Становище на фондация Заедно в час по проекта за Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

zaedno-v-chasКато част от международната мрежа Teach For AllЗаедно в час работи в партньорство с над 35 организации на 5 континента за разширяване на образователните възможности за всички ученици по цял свят. Визията на Заедно в час е един ден всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители. За да постигне целите си, Заедно в час подготвя и подкрепя способни специалисти от различни професионални области, които да станат учители в български училища за период от две години и дългосрочни поддръжници на каузата за равен достъп до качествено образование.

Oбщи коментари

Фондация Заедно в час подкрепя усилията за актуализиране на държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“. Вярваме, че увеличаването на практическата подготовка е от решаващо значение за това в училище да постъпват специалисти, подготвени да се справят с предизвикателствата на преподаването. Недостатъчният практически опит е честа причина начинаещите учители да напускат професията в рамките на първите две години, ето защо считаме, че увеличаване на часовете за придобиване на практически опит са стъпка в правилната посока.

Приветстваме и добавяне на предметни области, които отговарят на нуждите на учениците и учителите в ХХІ век – приобщаващо образование, работа с деца с различни потребности, работа за развиване на умения. Убедени сме, че именно те са в основата на качественото образование, което всяко дете заслужава. Редица международни изследвания ясно показват, че българските ученици изостават именно в областта на функционалните грамотности и в развиването на уменията, които им помагат да се реализират успешно на пазара на труда. Вярваме, че Висшите учебни заведения ще актуализират учебните си планове и ще ги съгласуват с Наредбата, което от своя страна ще доведе до цялостно обновяване на подхода при обучение и подкрепа на учители.

Коментари по отделни членове:

Във връзка с Чл. 10. Хоспитирането е наблюдение и анализ на педагогически ситуации, уроци и други организационни форми в детски градини и училища, осъществявано под непосредственото ръководство на преподавател от висшето училище.

Чл. 11. Текущата педагогическа практика включва посещение, наблюдение и провеждане на педагогически ситуации, уроци и други организационни форми в детски градини и училища под ръководството на преподавател от висшето училище с цел подготовка за стажантската практика.

Чл. 12. (1) Стажантската практика включва самостоятелно участие на обучаващите се в образователния процес, както и в други организационни форми в детски градини и училища, провеждани под ръководството на учител-наставник и преподавател от висшетоучилище.

В Заедно в час считаме, че много по-прецизно би могла да се направи разликата между трите форми на практическа подготовка. Ясното разграничаване на съдържанието им и съответно – на очакванията към обучаващите се ще спомогне за оправдане нуждата от три различни форми на обучение и ще онагледи по-категорично надграждането им. Например „наблюдение“ присъства както в дефиницията за хоспетирането, така и в тази за текущата педагогическа практика; „провеждането“ на педагогически ситуации или уроци е залегнало както в текущата педагогичекса практика, така и в стажантската таква и пр. Би било добре дадените тълкувания да се изчистят от подобни повторения и припокриване. Например хоспетирането би могло да бъде наблюдение и анализ, които биха могли да се осъществяват и дистанционно; текущата педагогическа практика – да включва задължително посещение на уроци и други организационни форми и провеждане на отделни педагогически ситуации, координирано с учителя наставник, в които обучаващият се го подпомага в осъществяването им; стажантската практика – вече самостоятелно провеждане на педагогически ситуации или уроци под наблюдението на учителя наставник. Подобно надграждане би онагледило ясно различните етапи, през които преминава обучаващият се в процеса за придобиване на квалификация „учител“ – от наблюдаващ в рамките на хоспетирането до самостоятелно провеждащ образователен процес в качеството си на стажант-учител.

Във връзка с по-горе изложеното би било логично и по-ефективно за обучаващите се:

  1. Хоспетирането да се осъществява под ръководството на преподавател от висшето училище или определен от него наставник, за да може обучаващият се да споделя с него впечатленията, изводите и наученото от наблюденията си.
  2. Текущата педагогическа практика – под ръководството на учителя наставник, с когото обучаващият се да планира и координира своето участие в провеждането на педагогическите ситуации, в които ще бъде включван.
  3. Стажантската практика – под ръководството на учителя наставник и преподавател от висшето училище или определен от него друг наставник.

Във връзка с Чл. 12. (3) Минималният брой на педагогическите ситуации или уроците, проведени от стажант-учителите, е не по-малко от 15 и не повече от 22 проведени педагогически ситуации или уроци в различни групи или класове.

Заедно в час подкрепя уточняването на минимум брой часове, определени за стажантска практика – 90 академични часа, както е посочено в Чл. 9., и предлага в целия текст на наредбата да се използват или те, или броят педагогически ситуации или уроци като минимум, чрез който може да бъде зачетена стажантската практика. Предложението тук е да отпадне ограничението от „не повече от 22 проведени педагогически ситуации или уроци“ и да се замести с текст, който уточнява, че стажатската практика се счита за успешно проведена при покриване на дадения минимум (като брой академични часове или като брой проведени педагигически ситуации или уроци) и със съгласието на учителя наставник и преподавателя на висшето училище или определения от него друг наставник, под чието ръководство се е провела стажантската практика. Това дава възможност, при преценка на учителя наставник и/или на преподавателя от висшето училище или определения от него друг наставник, да се състави индивидуален план за обучаващия се, според който стажантската практика може да бъде удължена спрямо готовността на обучаващия се да се яви на държавен изпит за успешно придобиване на квалификация „учител“.

         Чл. 13. (1) За организирането и провеждането на практическата подготовка се сключва договор между висшето училище и съответната детска градина или училище.

Заедно в час предлага този член да отпадне, за да може обучаващият се да има възможността сам да подбере детските градини или училищата, в които да проведе практическата подготовка спрямо собствените си възможности и предпочитания и съобразно контекста, в който е мотивиран да работи като учител, и като цяло – за да може да се разшири достъпът му до ресурси и възможности.

Проведената практика би могла да се удостовери както през писмени задания, протоколи и пр., които обучаващият се да изпраща до преподавателя от висшето училище или определения от него наставник, така и чрез протоколи и/или служени бележки от учителя наставник и училището, в което се провежда практиката.

Чл. 15. (1) Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител“ завършва с полагане на държавен (практико-приложен) изпит.

(2) Изпитът по ал. 1 се състои от провеждане на педагогическа ситуация или урок, разработени от стажант-учителя, и защитени пред изпитна комисия.

(3) В състава на всяка изпитна комисия, определена със заповед на ректора на висшето училище, задължително се включват хабилитирани преподаватели от висшето училище и учителят-наставник, под чието ръководство е провеждана стажантската практика.

Заедно в час предлага да се обобщи в Чл. 15. (1) Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител“ завършва с полагане на държавен (практико-приложен) изпит, провеждан по ред и условия, определени от висшето училище.

Фондация Заедно в час подкрепя усилията от страна на МОН да зададе ясни очаквания за придобиването на професионална квалификация „учител“ и приветства възможностите за практическа подготовка на обучаващите се.

Надяваме се нашите конструктивни коментари по проекта на наредбата да бъдат приети, като вярваме, че промените ще допринесат за по-ефективната подготовка на бъдещите специалисти в системата.

 

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути