Важно е Наредба 15 да прецизира, регулира и облекчи назначаването, обучението и подкрепата за българските учители

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Наредба 15 е основен нормативен документ, който регламентира статута на педагогическите специалисти в българското средно образование.  С оглед на предизвикателствата, свързани с обезпечаване на системата със специалисти, подготвени и мотивирани за работа с ученици с ниски образователни резултати в посока развиване на компетентностни умения за успех както в присъствена форма, така и при обучение в електронна среда, от изключителна важност е тя да прецизира, регулира и облекчи назначаването, обучението и подкрепата за българските учители.

Предлагаме на Вашето внимание коментари за  НИД на Наредба 15, както и предложения  за няколко ключови промени, които отговорят на нуждите и реалността в системата на образованието. Те са обособени в следните тематични области

  1. Промяна на изискванията за присъждане на квалификационни кредити.
  2. Промяна в срока за провеждане на първите атестации на учителите, директорите и останалите педагогически специалисти 
  3. Разширяване достъпа на мотивирани и подготвени специалисти до класната стая.

Промяна на изискванията за присъждане на квалификационни кредити.

Във връзка с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Фондация „Заедно в час“ приветства предложението синхронното обучение в електронна среда от разстояние на педагогоическите специалисти да се счита за присъствено и по този начин учителите и директорите да имат възможността да получават квалифкационни кредити и за участие в обучения, проведени в този формат. Несигурната ситуация във връзка с разпространението на COVID-19 прави тази промяна наложителна, за да не се прекъсва процесът на постоянно усъвършенстване и професионално развитие на педагогическите специалисти. 

Безспорно обявеното през м. март 2020 извънредното положение във връзка с COVID-19 и последвалата извънредна епидемиологична обстановка възпрепятстваха провеждането на мого планирани обучения. В същото време много от утвърдените обучителни организации успяха да реорганизират работата си и да проведат синхронни обучения в електронна среда от разстояние, които бяха не по-малко полезни и надграждащи за участвалите педагози. В тази връзка, предлагаме промените в Наредба № 15 да влязат в сила със задна дата, считано от датата на обявяване на извънредното положение. По този начин учителите и директорите, които не спряха да се развиват дори и в тази трудна за всички обстановка, ще бъдат възнаградени за положените усилия, като получат полагаемите им се квалификационни кредити за обученията, проведени в електронна среда от разстояние.

Промяна в срока за провеждане на първите атестации на учителите, директорите и останалите педагогически специалисти

Предвид това, че учителите, директорите и останалите педагогически специалисти продължават да изпълняват своите професионални задължения, вкл. и в условията на кризисна и епидемиологична обстановка, и да се адаптират към несигурната настояща ситуация, то те следва да имат право да се възползват и от механизма на атестация като един от инструментите за подкрепа за професионално усъвършенстване и за кариерно развитие. 

В тази връзка, предлагаме срокът за провеждането на първите атестации на учителите, директорите и останалите педагогически специалисти (с изкл. на педагогически специалисти в детските градини и училищата, в Националния дворец на децата, Държавния логопедичен център, центровете за подкрепа за личностно развитие и в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование) да бъде не по-дълъг от 2 години след първоначално заложения в Наредба № 15 срок (учебната 2020/2021 г.).

В случай, че провеждането на атестациите на педагогическите специалисти бъде обвързано с инспекциите на НИО, то атестацията следва да се проведе преди инспекцията, предвид факта, че една от целите на атестацията е да бъдат набелязани силни страни и области за подобрение на педагогическите специалисти, върху които те да работят, за да могат да демонстрират добри резултати при инспекциите на НИО. 

