Поздравления за успешното Ви представяне до този момент!

Молим Ви внимателно да се запознаете с цялата информация по – долу, тъй като нейното познаване и следване е ключово за ефективното осъществяване на дистанционния център за оценяване

Общи очаквания

 • Да сте облечени в професионален стил.
 • Да подготвите предварително своя урок (насоки ще намерите в информацията по-долу) и да ни изпратите плана му в деня преди центъра Ви за оценяване на имейл apply@zaednovchas.bg.
 • Да бъдете точни – ще ви очакваме в записания ден и начален час в онлайн платформата.
 • Ако възникнат обективни обстоятелства, които възпрепятстват явяването Ви в уговорения ден и час, молим да се свържете с нас предварително на имейл apply@zaednovchas.bg.
 • Имайте предвид, че отделяме специално време и ресурс за провеждането на дистанционен център за оценяване и промяна на датата е възможна при наистина спешни и неотложни причини – само при предварителна уговорка с нашия екип.

Дистанционният център за оценяване се състои от 4 основни активности:

 1. Групова дискусия 
 2. Ролева игра (и обсъждане на представянето на кандидата след нея)
 3. Тест по български или английски език 
 4. Примерен урок (и обсъждане на представянето на кандидата след нея)

Центърът за оценяване се води от двама колеги от екипа на ,,Заедно в час”. Освен Вас е възможно да има до 3 други кандидати за програмата, с които ще бъдете заедно в част от активностите по време на центъра.

В началото ще се запознаете накратко с колегите от екипа на ,,Заедно в час” и останалите кандидати и ще получите график за деня. Ето какво да очаквате от отделните активности.

1. Групова дискусия

Груповата дискусия представлява решаване на казус, свързан с образователната система, в екип с останалите кандидати. Предварителна подготовка за нея не е необходима, инструкциите ще Ви бъдат дадени по време на центъра.

2. Ролева игра

Ролевата игра представлява решаване на казус в роли, участници в нея сте Вие и колега от екипа на ,,Заедно в час”. Провежда се под формата на диалог, на база прочетен от Вас сценарий. Предварителна подготовка за нея не е необходима, инструкциите и сценарият ще Ви бъдат дадени по време на центъра. След ролевата игра с колегата – водещ на активността ще имате кратко обсъждане на представянето Ви по време на играта. 

3. Тест

Кандидатите, посочили и потвърдили на етап интервю владеене на английски език писмено и говоримо на ниво минимум B2 и с възможност и желание за преподаване на английски език, правят тест по английски език за потвърждаване на нивото. Тестът се състои от част четене с разбиране, граматика, писане на текст по зададена тема и говорене. 

Всички останали кандидати правят тест по български език с основен фокус граматика, пунктуация и правопис. 

Независимо дали имате или не педагогическа правоспособност, тестът по български или английски език е задължителна част от центъра за оценяване.

4. Примерен урок

За урока е необходима предварителна подготовка от Ваша страна – да планирате урока, който ще преподадете на центъра.

 • В ролите на Ваши ученици по време на изнасянето на урока ще бъдат двамата колеги от ,,Заедно в час” и останалите кандидати – т.е. максималният брой на учениците може да бъде 5 души.
 • Предварително трябва да изберете клас между 4 и 12 клас и един предмет от изброените, за който ще разработите своя урок:
  • Български език или литература, английски или друг чужд език (немски, френски, испански), математика, философия, гражданско образование, биология, химия, физика (или Човек и природа), история, география (или Човек и общество).
 • За провеждане на урока ще разполагате с 8 минути

Важно е да изберете и разработите такава тема и да поставите такава цел на урока, която да се вмести в рамките на посоченото време от 8 минути за преподаване. 

(тема на урока е общата тема, в която е урока – например: Първо българско царство; целта е конкретното знание/умение, което искате учениците да усвоят в рамките на урока – например: Учениците посочват 3 причини за покръстването на българите.)

 • Преподаване на урока: по време на преподаването на урока нямате право да споделяте екрана си, за да покажете презентация или друг материал – през цялото време трябва да имате визуален контакт с учениците, както и те с Вас. 

Ако искате да насочите вниманието им към конкретен материал, можете да го покажете физически пред камерата докато преподавате.

Очакваме да преподадете урок, в който имате активна интеракция с учениците, както и те с Вас, както и да проверите разбирането/научаването на целта на урока от тяхна страна в рамките на предвиденото време от 8 минути

 Учениците ще имат право да Ви прекъсват, за да задават въпроси и да се намесват в урока, по подобие на ситуацията в реална класна стая. Учениците, също така, могат да отговарят на Ваши въпроси и/или да бъдат ангажирани в урока по Ваша преценка. В тази връзка, може да предвидите време и за въпроси от учениците по време на 8те минути. Очакваме да наблюдаваме интерактивен урок, в който аудиторията е включена и участва активно. 

Елементите на успешния урок:    

 • Можете да допуснете, че учениците имат знания по темата, но трябва да ги споменете (например: „Миналата седмица сте говорили за състоянието на данъчната система в Османската империя в края на 19ти век. Днес ще говорим как проблемите на данъчната система създават предпоставка за избухване на въстание.”)
 • Вие сте в позиция на заместващ учител за един урок на този клас и това е първият Ви час с тези ученици, но не е първият час от учебната година
 • Урокът да е ориентиран около зададената цел (тя да е ясно дефинирана в самото начало за учениците) и да включва някаква проверка на наученото, с която да се провери дали целта е усвоена от учениците.
  Пример за успешно формулирана цел е: “Учениците да усвоят правилото за пълен и непълен член в българския език”.
  Пример за неуспешно формулирана цел е: “Военни успехи на цар Симеон по време на Втората българска държава”.
 • Целта трябва да бъде ясна, смислена и подбрана така, че да съответства на времевото ограничение. Често срещана грешка е кандидатите да се опитат да вместят в 8 минути нещо, което логично би могло да бъде пълен 40-минутен урок. 
 • Материалът е поднесен по начин, който е адекватен за предполагаемата възраст на учениците и ориентиран към техните интереси. 
 • Уроците да има ясно обособени въвеждаща, същинска и заключителна част. Осемте минути минават много бързо, така че е препоръчително урокът да е репетиран предварително. Заложеното време трябва да се оползотвори напълно и запълни естествено, без да бъде превишавано. 

 

При подготовка на урока обърнете внимание на следните въпроси:

 • Мога ли да преподам това, което съм поставил(а) като цел, в рамките на 8 (осем) минути?
 • Предвидил(а) ли съм достатъчно време за неочаквани въпроси от страна на учениците?
 • Как ще проверя дали целта е постигната?
 • Как да организирам протичането на урока така, че да не губя никакво време?
 • Успявам ли да привлека вниманието на учениците с начина, по който представям материала?

За разработване на плана на урока може да използвате тази бланка: План на урок за център за оценяване - ,,Заедно в час”

Име и фамилия на кандидата:
Клас:
Предмет:
Тема на урока:
Цел на урока:
Ход на урока (последователност на действията; структура на урока):

Пожелаваме Ви успех!