Учим заедно 2023: Повишаване уменията за саморегулирано учене и социално-емоционални умения

Кандидатстването за 2023 е затворено. Следете актуалното в секция новини.

За „Учим заедно 2023“ ​

Все повече образователни изследвания отчитат понижени академични резултати на учениците след дистанционното обучение в цялата страна. Българските ученици трудно учат сами, губят мотивация и нямат нагласа за екипна работа и съвместно учене.

За да адресираме тези предизвикателства, тази година с програма „Учим заедно“ търсим училищни проекти, които целят повишаване на уменията за саморегулирано учене на учениците в прогимназиален етап и развиване на техните социално-емоционални компетентности. 

Програмата се реализира от фондация „Заедно в час“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ за втора поредна година.

„Учим заедно“ осигурява финансиране за реализирането на проектите в рамките на учебната 2023/2024 година и широкото им популяризиране сред образователната общност. 

 • Всички държавни или общински училища с ученици от 5. до 7. клас могат да кандидатстват с проекти за финансиране в размер до 30 000 лв. 
 • Проектите може да се подават самостоятелно, като окуражаваме кандидатите да работят в партньорство с друго училище или организация.
 • Дейностите по проектите трябва да обхващат един или повече от трите приоритета на програмата: „Регулиране на усилията“, „Съвместно учене“, „Отговорно вземане на решения“.

Предизвикателствата, които адресираме с проекта

46%

от учениците нямат нагласа за екипна работа и съвместно учене

20%

от учениците споделят за понижени академични резултати

50%

от учителите са притеснени, че учениците губят мотивация

28%

от учениците не желаят да полагат усилия при учене

Източници: Изследване на UNICEF, 2021; Изследване на “Институт за изследвания в образованието”, 2021.

Научете повече за конкурса в информационните видеа

Какво е саморегулирано учене?

Как протича конкурсът за проекти?

Какво следва, ако бъдете избрани?

Проектни приоритети

Всеки училищен проект трябва да отговаря на поне един от трите приоритета: „Регулиране на усилията“, „Съвместно учене“, „Търсене на помощ“. Едно училище може да кандидатства само с един проект, който обхваща един или повече приоритети.

Регулиране на усилията

Регулиране на усилията

Важен аспект от саморегулацията е способността на учениците да контролират своите усилия и да поддържат вниманието и ангажираността си, когато се сблъскват с разсейващи фактори и безинтересни задачи. Регулирането на усилията e съществен елемент от самоконтрола във фазата на изпълнението (на дадена задача) и отразява устойчивостта на учениците и тяхната устременост към постигане на учебните цели, независимо от обстоятелствата.

Почти една трета от учениците (28%) не желаят да полагат усилия при учене и са склонни да се откажат при първите трудности. За тези учениците е полезно да овладеят ефективни техники за планиране на времето и контрол на усилията при изпълнение на учебни задачи.

Връзка със социално-емоционалните умения


Саморегулацията (управлението на нашите импулси и чувства) има следните проявления:

 1. Регулиране на емоции – управление на емоциите в хармония с нашите ценности.
 2. Отложено удовлетворение – отлагане на моментната награда за по-добро представяне в бъдещето.
 3. Толерантност към фрустрацията – изправяне срещу предизвикателства без обземане от яд или разочарование.

Как изглежда липсата на умения за регулиране на усилията?


Петър е ученик от 7. клас. Той получава предизвикателна задача-проект за домашна работа, която може да повиши срочната му оценка и е свързана с търсене и обобщаване на информация, влагане на креативност и изобретателност. В началото Петър има голяма мотивация да изпълни задачата, но след няколко часа работа, след като усеща първата трудност, се прокрадва мисълта как тези усилия не си заслужават, как може да помоли учителя да го изпита допълнително, как тази оценка не е чак толкова важна за кандидатстването му. Малко след това Петър се отказва да работи върху поставената задача.

Съвместно учене

Съвместно учене

Продуктивното сътрудничество с връстници предоставя на учениците възможности за участие в дискусии, решаване на проблеми, прилагане на подходящи знания, ресурси и стратегии за вземане на решения, и в крайна сметка – за по-задълбочено учене. Съвместното учене със съученици (или ученето с помощта на връстници) оказва позитивно въздействие за развитието на метакогнитивните способности и уменията за саморегулация на подрастващите. Работата в сътрудничество позволява да се намали когнитивното натоварване. Наред с това учениците получават възможност да формулират и представят своите идеи пред другите, което подобрява осъзнаването на собствените им мисли и възможности.

