Теменужка Христова: Децата трябва да бъдат в училище не само, защото е задължително, а защото се чувстват добре

Миглена Желязкова, училища партньори

Теменужка Христова е директор на ОУ „Антон Страшимиров“ с. Бохот, общ. Плевен, от началото на 2001 година. Възпитаник е на програмата „Академия за училищни лидери – 2015“ на Институт за международно образование – Ню Йорк и фондация „Америка за България“. ОУ “Антон Страшимиров” има множество успешно реализирани проекти, самостоятелни и в партньорство с редица организации. Едно от първите училища в България, които още през 2003/2004 учебна година въвеждат изучаване на СИП „Фолклор на етносите“ в партньорство с център “Амалипе”.

ОУ “Антон Страшимиров” стана училище партньор на “Заедно в час” от новата 2018/2019 учебна година. С какво Ви привлече партньорството с нашата организация?

От самото създаване на „Заедно в час“ имам желание ОУ „Антон Страшимиров“ с. Бохот да стане училище партньор на организацията. Кандидатствах още първата година, но едва от тази учебна година е включен регион Плевен и имаме възможност да сме реален партньор, което ме прави изключителна щастлива и ми вдъхва увереност, че заедно ще постигнем страхотни резултати.

Училището Ви работи в сътрудничество и с други организации – кои са най-големите ползи от съвместната работа с външни партньори?

Училището трябва да подготвя децата за бъдещето, да израстват социализирани личности, способни да се справят с динамиката и предизвикателствата на съвременното общество. Благодарение на партньорствата ни работим за иновативно, гъвкаво и личностно ориентирано обучение, даващо възможност на децата и учениците да са активна страна в процеса на обучение, да се научат да мислят, да търсят и анализират, да изследват и достигат сами до източници на знания и информация от заобикалящата ги среда. Водеща е идеята децата да бъдат в училище не само защото е задължително, а защото се чувстват добре, защото знаят, че ще се случи нещо интересно, приятно и житейски значимо за тях, защото са ценени като личности и имат възможност за изява с това, което умеят най-добре, за да не се страхуват от провал и да се чувстват обречени, че не могат да успеят.

Можете ли да посочите някои от проектите, по които работите в ОУ “Антон Страшимиров”?

По оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” работим с две групи деца на 3-4 и 5-6 годишна възраст, като провеждаме дейности, насочени към ранно приобщаване към училищната среда, социализация и овладяване на български език. До момента са проведени и две обучения с родители. По “Твоят час” имаме работещи групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения и по интереси. Участваме и в “Училището като център на общността” с Национална мрежа на децата, “Всеки ученик ще бъде отличник” с център “Амалипе”, с които работим за намаляване на отпадането на деца от етническите малцинства от образователната система и подобряване на резултатите им. Пилотно въведохме модел на приобщаващо училище към “Едно училище за всички” на Център за приобщаващо образование и спечелихме проект за иновативно училище.

От какво се водите в работата Ви като директор?

За мен, като директор винаги е била водеща идеята децата да бъдат в училище не само защото е задължително, а защото се чувстват добре, защото знаят, че ще се случи нещо интересно и приятно, защото са ценени като личности и имат възможност за изява с това, което умеят най- добре, а родителите им да са активни партньори.

Каква е визията Ви за ОУ “Антон Страшимиров”?

Училище с модерна, безопасна, приобщаваща и атрактивна среда. Учебно съдържание, което е адаптирано към индивидуалните характеристики на децата и е интересно, достъпно и разбираемо за тях. Ученици, в чиито погледи е будно детското любопитство, които мислят, търсят, дискутират, анализират и умеят да представят наученото. Учители – партньори, които направляват процеса на обучение, а не единствен източник на информация. Родители – активни и осъзнати партньори на учители и училище, подкрепящи своите деца.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.