Въпроси и отговори за Програма „Учим заедно​”

В тази секция събрахме най-често задаваните въпроси. Разгледайте ги и ако не сме успели да отговорим на Вашите, можете да ни пишете под формата по-долу. Всяка седмица ще добавяме новите въпроси и отговори.

  • Кандидати
  • Финансиране
  • Изисквания и дейности

Може ли ЦСОП да вземе участие в програма „Учим заедно"?

Кандидатите по програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности причинени от пандемията” могат да бъдат държавни или общински училища на територията на република България. Центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) могат да се включват като партньори по програмата, но не и като водещи партньори. По този начин гарантираме, че разработените материали по програмата ще могат да намерят широко приложение в образователната система.

Може ли едно училище да участва със свое проектно предложение като водещо в коалиционно проектно предложение и отделно като партньор във второ проектно предложение?

На ниво кандидатстване не е проблем едно училище да участва със свое проектно предложение, като водеща организация и в друго като партньор. В случай, че и двете проектни предложения бъдат одобрени за финансиране, ще трябва да се приоритизира участието в предложението, по което е водещ партньор. Това е необходимо, за да се гарантира необходимия организационен капацитет за изпълнение на проектното предложение, както и да се елиминира възможността за двойно финансиране на дейност по проектите.

Може ли една организация да участва като партньор в две проектни предложения?

На ниво кандидатстване не е проблем една организация да е партньор в две проектни предложения. При евентуално одобрение и финансиране на двата проекта, организацията трябва да докаже, че има институционалния капацитет да бъде партньор по двата проекта или да приоритизира участието си в един проект. Трябва да се има предвид, че не е възможно двойно финансиране на дейности.

С колко проекта може да кандидатства едно училище?

Всяко училище или коалиция от партньори има правото да кандидатства само с един проект. Всяко предложение за проект може да включва повече от една дейност, стига да отговаря на критериите за кандидатстване в конкурса.

Могат ли да кандидатстват бизнес компании, НПО и университети?

Да, ако проектът е в партньорство с общинско или държавно училище, което да е водещият партньор, с който ще се сключи договорът.

Как се удостоверява партньорство с друга организация или в рамките на консорциум?

Доказването на партньорство става чрез писмо за подкрепа и/или договор за партньорство. Партньорство трябва да е не само „на хартия“, а с желание, активно участие и взаимно партньорство.

Какви са етапите на кандидатстване и необходимите документи?

На първи етап, кандидатите следва да попълнят форма за кандидатстване и да прикачат бюджет. При достигане до етап 2 кандидатите ще бъдат поканени за интервю. По време на интервюто кандидатите могат да споделят артефакти, видеоклипове, материали, инструменти, доказателства, демонстрации и други. За кандидатите, достигнали до втория етап, ще се иска писмено доказателство за партньорство, ако кандидатите планират да осъществят проекта в коалиция с други организации.

При одобрение, преди подписване на договора и след получена обратна връзка от Фондация „Заедно в час” и Фондация „Америка за България“, кандидатът може да финализира бюджета по проекта. Финалистите следва да изготвят индикатори за успех съвместно с екипа на Фондация „Заедно в час“.

Договорите за финансиране на одобрените проекти се подписват с Фондация „Америка за България“.

Колко организации са допустими да участват в консорциум по проект?

Няма ограничения относно броя партньорски организации, но е важно посочените от Вас партньорски организации пряко да допринасят за реализирането на проекта и съпътстващите го дейности и материали.

Може ли училище участник в програма „Нов път в преподаването” или „Училища за пример” да участва с проектно предложение?

Да, може да бъде подадена кандидатура, ако смятате, че имате необходимия организационен капацитет да участвате, без това да повлияе на участието ви в другите програми.

Може ли частно училище да кандидатства за конкурса?

Частно училище може да участва в конкурса само като партньор на държавно или общинско училище, което се намира на територията на България.

Детска градина може ли да кандидатства?

Не. Фокус на конкурса е училищното образование.

Може ли разходите да включват заплати за служители на училището?

Да, възнаграждения (по трудово и/или извънтрудово правоотношение) за хора, които ще работят за реализация на проекта, са допустими като част от административните разходи. Това могат да бъдат и настоящи служители на кандидата. Максималният размер на всички административни разходи трябва да е до 10% от бюджета. Ако служителите на училището извършват и експертна дейности, а не само организационна, то експертните хонорари се включват в директните разходи. Един служител има право да бъде включен само с един вид хонорар (или експертен, или организационен).

Как се третира ДДС при бюджетирането на проекта? Включен ли е в общата сума на финансиране, която Фондация „Америка за България“ предоставя?

Възможният размер на финансирането за одобрен проект е до 50,000 лв., като финансирането включва разходите с ДДС. 

Задължително ли е съфинасиране и какъв % от исканите средства за подкрепа?

Няма изискване за съфинансиране.

Трябва ли задължително да има собствен принос? Финансов или нефинансови?

Не, не се изисква задължителен собствен принос, но ако се предвижда такъв, трябва да е отбелязан в бюджетната форма при кандидатстване. 

Какъв е времевият период, в който трябва да се реализират проектите?

Всички дейности и разходи по проекта трябва да бъдат реализирани в рамките на 12 месеца (или по-малко) от подписването на договора за финансиране, но най-късно до 31.12. 2022. Но самите дейности след проекта не е необходимо да имат краен срок. Висока оценка ще бъде дадена на проекти, които имат ясен и реалистичен план за изпълнение. Ако служителите на училището извършват и експертна дейности, а не само организационна, то експертните хонорари се включват в директните разходи. Един служител има право да бъде включен само с един вид хонорар (или експертен, или организационен).

Може ли финансирането, което предоставяте, да включва разходи за маркетинг и реклама?

Създаването на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, други материали, уеб портали или концепции за онлайн маркетинг) са допустими само ако са свързани и в подкрепа на основните дейности по проекта. Например, разходи за публичност за резултатите от проекта, по-широк достъп до онлайн ресурси, създадени в рамките на проектните дейности.

Колко точно проекта ще бъдат финансирани?

Броят на одобрените проекти зависи от качеството на проектите и доколко те отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. Одобрените проекти ще бъдат обявени от Фондация „Заедно в час” на страницата на конкурса.

На какъв език трябва да се попълни формулярът за кандидатстване?

На български език.

Предоставя ли Фондация “Заедно в час” обратна връзка по проектните предложения?

Фондацията няма да предоставя обратна връзка по индивидуални кандидатури след подаването им. Екипът ни ще отговори на въпроси на кандидатите (зададени в срок до 27 октомври) във формата за въпроси на страницата на конкурса.

Въпроси и отговори за Програма Учим заедно​

Контакти

America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

BG-Logo_Black&White-300
America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

Заявете интерес към програма „Училища за пример“

Станете част от лидерска програма за училищно развитие и изградете мотивиран и способен екип.