Уменията за съвместно учене бележат най-ниския резултат (3,19) в изследването на Института за изследвания в образованието (2021). Това показва, че учениците по-скоро не разбират ролята на сътрудничеството помежду си при изпълнението на учебна задача и рядко учат заедно със свои връстници. При 46% от учениците се констатира липса на нагласа и готовност за екипна работа и съвместно учене.

Връзка със социално-емоционалните умения


Позитивна комуникация (сътрудничество посредством доброта и уважение към нас и другите) със следните проявления:

 1. Активно слушане – обръщане на целенасочено внимание върху другия човек с интерес и уважение.
 2. Асертивност – застъпване за себе си с увереност, честност и уважение.
 3. Управление на конфликти – справяне с конфликти по начин, който допринася за ученето и груповите резултати.

Как изглежда липсата на умения за съвместно учене?


Учителят поставя задача за работа в екип и на Юлия, ученичка от 6. клас, се пада да работи със свои съученици, с които не е работила до момента. Групата трябва да измисли решение на задачата, като всеки предложи идея. Юлия вярва, че предложената от нея идея е по-добра от тези на съучениците ѝ. Докато се опитва да я защити, започва да прекъсва останалите, като употребява агресивен език. Останалите ученици в групата са обидени от поведението ѝ и отказват да я изслушат и да разберат повече за нейната идея.

Търсене на помощ

Търсене на помощ

Търсенето на помощ заема особено място сред стратегиите за управление на ресурсите и средата за учене. До прилагането на стратегии за търсене на помощ често прибягват по-находчивите и проактивни ученици, които търсят разнообразни възможности да разберат изучавания учебен материал бързо и ефективно. Търсенето на помощ може да се прояви още при затруднения в изпълнението на дадена задача или при незадоволително представяне, което представлява заплаха за самооценката на ученика.

Затова ефективното търсене на помощ е свързано с осъзнаването на следните аспекти: каква помощ е нужна; кога е нужна тя; къде може да се потърси; кой е най-подходящият човек, от когото може да се поиска помощ, и кой е подходящият начин да се направи това.

В изследването на Института за изследвания в образованието средният резултат на учениците от 3,38 точки показва, че те имат по-скоро слаба нагласа да търсят помощ от съученици или учител/възрастен, да задават въпроси и да проучват допълнителна информация, когато са изправени пред трудности в процеса на учене.

Връзка със социално-емоционалните умения


Отговорното вземане на решения (правене на конструктивни и уважителни избори) се свързва със следните проявления:

 1. Креативно мислене – генериране на нови идеи, решения или действия при поява на предизвикателства.
 2. Критическо мислене – поставяне под въпрос на предположенията, обуславящи нашите начини на мислене и действие.
 3. Отговорност – изпълнение на поетите ангажименти и поемане на отговорност за нашите думи и действия.

Как изглеждат в реалния живот липсата на умения за търсене на помощ?


Борис е ученик в 7. клас и в един от часовете по математика не успява да разбере новото знание, преподавано от учителя. След като се прибира вкъщи и прочита урока, Борис не успява да го разбере и не може да реши домашната си работа. Той решава да не търси помощ от своите приятели в класа, за да не го помислят за глупав, както и от родителите си, за да не му се скарат, че не е внимавал в часа. На следващия ден в училището, въпреки че знае за обявените консултации по математика, Борис решава да не отиде, защото досега никога не ги е посещавал и не знае как ще бъде възприето от учителя.

Регулиране на усилията

Регулиране на усилията

Важен аспект от саморегулацията е способността на учениците да контролират своите усилия и да поддържат вниманието и ангажираността си, когато се сблъскват с разсейващи фактори и безинтересни задачи. Регулирането на усилията e съществен елемент от самоконтрола във фазата на изпълнението (на дадена задача) и отразява устойчивостта на учениците и тяхната устременост към постигане на учебните цели, независимо от обстоятелствата. 

Почти една трета от учениците (28%) не желаят да полагат усилия при учене и са склонни да се откажат при първите трудности. За тези учениците е полезно да овладеят ефективни техники за планиране на времето и контрол на усилията при изпълнение на учебни задачи.

Връзка със социално-емоционалните умения

Саморегулацията (управлението на нашите импулси и чувства) има следните проявления:

 1. Регулиране на емоции – управление на емоциите в хармония с нашите ценности.
 2. Отложено удовлетворение – отлагане на моментната награда за по-добро представяне в бъдещето.
 3. Толерантност към фрустрацията – изправяне срещу предизвикателства без обземане от яд или разочарование.

Как изглежда липсата на умения за регулиране на усилията в реалния живот?

