Вижте кои са училищните проекти, които ще финансира програма “Учим заедно”

Одобрените проекти са на училища от различни населени места в страната с. Румянцево (обл. Ловеч), Кюстендил, Разград, с. Тополица (обл. Бургас), Варна и София

Шест училища от различни населени места ще получат финансиране за реализация на проекти за преодоляване образователните трудности, причинени от пандемията, от новата програма “Учим заедно” на фондация “Заедно в час”. 

Програмата се реализира за първа година с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” и цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските в знанията и уменията на учениците, натрупани по време на пандемията.

Одобрените училища за финансиране са:

ОУ “Христо Ботев”, с. Румянцево, обл. Ловеч 

ПМГ “Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил

ОУ “Васил Левски”, гр. Разград

ОУ “Светлина”, с. Тополица, обл. Бургас

СУ “Климент Охридски”, гр. Варна

77 ОУ “Св. св. Кирил и Методий” кв. Филиповци, гр. София

Областите, в които се фокусират одобрените проекти, са свързани с наваксване на академични пропуски и подготовка за предстоящите национални външни оценявания и развитие на социално-емоционалните умения, включително идентифициране и изграждане на силни страни в характера на учениците. Част от проектите включват още интегриране на дигитални инструменти в часове по математика за наваксване на пропуските и развитие на функционалната грамотност в началните класове и др.

Тази година за програмата бяха получени общо 110 кандидатури от училища. Всички те бяха прегледани от експертно жури, което подбра 21 проекта, които да преминат през последващо събеседване. Шестте училища финалисти най-силно впечатлиха журито и ще получат финансиране в общ размер на близо 300 000 лв.

Проектите ще бъдат реализирани в рамките на една година от началото на 2022 г. 

“Вярваме, че проектите финалисти имат потенциала да адресират належащи проблеми в образователната система. Желанието ни е финалните продукти от всеки проект да бъдат разпространени широко и да могат да са достъпни за прилагане и в други училища, които срещат сходни трудности”, споделя Мариян Ранков, ръководител “Образователни проекти” във фондация “Заедно в час”.

След реализиране на проектите ще бъдат създадени и споделени полезни ресурси за свободно ползване, които ще адресират трудности, свързани с дистанционното обучение. Всички ресурси ще бъдат споделени през комуникационните канали на “Заедно в час” и prepodavame.bg.

Ето и кои са училищата финалисти и повече за техните проекти:

ОУ “Христо Ботев”, с. Румянцево, обл. Ловеч 

Проектът цели да развие социално-емоционалните умения (СЕУ) на учениците 1-4 клас и  предметното знание на ученици 5-7 клас, като ги подготви за успешното вземане на държавните изпити по БЕЛ и Математика. Проектът предвижда създаването на програми за обучение на СЕУ, обучения на училищния екип за работа с тях, организиране на работилници за подготовка за НВО (вкл. Изнесена в квартал “Изток”). За допълнително ангажиране на учениците проектът ще включи ученици във вземането на решения на ниво училище. След приключването на проекта изработените и апробирани програми за наваксване ще бъдат широко разпространени.

ПМГ “Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил

Проектът ще обхване общо 462 ученици от 5-7 клас, включително и ученици в партньорско училище. Той цели наваксването на знания по БЕЛ и Математика, причинени от онлайн обучението и изграждане у учениците на нагласа за развитие. Като резултат от проекта ще бъдат създадени наръчници за наваксването на пропуски по БЕЛ и Математика. За всеки клас (5-6-7) ще бъдат подготвени и наръчници за изграждането на нагласа за развитие у учениците. Всички наръчници ще включват методическа част, планове на дейности и ресурси. 

ОУ “Васил Левски”, гр. Разград

Проектът се фокусира изцяло върху наваксването на знания по математика за ученици в 6. клас, като интегрира платформата на Кан Академия в часовете по математика, допълнителни занятия за родители и ученици “Сгъни наука” и мотивиращи срещи с възпитаници на училището. Проектът предвижда създаването на сайт, в който ще бъдат публикувани добри практики, урочни планове и ресурси от проекта.

ОУ “Светлина”, с. Тополица, обл. Бургас

Проектът адресира пропуските в предметното знание и повишената тревожност на учениците в 4. и 5. клас. Дейностите по проекта предвиждат тестване на учениците за диагностициране на индивидуалните пропуски, изработване на платформа с дейности за наваксване, ежеседмични срещи с учениците за изграждане на СЕУ, обучение на учителите и организирането на два лагера за ученици с фокус върху наваксване и развиване на СЕУ. За проекта ще бъде създаден сайт с публично достъпни учебни програми, модели на уроци и инструментариум за ранно идентифициране на пропуските.

СУ “Климент Охридски”, гр. Варна

Проектът обхваща 60 ученици от първи и втори клас и цели развитието на функционалната грамотност на тези ученици. Дейностите включват изработване на инструмент за оценка, адаптиране на задачи от учебното съдържание по различни предмети, създаване и апробиране на програма за развитието на функционалната грамотност. Като резултат от проекта ще бъде създаден сайт с програми за развитие на функционалната грамотност, инструменти за оценка на нивото и методология за прилагането им.

77 ОУ “Св. св. Кирил и Методий” кв. Филиповци, гр. София

Проектът обхваща 147 ученици между първи и седми клас и цели развиването на седем силни страни на характера, базирани на опита на KIPP училищата в САЩ. Проектът включва провеждане на обучение на учителите, организация на 70 работилници за умения и на 40 интервенции за ученици с ниски резултати. По време на проекта училището ще си сътрудничи с ОУ “Яне Сандански” в гр. Разлог, които имат опит при въвеждането на работилници за умения и позитивно образование. В края на проекта ще бъде създаден сайт с използваните инструменти, планове за работилници за характер, видеа и инструкции за приложението им. 

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути