Преобразете своето училище с мисъл за учениците
За петия випуск на програмата търсим 40 нови училища. Срокът за кандидатстване е до 5 декември или до получаване на 110 кандидатури. Затова ви съветваме да попълните своята кандидатура възможно най-рано.

Научете първи за следващия прием в програма „Училища за пример”

Кандидатстването за новия випуск ще започне през есента на 2024 г. Дотогава можете да заявите интерес и да получавате полезна информация за програмата.

Заявете интерес към единствената квалификационна програма в България, която обучава училищата да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи, като търсят цялостна трансформация на учебния процес с ученика в центъра.

„Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Програмата е структурирана като цялостно обучително преживяване. Тя включва два големи допълващи се курса, през които преминават представители на управленския екип и учителския колектив на училищата участници.

Курс „Лидерство в училище“ – надгражда уменията и знанията на лидерския екип на училището, свързани с ефективно управление,  насърчаване на сътрудничество в колектива и управление на промяната с фокус напредъка на учениците;

Курс „Ефективно преподаване с ученика в центъра“ – надгражда уменията и знанията на избрани педагози от училищния екип да използват нови методи на преподаване, оценяване и организиране на работата в клас, които насърчават учениците да са активната страна в ученето.

Научете повече за програмата, за кого е подходяща и как да подготвите силна кандидатура

В „Заедно в час“ вяваме, че всяко училище в България може да бъде за пример! От 5 октомври до 5 декември 2023 г. търсим новите 40 училища, които ще станат част от випуск 2024-2026. Всички кандидати преминават през задълбочен процес на подбор, в който търсим най-подходящите училища за програмата.

Какво получавате като участник в програмата

Цялостен подход

за устойчива промяна в училище

Единствената програма, която съчетава теми като преподаване с ученика в центъра, училището като учеща организация, овластяване на учениците и учителите, вземане на решения въз основа на данни и др.

Подкрепа от ментор

през двете години на програмата.

Ще имате индивидуална подкрепа от професионалисти с богат опит като учители, директори на училища, психолози и обучители. Подкрепата им е съобразена с нуждите, целите и контекста на всяко училище.

Практическа насоченост

и преживелищно учене.

Без скучна теория и четене от слайдове по време на обученията! Ще учите чрез споделяне на опит и през практиката. В класната стая и училище ще опитвате новите идеи и методи от обученията, които припознавате като ценни.

Новаторски практики

и инструменти. Ще надградите уменията си със съвременни педагогически практики, ресурси и инструменти от българския и международния опит. 

Абонамент за Prepodavame.bg

Получавате безплатен достъп до платените секции на prepodavame.bg за целия екип на училището по време на участието си в на програмата. 

Квалификационни кредити

Получавате шест квалификационни кредита при пълноценно и успешно участие във всички компоненти на програмата. 

Общност

С „Училища за пример“ ставате част от общност от над 1500 съмишленици (учители, директори и др.), които работят за качествено образование. 

Финансиране

Получавате информация за допълнителни възможности за финансиране на училищни проекти през партньорите на „Заедно в час“.

Още възможности

за професионално развитие, участие в събития и обучения, намиране на съмишленици, чрез които по-ефективно и устойчиво да осъществи целите си.

Какъв е очакваният ефект за училищата в програмата

Подобрени академични резултати на учениците

Всяки ученик може да напредва в академичен план, ако средата за учене е подкрепяща и ориентирана към него. А това означава, че учителският екип отчита образователното ниво, спецификите на ученика и контекста, силните страни и интересите на ученика и извежда на преден план развиването на умения и практическата приложимост на наученото.

Повишено благополучие на ученици и учители

Училищната среда, която насърчава ученето и развитието на всеки ученик, е позитивна и включваща. Тя подкрепя многообразието, като зачита груповата и индивидуална идентичност на всеки член на училищната общност. В програмата търсим начини как да създадем такава среда, за да повишим благополучието и на учениците, и на учителите.

Развита самоинициативност на ученици (и учители)

Самоинициативността е резултат от учене, в което учениците проактивно усвояват знанията и уменията, залегнали в учебната програма. Самоинициативността подобрява когнитивните умения на учениците и влияе позитивно върху мотивацията им, защото им позволява да правят избори в процеса на учене и да поемат отговорност за образованието си.

Програмата е безплатна за училищата*

Стойността на обученията и подкрепата за две години е 70 000 лв. Участниците имат възможност да се възползват от тях безвъзмездно, благодарение на нашите партньори и дарители.

*От участниците се очаква да покрият единствено разходите за пътуване и настаняване за присъствените обучения. Има възможност за покриване на до 50% от тези разходи за училища с под 25 души педагогически персонал.

“Бих препоръчала програмата, защото обученията са директно свързани с практиката в училище и добре напипват нуждите. Правят се от млади, амбициозни, умни хора. И също така, това са обучения, които са много ценни за по-малките училища. И най-важното – тук говорим за обучение на екип. Ако директорът подбере този екип правилно, той може да стане важна част от критичната маса учители в училище, които да задвижат колелото по друг начин.”
Кина Котларска
Директор на СУ “Емилиян Станев”, Велико Търново

Менторите и тяхната роля

Ролята на ментора в програма „Училища за пример“ е да подкрепи със своя опит и умения училищата в постигането на целите, които са си набелязали. През цялото време да бъде заедно с тях, не като наставник, а като довереник и партньор в пътя на промяната.

