Трябва да отпадне ограничението една неправителствена организация да бъде партньор в не повече от две проектни предложения операция „Ограмотяване на възрастни – 2“

Становище по Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни – 2“ към Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

Безспорно образователната степен, грамотността и придобитите компетентности са ключови за всеки човек за по-успешна интеграция на пазара на труда и допринасят за по-ефективното социално включване на уязвимите групи в България и по света. Предвид това Фондация „Заедно в час“ приветства обявяването на операция „Ограмотяване на възрастни – 2“, както и реализирането ѝ чрез конкурентен подбор на проекти. Това дава възможност за по-широк обхват на планираните дейности и достигане до по-голям брой крайни бенефициенти.

В същото време считаме за ограничаващо и не подкрепяме предложението една неправителствена организация да може да бъде партньор в не повече от две проектни предложения. Разбираемо е изискването дадена организация да може да кандидатства само с един проект като бенефициент. Но в същото време ограничението за партньорство е необосновано. Много от неправителствените организации в България работят на регионално  или национално ниво, партнирайки си с десетки, дори стотици училища в продължение на години. Разбираемо и дори очаквано е, че в тези ситуации повече от две училища ще търсят услугите на съответната организация като партньор. 

Затова предлагаме посоченото ограничение да отпадне и да се даде възможност за партньорства на ЮЛНЦ с толкова училища, с колкото организацията може да докаже капацитет – включително необходимия човешки ресурс и предходна работа с повече училища.

Молим горните коментари да бъдат взети под внимание и да бъдат интегрирани в проекта на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни – 2“. 

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути