Какво е центрирано върху ученика преподаване и 3 начина да го приложите в класната стая

През последните години идеята за изместването на фокуса от учителя към ученика в класната стая става все по-популярна, тъй като дава възможност за адаптиране на методите на преподаване спрямо нуждите на всеки ученик. Този подход е не само полезен за цялостното развитие на учениците, но и им дава възможност да учат активно едни от други, докато учат повече за самите себе си. В тази статия ще ви разкажем повече за този подход, както и ще ви дадем три идеи за дейности, които можете да приложите на практика в час. 

Какво е центрирано върху ученика преподаване?

Центрираното върху ученика преподаване поставя ученика в центъра на учебния процес. Това е най-просто казано – активно учене. Активното учене означава, че учениците имат възможност да преживяват и изграждат различни умения и нагласи в себе си, като те са индивидуализирани спрямо техните характеристики. Активното учене включва още учениците да търсят и правят връзки с предходни знания и умения и да ги надграждат, както и това, което учат, да има връзка с реалния живот. 

Насочените към ученика подходи включват много различен тип преподаване и дейности в час. Центрираното към ученика преподаване, като част от конструктивистките теории на образованието, поставя фокус на индивидуалните характеристики на учениците, като способности, стил на учене, социални умения и мотивация.

Центрираното върху ученика преподаване има няколко характеристики, по които ще го познаете

  • Отворена нагласа към комплексните проблеми около нас

Центрираното върху ученика преподаване включва това да даваме на учениците проблеми от реалния свят, които да решават, с цялото объркване, което им е присъщо. Идеята е, че учениците трябва да работят върху смислени проблеми (проблемите, които те може да срещнат във всекидневието си и които имат някакво персонално значение за тях), чиито решения са изпълними в реалния свят, а не просто от тях да се очаква да запаметяват и възпроизвеждат информация. 

  • Учене чрез социално взаимодействие между учениците

Центрираното върху ученика учене често включва социални взаимодействия с другите ученици в различни форми, включително групово учене, при което учениците се запознават, преработват и обсъждат материала в групи. 

  • Представяне на учебното съдържание от различни гледни точки и ситуации

Центрираните върху ученика подходи включват представяне на съдържанието в разнообразен контекст, за да се помогне на учениците да обобщават и да могат да “пренесат” това, което учат в друга среда и в друг контекст. Този подход се опитва да даде на учениците информация, която те могат да използват в максимално широк кръг ситуации. Още повече, това спомага за развитието на гъвкавост и критичност у учениците. 

Как да поставим ученика в центъра на учебния процес?

1. Чрез индивидуализирано обучение

Индивидуализираното обучение е форма на обучение, което е съобразено с потребностите, силните и слабите страни на всеки ученик. Това обикновено са дейности и процеси в час, които позволяват на всеки ученик да размисли над развитието си, над уменията, върху които трябва да поработи и неговите социални умения с останалите ученици. 

Портфолио на всеки ученик

Пример за такава дейност, която би адаптирала обучението към всеки ученик, е всеки ученик да си има портфолио. Целта на задачата е учениците да събират най-добрите си работи, да идентифицират области на развитие и възможност да развиват социално-емоционалните си умения в различни ситуации. Добре е учениците предварително да знаят, че ще ползват такъв инструмент, за да запазват свидетелства от работата си. Ключово е да дадете максимално свобода и възможност за персонализиране и изразяване на учениците през портфолиото. По препоръка започнете портфолиото в началото на учебния срок, за да може учениците да имат готовност и план за това как ще се развива то. 

2. Групова дискусия

В груповите дискусии учениците не просто отговарят на зададени от учителя въпроси, а отговарят и на въпросите на съучениците си във формата на открита дискусия. Учениците нерядко влизат в разгорещени дебати, в които изразяват противоположни мнения, затова не бива да забравяме да определим основни правила за създаване на работеща атмосфера. 

Игра на обяснения

Тази стратегия провокира разбиране защо нещо е такова, каквото е – т.е съставяне на причинно-следствени връзки и свързване на информацията. Започнете като поставите нещо конкретно пред учениците – това може да е предмет, поема, теорема, исторически документ, факт, теория. Първият човек (особено в началото при въвеждането на стратегията тази роля ще се пада на учителя) изтъква някой интересен факт като например – “Забелязвам, че …. Това е интересно.” Но, защо ли е по този начин?” или “Защо се е случило така?” или други, подобни “защо” въпроси. 

Останалата част от групата се опитва да даде отговор на този въпрос, да помисли и посочи възможни обяснения и причини. Докато учениците споделят своите мисли, човекът, който е задал първоначалния въпрос, продължава да навигира дискусията, като продължава да пита “Какво те кара да мислиш това? Защо смяташ така?”. Групата работи съвместно, за да създаде свои собствени обяснения.

След отворената дискусия, учениците споделят обясненията си с останалата част от класа. Отговорите могат да бъдат записвани, за да се създаде общ списък от идеи на класа. Някои от ключовите въпроси/точки могат да бъдат избрани за следващи изследвания. Разговорът може да бъде воден и с помощта на таблица с 4 колони, които да представят основната структура на разговора – 1) Наблюденията, което е направено; 2) Въпросът, който идва след наблюдението; 3) Хипотезите/Обясненията на останалата част от групата 4) Причини/ Доказателства, които са дадени в подкрепа на обясненията.

3. Групова работа

Груповата работа е начин учениците да развиват едновременно уменията им да работят заедно, дават възможности за влизане в различни роли и начин за съобразяване с темпото на учене на всеки ученик. За да е ефективна груповата работа на учениците, трябва да планираме кога да я използваме. Целите на груповата работа трябва да са ясни и конкретизирани, а учениците да се държат отговорни за постигането им. Изборът на задачи предварително гарантира съвместната работа на двама или повече ученици за постигането на зададените цели, а задачите изискват учениците да взаимодействат помежду си, за да ги изпълнят по най-добрия начин.

АБВ графити

АБВ графити е чудесна дейност за генериране на примери, с които учениците да обяснят и илюстрират новите си знания. Разделете учениците на малки групи и им представете темата. Раздайте на всяка малка група по един цветен маркер (различен цвят за всяка група) и флипчарт, на който сте написали цялата азбука в две колони. Поставете задача на учениците да запишат възможно най-много думи или фрази, които започват с различните букви от азбуката. Дайте им време да се разходят и да се запознаят с работата на останалите от групата. Могат да записват думи/фрази, за които са се сетили със своя маркер/цвят. След това нека учениците се върнат към оригиналния си плакат, и да допълнят думи или фрази, за които са се сетили. След това групите създават обобщение на всичко, което са записали на плаката си. Всяка група представя работата си пред останалите. Индивидуално учениците могат да записват параграф или два, в който обясняват как информацията от обобщението им и асоциациите, които са посочили на постера им повлияват.

Повече добри практики и информация за центрираното върху ученика преподаване можете да намерите на prepodavame.bg.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути