да създават такива. Също така, обсъждайки важността на техните права, те започват да разбират тяхната роля в обществото и ролята на институциите в техния живот. Това изгражда важното умение на децата да разбират този така важен баланс между това на какво те имат право и какви са техните задължения в училищната среда и в семейството си. 

Подобни дискусии можете да провеждате в голям брой часове, без да размествате прекалено много учебната си програма:

  • В часовете по история и цивилизация можете да обсъждате правата и задълженията на децата през погледа на историята, например по време на Просвещението в Западна Европа.
  • В часовете по български език и литература можете да разгледате определено произведение – например ,,Илиада” и да обсъдите правата на участниците в Троянската война от едната и от другата страна на конфликта. 

2. Учениците ще са по-свободни да изразяват мнение и да предприемат действия, за да подобрят средата си

Учениците трябва да уважават мнението на другите, защото всеки ученик (и човек) има право да бъде чут. Изразяването на мнение е едно от основните умения, които децата развиват в училище през различни дейности по всички предмети. Това умение е изключително важно за когнитивното им развитие и способността да изграждат логично структурирани аргументи по дадена тема. През стимулиране на дискусии за правото на мнение подтикваме учениците да осъзнаят важността му и да разберат какво губят, ако не изразяват мнението си, а стават и по-уверени в това да го правят. 

Но как можем да преминем от изразяването на мнение към действия? Отговорът е по-лесен отколкото си мислите – можем просто да попитаме учениците какво не харесват в тяхната среда, какво мислят, че трябва да бъде променено и как. 

Такава дискусия можете да проведете в час на класа или в часовете по човек и общество, когато засягате теми свързани с обществото и изразяването на мнение. Разделете учениците по групи и с лепящи листчета или други материали им дайте задача да дискутират какво могат да променят в училището си. Съберете най-практичните предложения от работата в екип и размишлявайте над това как може да постигнете тази промяна заедно – като направите изложба от творби в коридорите, поставите кашони за рециклиране или посадите цветя в двора на училището. Възможностите са много, а с подобно упражнение ще развиете не само комуникационните умения на учениците, но и тяхното аналитично мислене и нагласата ,,от мен зависи”.

3. Учениците ще развият своите социално-емоционални умения

Образованието по права на детето има важна роля от най-ранна възраст, тъй като през него децата откриват и опознават света, изграждат личността си и формират водещите за тях вярвания, ценности и нагласи, които ги правят уверени и успешни. Проучванията сочат, че учениците, които дискутират обществено важни проблеми, включително техните права и задължения, имат по-развити социално-емоционални компетенции и по-висока емоционална интелигентност. 

През тези занимания учениците откриват взаимодействието на собствената си личност, нагласи и мнение в различни взаимоотношения – тези с родителите си, с учителите си, със съучениците си и по-големите от тях ученици. Например, когато говорим за човешките права и какви са последиците от пренебрегването им, учениците се учат кога да поискат помощ, как да управляват емоциите си в предизвикателни ситуации и как да поддържат толерантни и здравословни взаимоотношения. 

С подкрепата на своите учители и с опита си от живота в общността през преживяване и дискусия, те се учат да поемат отговорност, да създават инициативи,  изграждат увереност и готовност да бъдат активни участници в своя живот, сдружават се, учат един от друг и планират заедно.

Повече за правата на децата в училището и как да възпитаме ученици, които разбират правата и задълженията си можете да откриете на prepodavame.bg.

Можете да намерите адаптираната версия на Конвенцията за правата на детето тук

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути