Стратегията за развитие на образованието на Община Пловдив е публикувана за обществено обсъждане

Проектът на Стратегия за развитие на образованието в община Пловдив в периода 2017-2022 г. вече е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на oбщината. Документът е създаден в партньорство с фондация Заедно в час и има за цел да изгради съвременна визия за образованието в Пловдив. Той съдържа конкретни цели, области за въздействие, приоритетни дейности и измерими индикатори за успех, които отговарят на нуждите и възможностите на местните власти, население и бизнес.

Крайна цел на стратегията е всеки млад човек в града да е усвоил на основно ниво ключовите компетенции за успех в ХХI век. А дългосрочната визия за образованието в Пловдив е то да осигурява подкрепяща среда и възможности за развитие на потенциала на всяко дете и млад човек, така че градът да привлича, развива и задържа ефективни специалисти за индустрии и стопанства с висока добавена стойност и уникални таланти за богат и привлекателен културен и интелектуален живот.

Документът включва конкретни мерки и дейности по пет основни приоритета:

  1. осигуряване на условия за повишаване на качеството на образование и подкрепа на децата, учениците и студентите;
  2. поддържане и развиване на материалната и техническа база в училищата и детските градини;
  3. подкрепа за изграждането на ключови педагогически кадри;
  4. кариерна ориентация и подготовка за професионална реализация на учениците и студентите;
  5. координация и ефективно сътрудничество между различните институции и заинтересовани страни в системата на образованието.

Работната група за координаране на работата по стратегията започна работа на 2 февруари 2017 г. В нея участваха зам.-кметът на община Пловдив Стефан Стоянов, експерти от местната администрация, директори, учители, университетски преподаватели, представители на местния бизнес и неправителствения сектор, а ръководител беше Анна-Мари Виламовска. За подготовка на документа общината си партнира с фондация Заедно в час, която успешно използва иновативни образователни практики в подготовката и подкрепата на нови учители в своята двугодишна програма за професионално и лидерско развитие. В работната група се включиха изпълнителният директор на фондацията Евгения Пеева-Кирова и възпитаниците на програма Заедно в час Георги Дянков и Кристина Рангелова. Консултанти по съдържанието на стратегията бяха и програмният директор Траян Траянов и директорът “Публични партньорства” Нели Колева.

Гражданите могат да изпращат коментари по стратегията до община Пловдив на education@plovdiv.bg.

 

Заедно в час и община Пловдив работят изключително успешно през последните години. През 2015 г. фондацията и общината сключиха меморандум за сътрудничество и партньорство. В него основни приоритети са привличането на високо квалифицирани и мотивирани млади хора към учителската професия и създаването на добри практики при подбора и кариерното развитие на учителите.

Пловдивският регион е и един от първите, в които програма Заедно в час започва работа, още през 2011 година. Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” е дългогодишен партньор на Заедно в час за придобиване на професионална квалификация „учител“ на участниците в програмата и реализирането на международния проект “Нов път за нови таланти в преподаването”.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.