Учим заедно 2021: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията

Дистанционното обучение засегна всички ученици, затова започваме  програма за финансиране на училищни проекти, които целят преодоляване на неравенствата и пропуските на учениците.

Как изглежда първото издание на програма „Учим заедно”

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
0
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА И СЪЗДАДЕНИ ПРОДУКТА
0
УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПОЛУЧЕНАТА ПОДКРЕПА
0 %
ОБХВАНАТИ УЧЕНИЦИ
0
ОБХВАНАТИ УЧИТЕЛИ
0
ОБХВАНАТИ РОДИТЕЛИ
0

Ефектите от дистанционното обучение

44%

44% от учителите смятат, че нямат необходимите умения и ресурси за подкрепа на ученици, които често отсъстват от онлайн часовете.

35%

35% oт учителите смятат, че нямат необходимите умения и ресурси за подкрепа на ученици, които показват ниска мотивация за учене.

21%

21% от учениците са присъствали сравнително рядко в онлайн часовете.

40%

40% от учителите смятат, че нямат необходимите умения и ресурси за подкрепа на ученици, които показват дезангажираност с ученето.

Данните са от анализа на Институт за изследвания в образованието –Анализ на последствията за учебния процес, учениците и  учителите от обучението от разстояние в електронна среда през учебната 2020/2021 година

С програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията” искаме да стимулираме училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците в България.

Проектните предложения могат да са свързани с прилагането на съществуващи и утвърдени инструменти или генериране на нови практики и идеи в образованието. Всички кандидатури трябва да имат заложени ясни индикатори за успех, с които да се проследят резултатите от проекта. Търсим решения и идеи, които имат потенциала да се приложат успешно от училищната общност в страната и да се разпространят широко в системата на образованието. Програмата се реализира от Фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”

Приоритети на проектните предложения

Програмата цели да обхване ученици между 1. и 12. клас от държавни и общински училища в България и да отговори на  техните образователни нужди и засилени от пандемията от Ковид-19:

Приоритети на проектните предложения

Програмата цели да обхване ученици между 1. и 12. клас от държавни и общински училища в България и да отговори на  техните образователни нужди и засилени от пандемията от Ковид-19:

Езикова бариера

Ученици с български език като втори, чието ниво е пречка за усвояването на нови знания и участието в учебния процес

Ниски академични резултати

Ученици с пропуски в предметното знание, натрупани при отсъствие от училище или невъзможност за включване в дистанционните занятия през учебната 2020/2021

Ниска ангажираност в учебния процес

Ученици с пропуски в базовите знания и слаби умения за вписване в училищната общност, като следствие от промяната на формите на обучение през последната година и др.

Липса на ключови умения

Ученици без ключови умения за комуникация, работа в екип, социално-емоционални умения и др.

Специални образователни потребности

Ученици със специални образователни потребности, които възпрепятстват развиването  на знания и умения, необходими за пълноценната реализация

Разберете повече за програмата като изгледате видеото

Критерии за проектните предложения

Търсим проектни предложения, които създават условия за повишаване на достъпа до образование, постиженията на учениците и техните резултати.

Предложенията трябва да отговарят на поне едно от следните условия:

 • Адресират академични, социално-емоционални и/или здравни нужди на учениците в риск от отпадане;
 • Премахват съществуващи бариери (в образователната среда, в семейната среда, стереотипни нагласи и др.), които възпрепятстват активното включване на учениците в образователния процес;
 • Подкрепят целенасочено ученици, върнати в училище да наваксат пропуските си и да се включат активно в образователния процес;
 • Подпомагат за приобщаването и ангажирането в учебния процес на деца със специални образователни потребности;
 • Допринасят за надграждането на предметното знание и развиването на ключови умения на ученици с пропуски и образователни затруднения;
 • Поддържат интереса, ангажираността и развиват ключови умения на  ученици;
 • Ангажират ученици и родители в училищния живот.

Допустими дейности за проектните предложения

В предложенията е важно да бъдат конкретно посочени очакваните финални продукти/резултати от изпълнението на проектите. Продуктите трябва да са  структурирани по начин, който предполага разпространение и използване и от други училища. 

Дейностите в проектните предложения трябва да са ясно съгласувани със заложените цели. Те могат да са: 

Създаване на нова и/или различна организация на учебния процес

Обучения и супервизия на училищния екип

Партньорства с граждански организации или институции

Прилагане на вече съществуващи или създаване на нови инструменти за адресиране на нуждите на учениците

Допълнителни часове или организиране на извънкласни занимания за наваксване

Създаване на нови или внедряване на съществуващи инструменти за подкрепа на учители

Прилагане на разнообразни и иновативни начини на преподаване в училището

Създаване на индивидуални учебни програми за ученици или група от ученици с конкретни нужди

Създаване на нови процеси за подкрепа, консултации и включване на учениците в училищния живот

Срок на изпълнение на проектите

Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на една година, считано от 1 януари 2022 г. 

Предимство ще получат идеите, които имат ясен план и визия за устойчиво развитие и след приключване на проекта. 

Кой може да кандидатства

Проектни предложения в програма „Учим заедно” се приемат от държавни и общински училища в България. 

Силно насърчаваме училищата да кандидатстват в партньорство с други училища, неправителствени организации и/или университети от страната и чужбина. Партньорствата носят допълнително точки в оценката на проектните предложения, затова приносът на партньорите трябва да бъде ясно посочен и обоснован.

Училища, които в момента на кандидатстването имат активен грант от Фондация „Америка за България“ по програма „Онлайн учене” не могат да кандидатстват по програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията”.

Фондация „Заедно в час” няма право да бъде партньор в проектните предложения, да предлага услуги срещу, както и да участва в дейности по одобрените проекти срещу заплащане.

Финансиране

Максималният размер на финансиране за одобрен проект е до 50 000 лв.

Важно: Сумите, предвидени за административни разходи, не трябва да надвишават 10% от исканото финансиране. Останалите 90% от финансирането следва да се оползотворят за покриване на преки разходи по проекта.

Допустими разходи
 • Преки разходи, които осигуряват успешното реализиране на проекта: изследователски дейности, тестване, прилагане и разработване на методологията, обучителни дейности, хонорари на експерти и др.
 • Дейности, свързани с идентифицирането, изследването, разработването, апробирането, документирането, оценяването, публикуването и разпространението на успешни практики и модели за онлайн, дистанционно обучение или комбиниран модел на учене.
 • Съпътстващи дейности: пътувания, обмен на практики, консултации с експерти и други, стига да са обосновани.
 • Разходи за квалификационни курсове и достъп до данни, онлайн съдържание и лицензи за педагогически инструменти, пряко свързани с основната дейност на проекта.
 • Дейности по оповестяване на крайните продукти от проекта (вкл. изработване на сайт и дигитални разяснителни материали).
 • Административни разходи: организационни и други дейности по управлението на проекта – заплати на екипа, пряко зает с реализацията на проекта, наем, режийни, офисни материали и други – до 10%.
Недопустими разходи
 • Закупуване на оборудване (таблети, компютри за ученици и учители и периферни устройства).
 • Строителство, ремонт и обзавеждане на сгради.
 • Допълнително финансиране на проекти, които са финансирани от други източници и изпълнението, на които все още не е приключило.
 • Еднократни инициативи – дейност, която се случва еднократно и без връзка с останалите дейности в рамките на проекта (Примери: Учителите ще проведат по един час за наваксване с различни ученици/ Посещение на музей в София).
 • Дейности, свързани с политическа или партийна дейност.
 • Закупуване на земя и сгради.
 • Закупуване на моторни превозни средства.
 • Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали) без да са свързани и в подкрепа на дейности по проекта.
 • Дейности, които не са пряко свързани с проекта.
 • Рекламни дейности, които не са  свързани с проектното предложение.

График на етапите

Онлайн кандидатура

Подаване на проектно предложение

Подаване на проектни предложения за програма „Учим заедно” през онлайн формуляр за кандидатстване + прикачване на първоначален бюджет (Excel файл).

1 октомври - 7 ноември 2021

Етап 1

Оценка на проектните предложения

Експертна комисия ще оцени получените проектни предложения. Всеки член на комисията оценява всеки от проектите индивидуално. Финалната оценка е средно аритметичният сбор от оценките на всеки член на експертната комисия. Проектите с най-висока оценка преминават в следващия етап на процеса.

8-21 ноември 2021

Етап 2

Интервюта с одобрените кандидати

Училищата, подали проектни предложени с най-висока оценка, ще бъдат поканени на дистанционни интервюта с членове на журито. Целта на интервютата е да се представят по-детайлно идейните предложения и да получим по-задълбочена представа как то отговаря на целите на програмата.

23-30 ноември 2021

Избор

Подписване на договор с одобрените кандидати от етап 2

След като Фондация „Заедно в час“ обяви одобрените проекти, ще бъде сключен договор между училището, чийто проект е одобрен, и Фондация „Америка за България“, която ще преведе средствата, отпускани по банков път.

1-16 декември 2021

Споделете с колеги

Контакти

America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

BG-Logo_Black&White-300
America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”