Петър получава задача като част от интервю за мечтана работа. Задачата изисква от него да приложи специфични знания, умения за търсене на информация и креативност. След няколко дни на отлагане Петър започва да работи по поставената задача. В началото има голяма мотивация, но след няколко часа, когато усеща първите трудности, се прокрадва мисълта как това е само интервюто за позицията и не е редно да прекарва толкова време в работа по тази задача. Малко след това той решава, че това вече не е приоритет за него, и се обажда, за да откаже интервюто.

Съвместно учене

Съвместно учене

Продуктивното сътрудничество с връстници предоставя на учениците възможности за участие в дискусии, решаване на проблеми, прилагане на подходящи знания, ресурси и стратегии за вземане на решения, и в крайна сметка – за по-задълбочено учене. Съвместното учене със съученици (или ученето с помощта на връстници) оказва позитивно въздействие за развитието на метакогнитивните способности и уменията за саморегулация на подрастващите. Работата в сътрудничество позволява да се намали когнитивното натоварване. Наред с това учениците получават възможност да формулират и представят своите идеи пред другите, което подобрява осъзнаването на собствените им мисли и възможности.

Уменията за съвместно учене бележат най-ниския резултат (3,19) в изследването на Института за изследвания в образованието (2021). Това показва, че учениците по-скоро не разбират ролята на сътрудничеството помежду си при изпълнението на учебна задача и рядко учат заедно със свои връстници. При 46% от учениците се констатира липса на нагласа и готовност за екипна работа и съвместно учене.

Връзка със социално-емоционалните умения

Позитивна комуникация (сътрудничество посредством доброта и уважение към нас и другите) със следните проявления:

 • Активно слушане – обръщане на целенасочено внимание върху другия човек с интерес и уважение.
 • Асертивност – застъпване за себе си с увереност, честност и уважение.
 • Управление на конфликти – справяне с конфликти по начин, който допринася за ученето и груповите резултати.

Как изглежда липсата на умения за съвместно учене в реалния живот?

Мария работи в известна компания. Заедно с колеги по време на екипна среща обсъждат потенциална идея за нов проект. Мария вярва, че предложената от нея идея е по-добра от тези на колегите ѝ. Докато се опитва да я защити, започва да прекъсва останалите, като употребява агресивен език. Нейните колеги са обидени от поведението ѝ и отказват да я изслушат и да разберат повече за нейното предложение.

Отговорно вземане на решения

Отговорно вземане на решения

Търсенето на помощ заема особено място сред стратегиите за управление на ресурсите и средата за учене. До прилагането на стратегии за търсене на помощ често прибягват по-находчивите и проактивни ученици, които търсят разнообразни възможности да разберат изучавания учебен материал бързо и ефективно. Търсенето на помощ може да се прояви още при затруднения в изпълнението на дадена задача или при незадоволително представяне, което представлява заплаха за самооценката на ученика.

Затова ефективното търсене на помощ е свързано с осъзнаването на следните  аспекти: каква помощ е нужна; кога е нужна тя; къде може да се потърси; кой е най-подходящият човек, от когото може да се поиска помощ, и кой е подходящият начин да се направи това.

В изследването на Института за изследвания в образованието средният резултат на учениците от 3,38 точки показва, че те имат по-скоро слаба нагласа да търсят помощ от съученици или учител/възрастен, да задават въпроси и да проучват допълнителна информация, когато са изправени пред трудности в процеса на учене.

Отговорното вземане на решения (правене на конструктивни и уважителни избори) се свързва със следните проявления:

 • Креативно мислене – генериране на нови идеи, решения или действия при поява на предизвикателства.
 • Критическо мислене – поставяне под въпрос на предположенията, обуславящи нашите начини на мислене и действие.
 • Отговорност – изпълнение на поетите ангажименти и поемане на отговорност за нашите думи и действия.

Повече информация може да намерите в доклада „Инструменти за оценяване на уменията за саморегулирано учене (2022 г.)“ на Институт за изследвания в образованието.

Всяка една от тези категории има пряка връзка с развитието на социално-емоционални компетенции у учениците.

Търсим проекти и дейности, които могат да се прилагат широко в системата на образованието и отговарят на следните критерии:

Етапи на кандидатстване:

Етап 1 –  до 10.05.2023 г.: Попълване на кандидатура. Училището попълва кандидатура, където се включват описание на проекта, разписани дейности за адресирането на нуждите и примерен бюджет.

Етап 2 – 30.05.–02.06.2023 г.: Провеждане на кратки онлайн интервюта с одобрените кандидати от етап 1. 

Етап 3 – 05.06.2023 г.: Обявяване на одобрените проектни предложения и участниците в програма „Учим заедно“ за тази година. 

