Верка Петкова: Опитните педагози и иновативните начинаещи учители формират едно цяло – успешен педагогически екип

Верка Петкова СУ Христо Ботев Козлодуй
Верка Петкова - директор на СУ "Христо Ботев" в Козлодуй
Верка Петкова

Верка Петкова е директор на СУ „Христо Ботев“ в гр. Козлодуй с 26 години педагогически опит. През първите 4 години е учител по биология, а след това 22 години заема длъжността зам.-директор учебна дейност. Става директор на училището в Козлодуй преди шест месеца след спечелен конкурс. Детската й мечта е да бъде учител и се чувства пълноценна и реализирала мечтите си. Вярва, че ръководи най-успешното училище в града заедно с най-добрите педагози и споделя, че учениците им са обичани, щастливи и успешни.

За себе си Верка Петкова казва, че не спира да се квалифицира и да участва във форуми за обмен на успешни практики в областта на образованието, които след това да прилага успешно в управлението на училището. Завършила е магистратура по биология и има допълнителна квалификация за учител по химия и химични технологии. В момента продължава образованието си като специализант към Великотърновския университет с тема “Социалните комуникации в управлението на образователната институция”. 

СУ “Христо Ботев” е партньор на “Заедно в час” от 2016 г., когато организацията започва работа в област Враца. През това време близо 10 учители от програма “Нов път в преподаването” стават част от колектива на училището. Някои от тях продължават да работят в училището и след завършване на двугодишната програма. Училището е участник и в европейския проект FIERST, който цели да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и образователни експерти.

СУ “Христо Ботев” e едно от училищата в европейския проект FIERST, чиято цел е създаването на професионални учещи се общности в училище и развиването на умения на 21 век у учениците. В края на проекта, кажете ни как той помогна на училището и какво се промени в процеса на работа в екипа ви?

Развитието на училището ни като модерно и конкурентноспособно, като водеща за общината и региона образователна институция и стремежът ни към прилагането на съвременни методи и похвати на работа доведоха до потребността от изграждането на професионална учеща се общност (ПУО) в училището. Учителите от ПУО са уверени и позитивни в отношенията помежду си, с колегията, с родителите и учениците. Те изразяват готовност за участие в училищните дейности и придават този дух на целия професионален екип, привличат колеги, желаещи да експериментират с новаторско мислене и са готови да споделят и работят в екип. ПУО е фактор за успешна екипност. Тук всички са ангажирани с обучение, изследване и анализ на своята работа при спазване на нормативната уредба, стратегиите и приоритетите на МОН. Целта на ПУО в нашето училище е прилагане на иновации, подходи и инструментариум за повишаване качеството и резултатите в учебния процес чрез мотивирано учене.

Верка Петкова с ученици и колеги на училищно тържество

Успешната дейност на ПУО ще демонстрираме при участието си в мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ през пролетта на 2021 г. във Велинград.

Участието ни в проект FIERST бе значимо още за популяризиране в нашия колектив на уменията на 21. век и способи за развитието им.

Вие сте директор на СУ “Христо Ботев” от съвсем скоро. Споделете ни какви са основните ви цели на този пост и как планирате да развивате училището и екипа в бъдеще?

Аз работя в СУ “Христо Ботев“ от 25 години, но предизвикателството да съм негов директор  поех отскоро с отговорност, целенасоченост и амбиция училището да продължи да е сред водещите в общината и региона. А това е факт заради екипа от учители-професионалисти, които са всеотдайни и инициативни вдъхновители на ученици от 1 до 12 клас.

Поставям си за цел Средно училище „Христо Ботев” да бъде образователна институция, в която всеки ученик формира и развива компетентности в условията на устойчива приобщаваща и позитивна среда. И още институция с политики в областта на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Смятам за удачно училището да продължи да се развива в областта на професионалната подготовка по специалност приложен програмист и профилирано обучение по предприемачество. Английски език ще се изучава разширено в гимназиалния етап на обучение.Предстои модернизиране на учебната среда с лаборатория по приложно програмиране.

