Отправяме препоръки спрямо Първи вариант на ОП “Наука и образование” 2021-2027

Становище относно Първи вариант на ОП „Наука и образование“ 2021 – 2027 г.

В отговор на стартирала писмена процедура за неприсъствено вземане на решение
(писмо No91-18 от 09.03.2020 г.), Фондация “Заедно в час” подкрепя предложения текст на
решение. Отправяме следните препоръки за мерки, които да бъдат взети под внимание в следващите обсъждания на ОПНО.

Общо за проекта

  1. Подобряването на качеството на образованието в страната не може да бъде осъществено само от МОН. Нужен е механизъм за диалог и мултисекторно сътрудничество, както и координация между националните програми и различните политики, финансирани през оперативни програми, проекти по Програма Еразъм +. Препоръчваме създаването на ефективен мониторингов механизъм, който проследява нивата на координация между различните институции (МОН, МТСП, представители на бизнеса, работодателски организации, висши училища, НПО, социални партньори).
  2. Приветстваме акцента върху модернизиране на учебните програми и съдържание, въвеждане на компетентностен модел, развитието на ключови компетентности на всички образователни равнища, насърчаване на различни подходи и среди за учене в областта на образованието (в т.ч. четивна, математическа, цифрова грамотност, ключови компетентности в сферата на природните науки, гражданска активност, умения за работа в екип, кариерно ориентиране, социално-емоционални умения, разработване на програма за работа с ученици, за които българският език не е майчин. Обръщаме внимание, че промяна на фокуса на работата на учителите от предаване на знания към развитие на умения може да се случи само при целенасочена подкрепа за педагозите и проследяване на ефекта на инвестираните средства в преквалификация и надграждащи обучения. В допълнение отправяме предложения за четири конкретни мерки по ЦП 4 (По- социална Европа — реализиране на европейския стълб на социалните права), СЦ v) (насърчаване на равния достъп до и завършването на качествено и приобщаващо образование и обучение, по-специално за групите в неравностойно положение, от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование, както и образованието и ученето в зряла възраст, включително улесняване на мобилността с учебна цел за всички)
  1. Работа за цялостна промяна и подобрение на училищно ниво;
  2. Разширяване на достъпа на мотивирани специалисти до учителската професия чрез привличане, подбор, обучение на хора без педагогически опит, но с висока мотивация да бъдат учители, които с подходящо обучение и подкрепа са насочени в целеви училища с недостиг на преподаватели;
  3. Нов модел на подкрепа на учителите от страна на регионалните управления по образованието, с фокус насърчаване на новаторските методи на преподаване и новаторското съдържание с цел оказване на най-добра подкрепа на учениците в неравностойно положение;
  4. Разработване на методика за работа с ученици, които не говорят български език в семейството, както и обучение на учители в различни образователни етапи и предметни области за прилагането ѝ в класната стая.

1. Работа за цялостна промяна и подобрение на училищно ниво

Училищата, в които се изработват цялостна програма за въздействие на училищно ниво отделят специално внимание на връзките между различните квалификационни дейности и работят за ясно дефинирани крайни резултати, структурирани около предоставяне на по-качествено образование на учениците, особено тези в неравностойно положение. Те имат нужда от съгласуваната подкрепа на всички свои
учители. Ето защо училищата, които изграждат цялостна стратегия за работа на училищно ниво, постигат трайно подобрение на образователните резултати на своите ученици.Повишаването на капацитета на училищните екипи, и особено капацитета на директорите и ръководните екипи за водено от обща визия професионално развитие на учителите и обучаващите е инвестиция в цялостния напредък на училищната общност, а това е от полза на всички участници в нея.

Доказан начин за ефективно справяне с предизвикателството на диференцираното
преподаване в отговор на нуждите на учениците например са Професионалните учещи се общности (ПУО). Те са успешен механизъм за повишаване на ефективността на целия колектив, за засилване на чувството за общност, за взаимопомощ и подкрепа, която не изисква сериозен допълнителен ресурс. Едновременно с това те предоставят възможност за споделяне на добри практики, изява и професионално израстване на активните и търсещи учители, което способства и за тяхното задържане в училище.