Допустими дейности
 • Развиване на социално-емоционални умения на учениците;
 • Подпомагане на регулацията на усилията на учениците;
 • Насърчаване на ученето в сътрудничество със съученици;
 • Насърчаване на търсенето и предлагането на допълнителна помощ от учители и др.
Недопустими дейности
 • Обновяване на материалната база на училището;
 • Еднократни екскурзии извън училище, които не са свързани с целите и дейностите на проекта.
Примерни дейности
 • Обучения за повишаване на уменията на педагогическия персонал в области – организиране на групови дейности и развитие на социално-емоционални умения;
 • Организиране на извънкласни занимания за подготовка по предмети с интегрирана групова работа;
 • Организиране на часове за помощ от учители;
 • Интегриране на социално-емоционални умения и групови дейности по време на часовете с помощта на ментор/коуч;
 • Организиране на допълнителни часове за групова работа по проекти.

Кой може да кандидатства за програма „Учим заедно“?

Всички общински или държавни училища на територията на България могат да кандидатстват за финансиране и да подадат проектни предложения.

Каква е целевата група на проектните предложения?

Проектите трябва да са насочени към ученици от 5.–7. клас през учебната 2023/2024 г., включително ученици с ниски академични резултати и често отсъствие от училище.

Финансиране

Максималната сума за финансиране на училищните проекти е до 30 000 лв.
Допустими разходи
 • Обучения на педагогическия персонал;
 • Осигуряване на ментор/коуч на педагогическия персонал;
 • Заплащане на учители/лектори за планиране и водене на допълнителни занимания;
 • Закупуване на учебни материали и ресурси за допълнителни занимания.
Недопустими разходи
 • Закупуване на оборудване (таблети, компютри за ученици и учители и периферни устройства).
 • Строителство, ремонт и обзавеждане на сгради.
 • Допълнително финансиране на проекти, които са финансирани от други източници и изпълнението, на които все още не е приключило.
 • Еднократни инициативи – дейност, която се случва еднократно и без връзка с останалите дейности в рамките на проекта (Примери: Учителите ще проведат по един час за наваксване с различни ученици/ Посещение на музей в София).
 • Дейности, свързани с политическа или партийна дейност.
 • Закупуване на земя и сгради.
 • Закупуване на моторни превозни средства.
 • Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали) без да са свързани и в подкрепа на дейности по проекта.
 • Дейности, които не са пряко свързани с проекта.
 • Рекламни дейности, които не са свързани с проектното предложение.

График на етапите

Обявяване на конкурс и кандидатстване

Обявяване на конкурс и кандидатстване

15 март - 20 април 2023

Оценка на проектните предложения и интервюта

Оценка на проектните предложения и интервюта

21 април - 15 май 2023

Провеждане на еднодневно обучение на място в училището

Провеждане на еднодневно обучение на място в училището

май - юни 2023

Адаптиране на проектните предложения в част бюджет и програмни дейности

Адаптиране на проектните предложения в част бюджет и програмни дейности

юни - юли 2023

Апробиране на програмата и описване на резултатите

Апробиране на програмата и описване на резултатите

септември 2023 - юни 2024

Разпространение на продуктите от проекта

Разпространение на продуктите от проекта

септември - декември 2024

График на етапите

Ноември
2022
Януари
2023
Януари
2024
Декември
2024
Обявяване на Конкурс и кандидастватне
28.11.2022 - 22.01.23
Предварителна селекция и интервюта
16.02.23 - 15.03.23
Провеждане на еднодневно обучение на място в училището
04.23 - 05.23
Адаптиране напроектните предложения в част бюджет и програмни дейности
06.23 - 07.23
Апробиране на програмата и описване на резултатите
09.23 - 06.24
Разпространение на продуктите от проекта
09.24 - 12.24

Платформа за саморегулирано учене

Краен продукт на всички дейности и проекти в програма „Учим заедно“ тази година ще е създаването на Платформа за саморегулирано учене. Тя ще е достъпна за образователната общност в България и ще позволи на учители и училища от цялата страна да задълбочат работата си в посока подобряване уменията на учениците за саморегулирано учене.

Предвиждаме на платформата да има:

 • Възможности за провеждане на анкети за саморегулирано учене и анализ на резултатите;
 • Документиране и споделяне на най-добрите практики от опита на всички училища в програма „Учим заедно“;
 • Допълнителни ресурси и възможности, свързани със саморегулирано учене.

Платформата ще бъде изградена и поддържана от екипа на „Учим заедно“, за да се избегне допълнително натоварване на училищните екипи.

Какво споделят участниците в първото издание

Партньори на проекта

Споделете с колеги

Контакти

America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

BG-Logo_Black&White-300
America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”