В моята визия за развитие на училището стои и идеята то да бъде иновативно чрез прилагане на обучение чрез интегриране на учебни предмети по природни и компютърни науки – ще се развиваме в STEM направление като училище на бъдещето.

Училищният ни екип е мотивиран да се включим и в програмата „Училища за пример“, откъдето със сигурност ще се запознаем и ще приложим иновативни практики, за да поддържаме позитивна и вдъхновяваща учебна среда.

Ако трябва да опишете училището, което ръководите, с три думи, какви биха били те?

Уютно, приобщаващо и най-доброто в Козлодуй.

От гледна точка на дългогодишен учител и неформален лидер в екипа на училището, а днес и на поста директор – какво е най-важното, за да бъде един училищен екип успешен и ефективен?

Най-важно за мен е доверието между членовете на екипа, да разчитаме един на друг, да си вярваме и споделената отговорност да е искрена. И още – всеотдайност и желание за съвместна работа. Важни са умението да преглътнеш собственото си его в името на екипа и на успеха, умението да казваш и приемаш истината, умението да прощаваш и да се извиниш. Тук трябва да споменем още готовността за промяна, за развитие, за труд за постигане на целта заедно с останалите от екипа. Аз имах щастието да работя в дългогодишен успешен и непоклатим екип с моята директорка, именно като следвах описаните принципи.

А каква е ролята на директора, за да бъде един екип успешен?

Учениците на СУ “Христо Ботев” в Козлодуй

Директорът на съвременното училище е мениджър  и лидер. За да е успешен екипът,  директорът трябва да балансира между административните задължения и новаторството, между задачите, произтичащи от системата и нормативите, и творческия подход, между уважението и обожаването, между контрола и доверието. Директорът трябва да познава хората си, тяхната работа и как я изпълняват. Трябва да е открит, принципен и да делегира права, задължения и отговорности. Директорът трябва да признава и поощрява успешните членове от екипа, да дава личен пример, да приема разнообразието и да търси единството в него.

При встъпването ми в ролята на директор аз представих пред училищния екип своята визия и принципите, които ще съблюдавам при управлението и екипната ни работа.Така внесох яснота и готовност да работя с всички и да изисквам от всички, съобразно възможностите им и в изпълнение на нормативите в системата на образованието.

През последната година едно от най-големите предизвикателства за всички училища е преминаването към дистанционно обучение. Как го направихте вие. Какви съвети/препоръки може да дадете за екипите на други училища?

Преминаването към обучение в електронна среда бе предизвикателство за всички страни в образователния процес. В СУ “Христо Ботев“ електронното обучение се организира и провежда ефективно. Учитело-ученическите екипи работят в платформата Майкрософт Teams. В работата се прилага форматът на проектно базираното обучение и се реализира компетентностния подход. 

Учениците работят с желание и намират приложение на знанията, придобити в учебните часове по информационни технологии, както и на нови функционалности на своите електронни устройства. Констатираме значителна активност в работата и в изпълнението на поставените задачи. В електронна среда ефективно се провеждат и консултации с учениците. Резултатите от постиженията на учениците при работа в електронна среда се отразяват в електронните дневници. 

Над 20 учители от училището споделиха в Националната електронна библиотека на МОН E-learn повече от 40 свои образователни ресурси. Приобщаващото образование пък се реализира чрез работа на педагогическите съветници и училищния психолог с родители и ученици във виртуални класни стаи в образователната платформа Офис 365.

Учителите по информационни технологии подготвиха специални информационни ресурси – видеоклипове и инструкции за екипа от педагози в училището. В група в социалните мрежа функционира и група за бързи съобщения и подкрепа на учителите от нашето училище. Всички се чувстват уверени, настъпи революция в уменията и стереотипите на нашите учители. Колективът ни се показа като зрял, интелигентен и способен педагогически екип, Тордея се с тях и ги поздравявам.