Ефективността на професионалните учебни се валидира чрез работата с 26 български училища в рамките на финансирания по КД3 на Програма Еразъм + проект FIERST (От иновации в приобщаващото образование към по-широко приложение), стартитал през 2018 г.

В настоящата ситуация сме свидетели колко по-бързо училища, които са градили подобен капацитет и са създали свои варианти на Професионална учеща се общност успяват да организират работата си и да преминат към дистанционно обучение например.

2. Иновативна пътека за достъп до учителската професия в подкрепа на училища с ниски образователни резултати и работещи с уязвими общности

Практиката на „Заедно в час“ показва, че много специалисти от различни сфери, които успешно са се реализирали в тях, имат желание да привнесат своя опит в образователната система и да работят като учители именно с ученици в неравностойно положение. За мнозина обаче е немислимо да посветят нови от две до четири години от живота си в придобиване на квалификация „учител“, преди да започнат работа, още повече че не са сигурни дали ще се справят в класната стая без допълнителна подкрепа.

Ето защо подход, който позволява едновременно работа като учител (с подкрепа от подготвен за това учителски колектив и ментор) и обучение в съкратени срокове в реална среда би дал възможност, от една страна, за справяне с недостига на учители по различни предмети, а от друга, би способствал мотивирани специалисти да осмислят, намерят по-бързо своето място в системата и да я обогатят с предишния си опит от пазара на труд.

Подобен модел вече е приложен успешно в България посредством финансирания по КД
3 на Еразъм + проект NEWTT (Нов път за нови таланти в преподаването), 2016-2019.
Настоящият програмен период дава възможност успешен мултинационален пилотен проект да бъде продължен и доразвит.

3. Нов модел на подкрепа на учителите от страна на регионалните управления по образованието

Независимо, че след влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищно образование през 2016 на регионалните управления на образованието беше заложена предимно подкрепяща функция по отношение на училищата, директорите и педагогическите специалисти, все още на много места се набляга на контролната дейност за сметка на подкрепящата такава. Безспорно за стимулиране на използването на новаторски методи на преподаване и новаторското съдържание с цел оказване на най- добра подкрепа на учениците в неравностойно положение, учителите и обучаващите имат нужда от подкрепа и тук подкрепата от страна на регионалните управления е ключова. Засилването на подкрепящата функция на експертите на РУО и прилагането на структуриран подход в тази посока от страна на експертите би допринесло за професионалното развитие на учителите, би стимулирало използването на новаторски подходи и би намалило стреса и напрежението при учителите. Докато в последните години имаше много възможности за обучения за учители, финансирани от различни програми и проекти, то обученията за експерти от РУО са по- скоро рядкост. Така се озоваваме в ситуация, в която експертите изостават по отношение на продължаващата квалификация, приобщаващото образование, компетентностния модел и съвременните методи на преподаване.

4. Разработване на методика за работа с ученици, които не говорят български език в семейството, както и обучение на учители в различни образователни етапи и предметни области за прилагането ѝ в класната стая.

Уводът към Стратегията илюстрира степента, в която децата, които говорят език, различен от български в семейството си, са в неравностойно положение при влизане в образователната система. За учителите е предизвикателство едновременно да преподават материала за съответния клас и да попълват езикови дефицити. Българското образование има нужда от разработване на методика за езикова подкрепа (български като втори език) каквато в България все още не е достатъчно детайлно разработена. Тя може да включва инструмент за специализирана диагностика – определяне на нивото на владеене на български език и измерване на напредъка по време на обучението, езиков скрининг, разработени учебни материали, съобразени с определените проблемни области, прогресия на подаване на материала, материали за съответните възрастови групи и нива на владеене на езика, методични указания за провеждане на обучение, илюстративен, аудио- и видео материал за обучение на учители.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.