В „Заедно в час“ вярваме, че хората са най-ценният ресурс, който може да допринесе за положителна промяна в средата ни на живот и за това всяко дете в България да получи качествено образование, за да реализира потенциала си. Затова предлагаме програма за професионално и лидерско развитие, която да помогне на мотивирани завършващи студенти и на професионалисти с опит от различни сфери да разширят разбирането си за образованието в България и да натрупат знания и умения за работа в посока подобряване на качеството му.

Участниците в програмата на „Заедно в час“ преподават две години в български училища, в които учениците имат най-голяма нужда от подкрепа. След това продължават да допринасят за каузата равен достъп до качествено образование през различни професионални реализации – продължаване на работата в училище, социално предприемачество, формиране на публични политики и развитие на местни общности. Така възпитаниците на програмата на „Заедно в час“ стават двигатели на положителната промяна в българското образование – заедно с екипа, партньорите и съмишлениците на организацията.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

Предварителен институт

Успешно преминалите процеса на подбор участници в програмата за професионално и лидерско развитие на „Заедно в час“ започват обучението си в Предварителен институт. Той има за цел да запознае участниците в детайли с проблема за неравния достъп до качествено образование в България и неговите възможни решения. Участниците наблюдават часове на действащи учители в различни училища, посещават работилници и семинари, работят по казуси от образователната сфера и четат препоръчана литература и обучителни материали.

Успоредно с началото на обучението екипът на „Заедно в час“ започва и набирането на свободни позиции в училища – партньори на организацията, в които участниците в програмата преподават за период от две години.

Квалификация

Едновременно с обучението в Летния институт участниците в програмата, които нямат учителска правоспособност, започват квалификацията си в извънучебно време. Тя се осъществява във висши училища – партньори на „Заедно в час“, които имат правото да присъждат професионалната квалификация „учител“. Това са Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“. Програмата на обучението е съобразена с държавните изисквания, а разходите за него се поемат от „Заедно в час“.

Летен институт

През юли всяка година започва интензивният 7-седмичен Летен институт на „Заедно в час“, който е основата на подготовката на участниците за работата им като учители през следващите две години. Първите три седмици от Института се провеждат в база извън София, а останалите – в столицата. В рамките му участниците се учат да изграждат визия за успех на учениците, полагат цели, съставят и провеждат оценявания, планират уроци, управляват класната стая, прилагат конкретни методи на обучение, работят с училищната документация и държавните образователни стандарти и др. Летният институт е задължителен за всички участници в програмата и включва заетост на пълен работен ден.

Участниците в програмата на „Заедно в час“ се обучават и по международния модел „Преподавай като лидер“. Той е адаптиран за работа с ученици с ниски образователни постижения и от финансово затруднени семейства. Моделът съдържа принципи на работа, с които учители от различни държави са успели да постигнат значително подобрение в мотивацията и постиженията на учениците си.

Използва се от Teach For All – мрежа от близо 50 организации от целия свят, вкл. „Заедно в час“, които работят за това всяко дете да има достъп до качествено образование.Основните принципи на модела „Преподавай като лидер“ са:

  • поставяне на високи, измерими и разбираеми цели за учениците;
  • планиране на преподаването, така че да е фокусирано върху крайната цел за успеха на учениците и върху най-ефективните начини за постигането ѝ;
  • мотивиране на учениците и техните родители за постигане на високите цели;
  • ефективно изпълнение на плана и адаптиране при необходимост;
  • анализ на данните за резултатите на учениците и адаптиране на подхода спрямо него;
  • упорита работа и вяра в потенциала на учителите и учениците.

Лятна академия

Три седмици от Летния институт са посветени на практическа подготовка в рамките на ежегодната Лятна академия за ученици от I до XII клас, която се провежда в две училища в София. Участниците в програмата планират уроци, водят редовни учебни часове и анализират резултатите на учениците, а екип от координатори – опитни професионалисти в образованието, наблюдават, дават обратна връзка и насоки за подобрение.

Квалификация

Едновременно с обучението в Летния институт участниците в програмата, които нямат учителска правоспособност, започват квалификацията си в извънучебно време. Тя се осъществява във висши училища – партньори на „Заедно в час“, които имат правото да присъждат професионалната квалификация „учител“. Това са Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“. Програмата на обучението е съобразена с държавните изисквания, а разходите за него се поемат от „Заедно в час“.

ПРЕПОДАВАНЕ В УЧИЛИЩЕ

Всеки участник в програмата на „Заедно в час“ се ангажира с преподаване като учител за период от две години. Всекидневната работа с ученици, родители, колеги учители и директори и представители на местните общности е най-добрият начин за опознаване в детайли на характеристиките на образованието в България.

Само така участниците в програмата могат да стигнат и до най-ефективните решения за неговата положителна промяна. Освен това преподаването развива и редица умения, които ще са полезни на участниците в бъдещото им кариерно развитие – независимо дали е в сферата на училищната работа, или не. Сред тези умения са определените от Световния икономически форум като ключови за успешната реализация през XXI век – преценка и вземане на решения, емоционална интелигентност, координация с останалите, управление на хора, креативност, критично мислене и комплексно решаване на проблеми.

Училищата партньори

Участниците в програмата на „Заедно в час“ преподават в училища – партньори на организацията. Това са учебни заведения, в които ученици показват по-ниски от средните за страната резултати на външни оценявания, но чиито екипи имат желание да работят усилено за подобряване на постиженията на учениците и развитие на училището. Участниците в програмата имат избор измежду свободни позиции в тези училища, които може да съобразят със своя профил. Колкото по-рано един участник кандидатства и бъде одобрен за програмата, толкова по-голям избор от възможни позиции има. Назначението в училище се случва след интервю на участника в програмата и директора на училището. Екипът на „Заедно в час“ съдейства на участниците с информация при избора на позиция.

През учебната 2018/2019 г. “Заедно в час” работи с училища от 11 региона на България – Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, София – град, София – област и Стара Загора.

Карта на училищата ни партньори може да видите тук:

В училище

Учителите от програмата на „Заедно в час“ залагат на индивидуалния подход към учениците, вярват в потенциала на всяко дете и работят усилено, за да му помогнат да го открие и развие. Наблягат силно върху мотивацията за учене и помагат да учениците да повярват в себе си. Търсят разнообразни форми на обучение и допълнителни възможности за децата, включително канят външни гости в часовете, за да разширяват кръгозора на учениците си. Учителите взаимодействат постоянно и със семействата на децата, като ги въвличат в училищния живот и ги стимулират да подкрепят децата си в ученето. Важна част от работата на участниците в програмата е и сътрудничеството с представители на местната общност, които са важен партньор в името на по-добро образование за децата.

По време на преподаването в училище всеки участник в програмата на „Заедно в час“ работи с координатор от екипа на организацията, който има опит като учител и го подкрепя през двете години. Координаторът посещава учебни часове, провежда месечни срещи, дава обратна връзка и насоки, за да може преподавателят да подобрява своята работа. Помага на участника да идентифицира положителните промени в класната стая и областите за подобрение, оказва помощ при изработване на учебни планове и годишни разпределения. Подкрепя учителя и за бъдещото му кариерно развитие, като му помага да определи професионалните си интереси и възможности за надграждащи обучения и квалификации.

Проекти и надграждащи обучения

В рамките на програмата участниците работят по собствен проекти на ниво училище и/или местна общност. Така те получават възможност за извънучебна дейност с учениците, за развиване на допълнителни умения като планиране и организиране и за изграждане на контакти с външни партньори за съвместна работа в образованието.

По време на учебните години участниците в програмата имат и регулярни допълнителни обучения според своите нужди в работата си като учители.

Летен стаж

През лятото между двете учебни години участниците също правят стаж в сфера по избор или работят по собствен летен проект на ниво училище и/или местна общност. През тези проекти/стажове учителите имат възможност възможност да развият допълнителни умения, да се учат от опита на успешни организации и професионалисти от различни сфери, да изграждат нови контакти и др. Летните стажове/проекти също подкрепят учителите в дългосрочното им развитие.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Гарантирането на равен достъп до качествено образование за всяко дете в България е дългосрочна цел, която може да бъде постигната само с общи усилия на много ангажирани с нея хора. Именно затова „Заедно в час“ продължава да подкрепя участниците в програмата на организацията и след приключване на двете години преподаване в училище.

Участниците в програмата се развиват в различни професионални области, но нашият стремеж е всеки да допринася от позицията на своя опит и работно място за по-добро образование в страната.

„Заедно в час“ е идентифицирала четири кариерни пътеки, които – на базата на нашия опит и проучвания – са ключови за развитието на образователната система. Това са:

  • ефективно преподаване и училищно лидерство;
  • социално предприемачество;
  • работа по публични политики;
  • работа за развитие на местни общности.

Организацията целенасочено развива уменията и подкрепя участници в програмата ѝ, които след двете години преподаване решат да продължат работа в някоя от тези посоки. Подкрепата включва възможности за финансово подпомагане на проектен принцип, стипендии, достъп до обучения за кариерно развитие, връзка с ключови партньори от съответната област.

Участниците в програмата стават част и от растящата общност на „Заедно в час“. Заедно с екипа на организацията, с партньорите от институционалния, корпоративния и неправителствения сектор и с индивидуалните съмишленици те мислят и движат напред решения, които да подобрят качеството на образованието в България.