ЗА “НОВ ПЪТ ЗА НОВИ ТАЛАНТИ В ПРЕПОДАВАНЕТО”

През последните години редица европейски държави срещат няколко общи проблема в сферата на образованието – недостиг на учители, недостатъчна практическа подготовка на бъдещите педагози и ранно напускане на професията, както и неспособност на образованието да посрещне нуждите на учениците на XXI век.

В търсене на решения на тези проблеми Европейската комисия инвестира в проекта „Нов път за нови таланти в преподаването“ (NEWTT), чиято цел е да отвори пътя към класните стаи за успешни и мотивирани специалисти от различни професионални сфери. Участници в него са 15 организации от пет държави и региони – България, Баския регион в Испания, Австрия, Румъния и Латвия, а подкрепата идва от Ключова дейност 3 на програма „Еразъм +“.

Какво цели проектът?

В какво се състои проектът?

NEWTT в България

Проектът цели да открои иновативни начини за привличане на нови таланти в преподаването. Искаме той да постави основите на ефективни, лесно проложими и гъвкави алтернативни пътеки в квалификационните програми за учители. Целим също проектът да набележи необходимите условия за формалното включване на “алтернативните пътеки” в националните образователни политики на страните- участнички в консорциума, но и на ниво Европейски съюз.

Задължителните елементи, в пилотното тестване на иновативните политики са:

  1. Масови кампании, които проактивно целят да привлекат завършващи студенти от всякакви специалности и успешни професионалисти от различни сфери към учителската професия;
  2. Високо селективен процес на подбор, основан на базата на компетентностен модел;
  3. Фокус върху практическото обучение, което продължава и след започване на работа в училище и включва директна подкрепа в класната стая, работа с ментор, програма за професионално развитие и др.;
  4. Приоритетно назначение в училища, в които се обучават деца от уязвими и непривилегировани общности;
  5. Създаване на общност за обмен на добри практики и подкрепа сред учителите – участници в програмата.

„Заедно в час“ е водещ партньор в NEWTT и работи по него заедно с Министерството на образованието и науката и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В рамките на проекта се реализират две иновативни магистърски програми за придобиване на професионална квалификация „учител“, като се дава възможност към учителската професия да се привлекат и обучат специалисти от различни професионални области. Програмите включват предварителен взискателен подбор на кандидат-магистрите, засилено практическо обучение в реална училищна среда, обучение по нови дисциплини като развиване на умения за XXI век на учениците, работа с родители, работа с нови технологии в класната стая, управление на проекти и други.

Оценител на резултатите от проекта е Университетът на Дуисбург-Есен, Германия. Първите изводи сочат, че участниците в иновативните магистърски програми показват високи резултати по отношение на уменията, нагласите и знанията си още в началните месеци на своята работа в училище. Опитът, придобит чрез тези пилотни програми, ще послужи за изготвяне на препоръки за национални и европейски политики за привличане, обучение, развитие и задържане на нови специалисти в системата на училищното образование.

Добрите практики от проекта ще станат основа за изготвянето на нова национална програма на Министерството на образованието и науката, която адресира проблема с недостига на учители в България.

ОБХВАТ И ПАРТНЬОРИ

Консорциумът от 15 партньори в 6 държави (Латвия, Испания, Румъния, Австрия, Германия и България) обединява ключови заинтересовани страни, които както на национално, така и на международно ниво да изготвят, приложат, и обменят добри практики за иновативни политики в привличането, обучението, и задържането в училище на нови педагогически кадри.

Всички партньори в международния консорциум може да видите на официалния сайт на NEWTT.

Координатор на проекта:

Българските партньори:

Оценител:

ДОКЛАДИ И ПРОДУКТИ

NEWTT на Конференция Образование 2017 (ВИДЕО):

NEWTT на Форум “Образование: За бъдеще” 2018 (ВИДЕО)

проф. Херман Абс, преподавател в Университета на Диусбург-Есен, Германия

БЯЛА КНИГА: „КАК ДА НАМЕРИМ, ОБУЧИМ И ЗАДЪРЖИМ УСПЕШНИТЕ УЧИТЕЛИ“

Бялата книга “Как да намерим, обучим и задържим успешните учители” съдържа добри практики за привличане, подбор, обучение и подкрепа на мотивирани учители в сферата на училищното образование от опита на „Заедно в час“ и участници от програмата на организацията.

РЕЗЮМЕ на бялата книга може да намерите тук.

ПЪЛНОТО ИЗДАНИЕ на бялата книга в онлайн формат може да изтеглите тук.

На 14 март 2019 г. се проведе представянето на резултатите от проекта “Нов път за нови таланти в преподаването” на конференция в София.