Община Пловдив и Фондация Заедно в час разработват нова стратегия за развитие на образованието в града до 2022 г.

Община Пловдив и фондация Заедно в час разработват нова комплексна образователна стратегия за град Пловдив за периода 2017 – 2022 година. Тя е продължение на целенасочените усилия на местните власти за дългосрочно икономическо развитие на града и региона.

Основната цел на новата стратегия е да изгради съвременна визия за развитието на образованието в Община Пловдив. Тя ще съдържа конкретни цели, области за въздействие, приоритетни дейности и измерими индикатори за успех, които съответстват на нуждите и възможностите на местните власти, население и бизнес. Документът ще послужи за планиране на задачите и ресурсите на общината и ключовите й партньори по отношение на образованието в града.

С цел координиране на усилията и ресурсите на ранен етап, от 2.02.2017 г. към проекта стартира и Работна група от експерти от Общината, Регионалното управление на образованието, Областната администрация и Общинския съвет на гр. Пловдив. В нея влизат още представители на образователните институции в града, местния бизнес и неправителствения сектор. Ролята на Работната група е идеите, представени в Стратегията, да бъдат своевременно подлагани на анализ и одобрени от експертите, за да се гарантира постигане на приложима и устойчива програма и дългосрочно развитие на образованието в града.

За подготовка на стратегическия образователен план общината си партнира с фондация Заедно в час, която успешно използва иновативни образователни практики в подготовката и подкрепата на нови учители в своята двугодишна програма за професионално и лидерско развитие. Фондацията си сътрудничи с иновативни образователни организации в над 40 държави на пет континента в глобалната мрежа Teach For All и постоянно обменя с тях добри практики и ноу-хау по отношение на ефективното преодоляване на пропастта в постиженията на учениците и осигуряването на равен достъп до качествено образование.

“Пловдив отбелязва стабилен икономически растеж и необходимост от все повече квалифицирани кадри, които да осигурят човешкия капитал за инвеститорите, които общината привлича, и за стартиращите и развиващи се местни компании сега и в бъдеще. Успехът на Пловдив в тази посока е тясно свързан с образованието, което се предлага в града и възможностите за квалификация на кадри”, коментира г-н Стефан Стоянов, заместник-кмет “Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество” на Община Пловдив.

Стратегията е за период от пет години – от 2017 до 2022. В нея ще бъдат обхванати всички образователни нива – от детски градини, през общообразователни и професионални училища, до университети. Заложените мерки за всеки един от етапите на образование ще се допълват в изграждането на цялостна визия за развитие на образованието в Пловдив. Планът ще съдържа още пътна карта за осъществяването й и конкретни индикатори за измерване на резултатите от изпълнението на заложените мерки и дейности. Ръководител на проекта за изготвяне на стратегията е д-р Анна-Мари Виламовска, а в екипа й влизат още Кристина Рангелова и Георги Дянков като старши анализатори. Съдържанието на стратегията ще бъде пряко консултирано от опитни експерти Фондация Заедно в час: г-жа Евгения Пеева, изпълнителен директор, г-н Траян Траянов, програмен директор, и д-р Нели Колева, директор “Публични партньорства”.

“Община Пловдив вече работи по няколко иновативни за България проекти в сферата на образованието, като въвеждане на метода Монтесори в общинските детски градини, създаване на образователно-индустриален борд за активизиране на връзките между бизнеса и образованието и реализирането на проект за “Иновативни училища” в Пловдив. Всички тези пилотни проекти се реализират с желанието и подкрепата на общината. Стратегията за образованието ще надгради тези усилия и ще създаде координирана цялостна визия за развитие на сектор “Образование”, коментира Анна-Мари Виламовска, ръководител на проекта за нова стратегия за образованието на Община Пловдив.

Планът ще се базира на задълбочено проучване на настоящото състояние на образованието в община Пловдив. То включва статистически данни, фокус-групи и дълбочинни интервюта с различни заинтересовани страни, както и изготвяне на детайлен SWOT анализ и задаване на ясно дефинирани посоки за развитие на образованието с конкретни индикатори за успех.

 

Заедно в час и Община Пловдив работят изключително успешно през последните години. През 2015 г. Заедно в час и Община Пловдив сключиха меморандум за сътрудничество и партньорство. В него основни приоритети са привличането на високо квалифицирани и мотивирани млади хора към учителската професия и създаването на добри практики при подбора и кариерното развитие на учителите. В партньорския меморандум влизат още провеждането консултации на експертно и ръководно ниво и общо разработване на инициативи, проекти и доклади, които подпомагат дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско дете. Съвместната работа по разработването на новата стратегия за образованието на Община Пловдив е следваща стъпка в тази посока.

Пловдивският регион е един от първите, в които програма Заедно в час започва работа, още през 2011 година. В момента в Община Пловдив организацията работи с три училища партньори и седем учители по програмата. В цялата област училищата партньори са 14, а учителите по програмата 28. В допълнение към това Пловдивският университет е дългогодишен академичен партньор на Заедно в час за придобиване на професионална квалификация „учител“ на участниците в програмата и реализирането на международния проект “Нов път за нови таланти в преподаването”.

 

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.