Разширяване достъпа на мотивирани специалисти, подготвени за работа в подкрепа на уязвими ученици, до класната стая

МОН често коментира публично нуждата от специалисти по природо-математически науки и чужди езици (предимно английски). Търсенето на учители по програмата на “Заедно в час” от страна на училищата в България потвърждава тази нужда, като продължава да бъде засилено търсенето и на начални учители, включително и във връзка с въвеждането на целодневната организация на учебния ден. Особено остра е нуждата в малките населени места и в училищата, които работят с ученици с ниски образователни резултати и в риск от отпадане. Успешната работа с такъв тип ученици се обуславя от специфични знания, подход и умения, които на този етап са по-малко застъпени в учебните планове на обучението по педагогика във висшите училища. 

През последните две години МОН инвестира в привличане, подбор и подкрепа на специалисти от други сфери, които да започнат работа като преподаватели, като едновременно с това се обучават в програма за придобиване на професионална квалификация “учител”. Национална програма “Мотивирани учители” е привлякла над 150 такива специалисти от своето начало през 2019 година. Все още обаче потенциалът на програмата не може да бъде реализиран. Директорите са принудени да се съобразят с нормативната уредба и да наемат вече правоспособен учител и в този смисъл мотивацията, качественият подбор и надграждащите обучения и подкрепа, осигурени като част от Националната програма се оказват по-маловажни от наличието на формална квалификация. 

Десетгодишният опит на “Заедно в час” ясно показва, че взискателно подбрани, обучени и подкрепени специалисти с мотивация да работят именно с най-уязвимите ученици постигат резултати и преодоляват образователни дефицити още докато преподавателите са в процес на придобиване на професионална квалификация “учител”. Позитивната обратната връзка, която получаваме от директори-партньори, работили с  учители, подбрани по Програма “Нов път в преподаването” слага акцент на взискателния подбор и структурираното обучение и подкрепа, и отчита предимствата им пред чисто формалната квалификация. В допълнение, независимите оценки на въздействието на работата ни, проведени от Университета Дюсбург-Есен, Германия, Research and Evaluation International, Вашингтон, САЩ и Институт Отворено общество недвусмислено показват положителния ефект на работата на възпитаниците на програмата в училища с ниски образователни резултати и разположени в уязвими общности.

Вярваме, че водещ при назначаването на педагогически специалисти трябва да бъде подборът, съобразен със специфичните нужди на образователната институция. Последният трябва да позволява преценка на качествата, нагласите, уменията на специалистите и определи дали те са подходящи за учители. Директорът и лидерският екип на всяко училище са в най-добра позиция да извършат този подбор, защото познават специфичните нужди на общността, в която работят. Провежданите от МОН иновативни политики, насочени към осигуряване на педагогически специалисти с определен профил целят именно насочването на допълнителен ресурс към училища, които имат нужда от него. Ето защо предложението ни е одобрените по Национални програми участници, зачислени в програма за придобиване на професионална квалификация “учител” във висше училище да имат същия статут при конкурс за заемане на позиция в училища като вече придобилите професионална квалификация “учител”. 

По-конкретно предлагаме следното:

В чл. 3 на Наредба 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти да бъде добавена нова ал. (2) – “Учителска длъжност може да се заема и от лице с висше образование и без или в процес на придобиване на професионална квалификация “учител”, когато се касае за изпълнение на дейности от национални програми и проекти на Министерство на образованието и науката.” Съответно досегашната ал. 3 да стане ал. 4, като в нея след думите “ал. 2.” се добави текстът “и ал. 3”.   

Отделно, за справяне с недостига на преподаватели по чужд език, предлагаме лица, получили бакалавърска степен в чужбина и/или на език, различен от българския, да получат възможност да валидират знанията си и преподават езика, на който са получили висшето си образование независимо от професионалното направление, което са завършили и без да се налага да предоставят допълнителен документ за владеене на езика. Вярваме, че за учениците е особено ценно да имат за преподаватели хора, които си служат свободно с езика и познават културата на съответната страна. За подкрепа на тези специалисти може да се предвиди работа с опитен наставник от методическото обединение и специфична надграждаща квалификация.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.