Бел. ред: По време на първото затваряне на училищата през пролетта на 2020 Иван Драгомиров, възпитаник на “Заедно в час” и учител в училището между 2018-2020 г., създава онлайн “Търсене на съкровища”, където през платформата Майнкрафт създава макет на училището и вплита учебния материал за 4 клас. Видео от иновативния урок може да видите тук:

Кои според Вас са най-важните задачи на училищата в България след връщането на учениците в редовна форма на обучение? 

Да подкрепят учениците с пропуски и дефицити, за да се реализира принципът на равни възможности, независимо от индивидуалните различия.

Да се модернизира материалната база и да се планира квалификация на педагогическите специалисти, насочена към усъвършенстване на дигиталните им компетенции и запознаване с функционалностите на образователните платформи

Да се работи с родителите за обезпечаване на обучението в електронна среда за всички ученици, в това число и от уязвими групи

Да се проповядва образованието като човешка ценност, като единственият верен път за успешна реализация.

А кой е най-ценният урок от пандемията, който ще ни помогне да осигуряваме на всички ученици качествено образование за непредвидимото бъдеще?

Да развиваме умение за самостоятелно учене. Да използваме електронни учебници. Смятам, че умението четивна грамотност е ключово за самостоятелна работа в условията на обучение в електронна среда. Уменията за работа в екип и нагласите за учене през целия живот също ще помогнат за постигане на качествено образование.

Вярвам, че приоритетното обучение чрез компетентностния подход също е мотивиращ фактор за съвременните ученици.

В СУ “Христо Ботев” от 2016 година работят учители от програма “Нов път в преподаването”. Някои от тях избраха да останат в училището и след завършване на програмата. С какво участниците в програмата са ценни за училището и как то успява да мотивира и задържи учителите да продължат да работят в него?

Аз имам пряко наблюдение върху работата на тези учители и се гордея ,че имам привилегията да ги ръководя и да се уча от тях. Те са иновативни, целенасочени и мотивирани. Те използват методика на работа, която е ефективна в класната стая и при планиране и реализиране на проектни дейности. С лекота, готовност и с творчески хъс се включват в училищния живот, като завладяват и дългогодишните учители. Те са ценни не само с изброените дотук качества, но и с личностните си добродетели – откритост, чувство за справедливост, хуманност, инициативност, отговорност, лекота в общуването с колеги, ученици и родители.

Как ги задържаме – на новите учители предлагаме наставничество и възможности да разгръщат професионалните си идеи, да експериментират чрез занимания по интереси и др. С тяхното активно участие се реализира училищен проект „Ние и градът“, участие на ученици в работилници за развиване на умението емоционална интелигентност, участие на ученици в конференция „От мен зависи” и др.

Не без значение са и социалните придобивки, които осигуряваме на тези учители – покриване на транспортни разходи, безплатни гласови и интернет карти, средства за представително облекло, безсрочни трудови договори.

Във Вашето училище има и учители от програма “Нов път в преподаването”, които са начинаещи в учителската професия. Защо избрахте да работите с тях и какво е най-ценното, което те дават на Вашия колектив?

Те се обучават по учебна програма, която е много подходяща и ги превръща в желани за учениците ни педагози – иноватори и модератори в училищната среда. Работят с творчески търсения, с отговорност и загриженост, дават идеи и се включват като „обучители“ във вътрешноквалификационни форуми. Споделят с готовност успешните си практики и проявяват екипност в работата си.

Отчитам, че опитните педагози и иновативните мотивирани начинаещи учители формират едно цяло – успешен педагогически екип, който е способен и готов да работи за това училището ни да е желана позитивна среда, в която да реализираме визията си: Щастливи в настоящето – успешни в бъдещето.


Прочетете още:

Интервю с Радостина Недева, възпитаник на “Заедно в час”, която работи в СУ “Христо Ботев” от 2016 година.

Още интервюта с директори на наши училища партньори тук.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути