Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2021

Преодоляване на образователните трудности по време на пандемия

Дистанционното обучение засегна всички ученици, затова започваме  програма за финансиране училищни проекти, които целят преодоляване на неравенствата и пропуските на учениците.

 • 00Дни
 • 00Часа
 • 00Минути
 • 00Секунди

Ефектите от дистанционното обучение

44%

44% от учителите смятат, че нямат необходимите умения и ресурси за подкрепа на ученици, които често отсъстват от онлайн часовете.

35%

35% oт учителите смятат, че нямат необходимите умения и ресурси за подкрепа на ученици, които показват ниска мотивация за учене.

21%

21% от учениците са присъствали сравнително рядко в онлайн часовете.

40%

40% от учителите смятат, че нямат необходимите умения и ресурси за подкрепа на ученици, които показват дезангажираност с ученето.

0 %
от учителите смятат, че нямат необходимите умения и ресурси за подкрепа на ученици, които често отсъстват от онлайн часовете
0 %
oт учителите смятат, че нямат необходимите умения и ресурси за подкрепа на ученици, които показват ниска мотивация за учене
0 %
от учениците са присъствали сравнително рядко в онлайн часовете.
0 %
от учителите смятат, че нямат необходимите умения и ресурси за подкрепа на ученици, които показват дезангажираност с ученето и училището.

С програма “Учим заедно: Преодоляване на образователните последици след пандемията” фондация “Америка за България” и фондация “Заедно в час” искаме да стимулираме училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците в България.

Проектните предложения могат да са свързани с прилагането на съществуващи и утвърдени инструменти или генериране на нови практики и идеи в облазованието. Всички кандидатури трябва имат заложени ясни индикатори за успех, с които да се проследят резултатите от проекта. Търсим решения и идеи, които имат потенциала да се приложат успешно от училищната общност в страната и да се разпространят широко в системата на образованието.

Приоритети на проектните предложения

Програмата цели да обхване ученици между 1. и 12. клас от държавни и общински училища в България и да отговори на  техните образователни нужди и засилени от пандемията от Ковид-19:

Изпълни лично спортно предизвикателство в подкрепа на качественото образование в България

„Предизвикай се с кауза“ е начин да подкрепиш работата на Фондация „Заедно в час“ и заедно да покажем, че образованието е ценност за цялото ни общество. Провокираме те на 30 май да се включиш в едно необикновено събитие и да изпълниш лично спортно предизвикателство за успеха на всички деца в България. Заедно с теб ще се включат още хиляди хора от цялата страна и дори от чужбина. Нека заедно покажем колко много хора вярват в силата на образованието. 

Критерии за проектните предложения

Търсим проектни предложения, които създават условия за повишаване на достъпа до образование, постиженията на учениците и техните резултати.

Предложенията трябва да отговарят на поне едно от следните условия:

 • Адресират академични, социално-емоционални и/или здравни нужди на учениците в риск от отпадане;
 • Премахват съществуващи бариери (в образователната среда, в семейната среда, стереотипни нагласи и др.), които възпрепятстват активното включване на учениците в образователния процес;
 • Подкрепят целенасочено ученици, върнати в училище да наваксат пропуските си и да се включат активно в образователния процес;
 • Подпомагат за приобщаването и ангажирането в учебния процес на деца със специални образователни потребности;
 • Допринасят за надграждането на предметното знание и развиването на ключови умения на ученици с пропуски и образователни затруднения;
 • Поддържат интереса, ангажираността и развиват ключови умения на  ученици;
 • Ангажират ученици и родители в училищния живот.

Допустими дейности за проектните предложения

В предложенията е важно да бъдат конкретно посочени очакваните финални продукти/резултати от изпълнението на проектите. Продуктите трябва да са  структурирани по начин, който предполага разпространение и използване и от други училища. 

Дейностите в проектните предложения трябва да са ясно съгласувани със заложените цели. Те могат да са: 

Създаване на нова и/или различна организация на учебния процес

Обучения и супервизия на училищния екип

Партньорства с граждански организации или институции

Прилагане на вече съществуващи или създаване на нови инструменти за адресиране на нуждите на учениците

Допълнителни часове или организиране на извънкласни занимания за наваксване

Създаване на нови или внедряване на съществуващи инструменти за подкрепа на учители

Прилагане на разнообразни и иновативни начини на преподаване в училището

Създаване на индивидуални учебни програми за ученици или група от ученици с конкретни нужди

Създаване на нови процеси за подкрепа, консултации и включване на учениците в училищния живот

Срок на изпълнение на проектите

Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на една година, считано от 1 януари 2022 г. 

Предимство ще получат идеите, които имат ясен план и визия за устойчиво развитие и след приключване на проекта. 

Кой може да кандидатства

Проектни предложения в програма “Учим заедно” се приемат от държавни и общински училища в България. България. 

Силно насърчаваме училищата да кандидатстват в партньорство с други училища, неправителствени организации и/или университети от страната и чужбина. Партньорствата носят допълнително точки в оценката на проектните предложения, затова риносът на партньорите трябва да бъде ясно посочен и обоснован.

Получатели на грант от Фондация „Америка за България“ могат да кандидатстват, ако договорите им и предвидените дейности са приключили към 31.12.2021г. Ако предложенията са представени в партньорство, това условие се отнася само за водещия кандидат, а партньорската организация може да има активен грант от Фондация „Америка за България“.

За да се избегне конфликт на интереси, фондация “Заедно в час” няма право да бъде партньор в проектните предложения, да предлага услуги срещу, както и да участва в дейности по одобрените проекти срещу заплащане.

Финансиране

Максималният размер на финансиране за одобрен проект е до 50 000 лв.

Важно: Сумите, предвидени за административни разходи, не трябва да надвишават 10% от исканото финансиране. Останалите 90% от финансирането следва да се оползотворят за покриване на преки разходи по проекта.

Допустими разходи
 • Преки разходи, които осигуряват успешното реализиране на проекта: изследователски дейности, тестване, прилагане и разработване на методологията, обучителни дейности, хонорари на експерти и др.;
 • Дейности, свързани с идентифицирането, изследването, разработването, апробирането, документирането, оценяването, публикуването и разпространението на успешни практики и модели за онлайн, дистанционно обучение или комбиниран модел на учене;
 • Съпътстващи дейности: пътувания, обмен на практики, консултации с експерти и други, стига да са обосновани;
 • Разходи за квалификационни курсове и достъп до данни, онлайн съдържание и лицензи за педагогически инструменти, пряко свързани с основната дейност на проекта;
 • Публични събития и дейности по оповестяване на резултатите от проекта;
 • Административни разходи: организационни и други дейности по управлението на проекта – заплати на екипа, пряко зает с реализацията на проекта, наем, режийни, офисни материали и други – до 10%.
Недопустими разходи
 • Закупуване на оборудване (таблети, компютри за ученици и учители и периферни устройства);
 • Строителство, ремонт и обзавеждане на сгради;
 • Допълнително финансиране на проекти, които са финансирани от други източници и изпълнението, на които все още не е приключило;
 • Еднократни инициативи – дейност, която се случва еднократно и без връзка с останалите дейности в рамките на проекта (Примери: Учителите ще проведат по един час за наваксване с различни ученици/ Посещение на музей в София);
 • Дейности, свързани с политическа или партийна дейност;
 • Закупуване на земя и сгради;
 • Закупуване на моторни превозни средства;
 • Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали) без да са свързани и в подкрепа на дейности по проекта;
 • Дейности, които не са пряко свързани с проекта;
 • Реклама.

Процес на кандидатстване

1.

Онлайн кандидатура

Кандидатстването по проект “Приобщаващо училище за всички”  се извършва чрез попълване на форма за кандидатстване и прикачване на първоначален бюджет (Excel файл) във формата за кандидатстване. Срокът е 31 октомври 2021 г.

2.

Предварителна оценка

Журирането на проектните предложения ще бъде извършено от експертна комисия, като всеки неин член ще оцени всяко едно предложение. Финалната оценка се формира като средно аритметична стойност от оценките на всеки член на журито. 

3.

Дистанционно интервю

С преминалите на първи етап проекти ще се проведат дистанционни интервюта, на които ще присъстват членове на журито. Целта на интервютата е да се представи по-детайлно идейното предложение и дава допълнителна възможност на журито да получи по-задълбочена представа как то отговаря на целите на програмата.

Процес на кандидатстване

Онлайн кандидатура

Подаване на проектно предложение

Подаване на проектни предложения за програма “Учим заедно” през онлайн формуляр за кандидатстване + прикачване на първоначален бюджет (Excel файл).

Подаване на проектно предложение

1-31 октомври 2021

Етап 1

Оценка на проектните предложения

Експертна комисия ще оцени получените проектни предложения. Всеки член на комисията оценява всеки от проектите индивидуално. Финалната оценка е средно аритметичният сбор от оценките на всеки член на експертната комисия. Проектите с най-висока оценка преминават в следващия етап на процеса.

Оценка на проектните предложения

1-12 ноември 2021

Етап 2

Интервюта с одобрените кандидати от етап 1

Училищата, подали проектни предложени с най-висока оценка, ще бъдат поканени на дистанционни интервюта с членове на журито. Целта на интервютата е да се представят по-детайлно идейните предложения и да получим по-задълбочена представа как то отговаря на целите на програмата.

Интервюта с одобрените кандидати от етап 1

15-26 ноември 2021

Избор

Подписване на договор с одобрените кандидати от етап 2

Подписване на договор с одобрените кандидати от етап 2

1-16 декември 2021

График на етапите

Онлайн кандидатура

Подаване на проектно предложение

Подаване на проектни предложения за програма “Учим заедно” през онлайн формуляр за кандидатстване + прикачване на първоначален бюджет (Excel файл).

1-31 октомври 2021

Етап 1

Оценка на проектните предложения

Експертна комисия ще оцени получените проектни предложения. Всеки член на комисията оценява всеки от проектите индивидуално. Финалната оценка е средно аритметичният сбор от оценките на всеки член на експертната комисия. Проектите с най-висока оценка преминават в следващия етап на процеса.

1-12 ноември 2021

Етап 2

Интервюта с одобрените кандидати от етап 1

Училищата, подали проектни предложени с най-висока оценка, ще бъдат поканени на дистанционни интервюта с членове на журито. Целта на интервютата е да се представят по-детайлно идейните предложения и да получим по-задълбочена представа как то отговаря на целите на програмата.

15-26 ноември 2021

Избор

Подписване на договор с одобрените кандидати от етап 2

1-16 декември 2021

Сподели с колеги

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Контакти

America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

ZaednoVChas_UchilishtaZaPrimer_logo_long_B_W_3
America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”