Какво е въздействието на Заедно в час?

10 години след основаването на организацията
две независими външни изследвания доказват ефективността на програма „Нов път в преподаването“ и измерват добавената стойност за учениците

В „Заедно в час“ знаем, че предизвикателството за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца не е по силите на една-единствена институция или организация. Затова работим с общност от учители, училищни екипи и образователни институции, корпоративни партньори и съмишленици за дългосрочно подобряване на образованието в страната.

От 2010 г. насам стратегията ни еволюира, като всяко наше решение за промяна винаги се е основавало на данни. 

Именно затова инвестирахме време, усилия и ресурси в комплексния процес на изготвяне на независима външна оценка за дейността на организацията. 

Оценката беше възложена на два изследователски екипа: екипа на д-р Кийт М. Кършнър и д-р Елена Шмит от Research and Evaluation International (REI) и д-р Радостина Ангелова, управител на Global Metrix; и екипа на д-р Боян Захариев и Илко Йорданов от Институт „Отворено общество“ – София. 

Eто и основните резултати:

„Заедно в час“ ефективно привлича, подбира и обучава учители с различен професионален опит

Учениците показват по-добри резултати по природни науки, математика и чужди езици

„Заедно в час“ оказва въздействие върху нагласите и поведението на учителите​

Суперсилите на "Заедно в час"

Учителите от програма „Нов път в преподаването“ в по-голяма степен:

 • са загрижени за учениците си;
 • уважават мнението и гледната точка на учениците си;
 • преподават завладяващи уроци;
 • обобщават ключови понятия и идеи;
 • управляват класната си стая;
 • предизвикват учениците си да излязат извън зоната си на комфорт, за да стават все по-добри

в сравнение с контролната група учители в изследването.

Положителна оценка от учениците

Учениците имат преобладаващо положително мнение за учителите в програмата на „Заедно в час“. Децата споделят, че участниците в програмата обясняват практическото приложение на уроците, насърчават всеки ученик да взима участие в час и създават подходяща учебна среда в класната стая.

Принос към училищната общност

Директорите оценяват положително приноса на учителите от програмата към училищната общност и ги описват като учители, които:

 • се стремят да повишат мотивацията на всеки ученик, като измислят и прилагат разнообразни дейности за тази цел;
 • поставят високи цели;
 • развиват социално-емоционалните умения на учениците чрез добра комуникация, изграждане на взаимоотношения и работа по проекти, които изискват сътрудничество.
 • споделят урочни планове с колегите си;
 • по-често вземат активно участие в училищни съвети;
 • организират срещи с външни гости, които да служат като ролеви модели за децата и училищната общност;
 • организират различни обучения за колегите си.
 • са готови да търсят и споделят съвети с други колеги в училище;

Цитати от интервюта с директори:

Положително въздействие върху резултатите на учениците:

По-добро представяне на въшните оценявания

Учениците, на които преподават участници от програма “Нов път в преподаването”, се представят значително по-добре на външните оценявания по:

Математика

Природни науки

Английски език

По-висока ефективност в непривилигировани общности

„Заедно в час“ работи по-добре в малки и не толкова урбанизирани общности, където най-често са концентрирани и по-непривилегированите общности в България.

По-малко отпаднали ученици

Делът на отпаднали ученици е по-нисък при онези, на които преподавата учители от програма “Нов път в преподаването”. Това се отчита и сравнителната група и спрямо статистиката за  страната.

Учителите в алтернативните програми показват по-добри знания по педагогика

През последните години редица европейски държави срещат няколко общи проблема в сферата на образованието – недостиг на учители, недостатъчна практическа подготовка на бъдещите педагози и ранно напускане на професията, както и неспособност на образованието да посрещне нуждите на учениците на XXI век.

В търсене на решения на тези проблеми Европейската комисия инвестира в проекта „Нов път за нови таланти в преподаването“ (NEWTT)

Неговата цел е да отвори пътя към класните стаи за успешни и мотивирани специалисти от различни професионални сфери. 

Участници в проекта са 15 организации от пет държави и региони – България, Баския регион в Испания, Австрия, Румъния и Латвия, а подкрепата идва от Ключова дейност 3 на програма „Еразъм +“.

От българска страна партньори са “Заедно в час”, Пловдивския университет и Министерство на образованието и науката. 

Ето и повече детайли от оценката на проекта и подготовката на учителите:

 • В края на двегодишното обучение и преподаване в училище участниците в алтернативните програми в България и в Австрия показват по-добри знания по педагогика в сравнение с традиционно обучените педагози.

 • Участниците в алтернативните програми в България постигат значително по-висок успех на изпитите по педагогика и преподавателски умения в сравнение с контролната група.

 • В края на двегодишното обучение и преподаване в училище участниците в алтернативните програми в България и в Баския регион се чувстват най-добре подготвени за професията между участниците във всички държави.  

 • Участниците в алтернативните програми в България получават повече възможности за учене (вкл. допълнителни обучения и подкрепа от ментор) в сравнение с традиционно обучените.

80% от директорите смятат, че профилът на учителите от алтернативните програми е бил подходящ за тяхното училище.

 • Традиционно обучените учители споделят, че имат нужда от повече подкрепа и наставничество в началото на кариерата си в сравнение с участниците от алтернативната пътека. Конкретните сфери, за които споделят най-голяма нужда от подкрепа, са даване на обратна връзка на учениците, следене на напредъка на учениците и установяване на правила в класната стая.

 • След двете години обучение и работа в училище участниците в алтернативните програми в България посочват, че ако трябва отново да вземат решение, пак биха избрали да станат учители.

 • Всички директори на училища, в които преподават учители от алтернативните програми, посочват, че биха наели отново участник от програмите, ако сегашният напусне.

 • По отношение на уменията за справяне със стрес на работното място участниците в алтернативните програми се чувстват сигурни в това да се справят с неуспехи, вкл. негативна обратна връзка. 

Области, в които участниците в алтернативните пътеки в България, споделят, че са получили най-много възможности за учене:

работа с ученици
0 %
рефлексия с колеги
0 %
рефлексия с обучител/ментор
0 %
теоретични знания
0 %

Споделените данни в тази страница са част от:

Финален доклад за оценка на дейността на фондация Заедно в час, 2018–2019 г.

Автори: д-р Кийт М. Кършнър и д-р Елена Шмит, Research and Evaluation International, LLC и д-р Радостина Ангелова, управител на „Глобал Метрикс“ ЕООД.

„Оценка на представянето на учителите в програмата на „Заедно в час“ въз основа на добавената стойност за резултатите на учениците“, 2018 г.

Автори: д-р Боян Захариев и Илко Йорданов

“Привличане и подготовка на учители чрез алтернативна програма: експеримент върху подхода на организацията
Teach For All в пет европейски държави”

Автори: Херман Йозеф Абс, Ева Андерсън-Парк, Стефани Моргенрот, Университет Дуисбург-Есен

Оценка на въздействието на “Нов път за нови таланти в преподаването” (NEWTT): финален доклад за Европейската комисия, референтен номер:
564718-EPP-1-2015-2-BG-EPPKA3-PI-POLICY / 2015-3741 GA номер: 2015-3741 / 001-001, Есен (Германия), март 2019 г.