Ролята на ментора в програма „Училища за пример“ е да подкрепи със своя опит и умения училищата в постигането на целите, които са си набелязали. През цялото време да бъде заедно с тях, не като наставник, а като довереник и партньор в пътя на промяната.

Ролята на ментора е уникална за квалификационните програми за учители в България. Менторската подкрепа е и елементът, който участниците от първите три випуска на „Училища за пример“ оценяват най-високо като добавена стойност за своята работа.

Ролята на ментора е уникална за квалификационните програми за учители в България. Менторската подкрепа е и елементът, който участниците от първите три випуска на „Училища за пример“ оценяват най-високо като добавена стойност за своята работа.

Менторите в програмата са професионалисти с богат опит като учители, директори на училища, психолози и обучители. Част от тях вече са били и участници в програма „Училища за пример“.

Менторите в програмата са професионалисти с богат опит като учители, директори на училища, психолози и обучители. Част от тях вече са били и участници в програма „Училища за пример“.

Условия и очаквания към кандидатите

0 .

Всички държавни и общински училища

Програмата е отворена за кандидатстване към всички държавни и общински училища, които са мотивирани да реализират училищна промяна като поставят ученика в центъра на обучителния процес и са готови за активно сътрудничество.

0 .

Всяко училище участва с лидерски екип,

който преминава курса „Лидерство в училище“. Екипът е съставен от минимум 3-ма души до максимум 10% от общия брой на учителите. В него могат да се включат: директор, зам.-директори, формални и неформални лидери, като е силно препоръчително именно директорът да бъде един от участниците.

0 .

Всяко училище участва с педагогически екип,

който ще премине курса „Ефективно преподаване с ученика в центъра”. Минималният брой участници е 3-ма педагогически специалисти, а максималният – 7, като е препоръчително в този брой да влязат както опитни (над 5 г. стаж), така и начинаещи учители (0-5 г. стаж).

Програмата включва:

  • 1 седемдневно обучение на живо през лятото на 2024 г. и 4 двудневни онлайн обучения, разпределени в двете учебни години
  • Общо 15 дни менторска подкрепа по време на участието
  • Работа по задачи в онлайн платформа преди всяко обучение и посещение от ментор
  • Рефлексия на живо през юни 2025 и юни 2026 (2Х1 ден)

За да бъде участието в програмата ползотворно и успешно, очакването към всички представители на училището е да бъдат активно ангажирани в планираните обучения и дейности и да изпълняват отговорно и съвестно поставените задачи.

Имате още въпроси?

Разгледайте секцията ни с най-често задаваните въпроси и отговори

Кой може да кандидатства за участие в програмата

Програмата е отворена за всички общински и държавни училища, които искат всеки техен ученик да развива потенциала си и да успява.

Очаквания от кандидатите за програмата
  • Да търсят и да са мотивирани да реализират училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес. 
  • Да са готови за сътрудничество вътре в екипа си и с представители на общността, както и за споделяне на придобитите знания с други свои колеги в училището.
Очаквания от участниците в програмата
  • Да се включат в програмата в рамките на две учебни години с лидерски екип* от училището и 3-5 опитни учители и 1-2 учители с 0-5 години опит в курса „Ефективно преподаване с ученика в центъра“.

* За да бъде програмата максимално полезна, е задължително директорът да бъде един от активните участници в Лидерския екип. Към него трябва да се присъединят минимум още 2-ма души до максимум 10% от броя на учителите в училището. Освен директора, към представителите на Лидерския екип може да се присъединят: заместник-директори и формални и неформални лидери.

  • Да са ангажирани с участието си в планираните обучения и дейности и да изпълняват отговорно и съвестно поставените задачи.
  • Да подпомагат процеса по мониторинг чрез осигуряване на достъп до класните стаи на участниците в програмата.
  • Да покрият единствено разходите за пътуване и настаняване за присъствените обучения – участието в програмата е безплатно.

Обхват на програмата

УЧИЛИЩА
0
УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ
0 +
ОБЛАСТИ В ЦЯЛАТА СТРАНА
0
УЧЕНИЦИ
0 +

Програмата е наследник на Академията за лидери в образованието на фондация „Америка за България“ и я надгражда със знанията и опита на „Заедно в час“ в областта на професионалното развитие и подкрепата на учители. 

Отзиви от участниците в програмата

Етапи на кандидатстване

Подайте онлайн кандидатура

Препоръчваме ви да се запознаете детайлно с информацията за програмата преди да подадете своята кандидатура възможно най-рано. Срокът за кандидатстване е от 5 октомври до 5 декември 2023 г. или до получаване на 110 кандидатури.

5 октомври - 5 декември 2023

Интервю с екипа на училището

Ще поканим училищата, преминали успешно първи етап, на интервю с екипа на програмата и образователни експерти.

15 януари - 15 февруари 2023

Подписване на договор

Одобрените училища след интервютата ще получат покана за включване в програмата и договор за участие.

до 26 февруари

За други въпроси и допълнителна информация ни пишете на schools@zaednovchas.bg.