В ОП “Наука и образование” трябва да бъдат заложени специфични мерки по отношение на алтернативен достъп до учителската професия

Становище по Проект на ОП „Наука и образование“ 2021 – 2027 г., преработен на база получените коментари от членовете на ТРГ

Благодарим за изпратената обобщена справка с получените коментари от страна на ТРГ и преработения първи проект на ОПНО.
След преглед на всички коментари и тяхното отразяване, бихме искали да направим следните коментари:

  1. Смятаме, че приемането на предложенията на Фондация „Заедно в час“ само частично няма да доведе до резултата, който би могъл да се постигне, ако предложенията се приемат в тяхната цялост. Вярваме, че за осигуряване на равен достъп до и завършването на качествено и приобщаващо образование и обучение за всички ученици е важно в програмата да бъдат заложени специфични мерки по отношение на алтернативен достъп до учителската професия. Обзор на образованието и обучението, ЕК (България), 2019 извежда алтернативната пътека за преодоляване на недостига от преподаватели по определени предмети като добра практика и я препоръчва за страни с недостиг на преподаватели и специалисти по определени предмети.
  2. Позоваваме към специфичното предвиждане и разписване на мерки, свързани с разработването на методика за преподаване на деца с майчин език, различен от български.
  3. Подкрепяме включването в проекта на Програмата на следните предложения на Групата организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи:
  • a. В приоритет 1 да бъде допълнена и специфична цел “Насърчаване на социално икономическата интеграция на граждани на трети държави и на маргинализирани общности, като например ромите”.
  • b. От полето Списък на планираните операции от стратегическо значение да отпадне изречението “Предвижда се посочените операции от стратегическо значение да бъдат реализирани като дългосрочни операции със системен ефект под координацията на Министерство на образованието и науката.” Системни интервенции могат да бъдат реализирани и чрез процедури за конкурентен подбор на проекти, реализирани от училища, детски градини, общини и неправителствени организации, които са доказали компетентността си в сферата.

Молим, горните коментари да бъдат взети под внимание и да бъдат интегрирани в проекта на ОПНО преди неформалните консултации със службите на Европейската комисия.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.