Николина Черешарова: Успешният учител учи учениците да имат смели мечти

Николина Черешарова е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Физика и математика. В сферата на образованието е от 1982 г. От 1994 г. работи като учител в ПГ „Георги Сава Раковски” в Костенец, а от 1998 г. – като директор. Заедно с колектива на училището променят облика на професионалната гимназия като развиват традициите, отстояват позиции, утвърждават името на училището, създават подходяща атмосфера за творческа изява и качествена професионална подготовка на учениците. Целта им е професионалната гимназия  да запази своята идентичност, да съхрани и утвърди представата за перспективно и полезно на обществото училище, да бъде в крак с времето, да бъде привлекателно и интересно място, което разгръща потенциала на  всяко дете.

ПГ „Георги Сава Раковски” е партньор на “Заедно в час” от 2012 г.

Защо решихте да станете партньор на “Заедно в час”?

ПГ „Георги Сава Раковски”  е партньор на  „Заедно в час” от 2012 г. За програмата научихме от срещи с представители на програмата, медии,  МОН. До момента в училище са работили 7 учители, 1 продължава да работи и през тази учебна година.

Ние осъзнаваме, че всеки ученик от нашето училище е уникален по свой собствен начин – ученици от различен етнически произход: роми и българи; различен социален статус – различна семейна среда; с различни финансови възможности; с различни истории и минало; деца със специални образователни потребности и такива с образователни дефицити. Много от учениците от уязвимите общности в нашето училище не получават подкрепа от близките си и нямат положителен пример. Семействата на учениците ни са с различна ценностна система – за едни образованието е приоритет, за други всеки ден е битка за оцеляване; за трети – подкрепата се изразява във финансова такава, без реално да чуят проблемите на децата

Колегите, учители от „Заедно в час”, работещи в училище са мотивирани млади хора с модерно мислене и новаторска визия за образователния процес, които прилагат на практика и споделят с нас нови модели на преподаване, успешно мотивират нашите ученици в постигането на  високи резултати. Те се интегрират с лекота в учителския колектив, активно комуникират с родителите и общността извън училище.

Предимствата на програмата – интегрира иновативни методи в преподаването, съобразени с най-новите тенденции в педагогическата практика; фондация „Заедно в час” е част от международната мрежа Teach for All,  което позволява постоянен обмен на добри практики от различен контекст, но с много сходни проблеми.

Педагогическият колектив получава подкрепа за професионалното си развитие и усъвършенстване, има  възможност да се включва в допълнителни обучения и семинари, конференции, организирани от фондацията, което е постоянен обмен на добри практики от различен контекст, но с много сходни проблеми.


Подайте заявка за учител от програмата “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”, за да работите и вие с мотивирани, активни и взискателно подбрани нови учители.


Вашето училище е включено в проект FIERST, чиято цел е развиване на умения на 21 век у учениците. Защо се включихте в проекта и какво искате да постигнете с работата по него?

Опитът на нашия колектив показва, че за да работим ефективно и да постигаме високи резултати, училището ни трябва да отговоря на нуждите на учениците и на бързо променящия се свят. Не знаем какви ще са професиите след 15 години, но сме уверени, че уменията на 21 век ще бъдат ключови и след 20 години и затова избрахме да се фокусираме върху тяхното развитие. Имаме нужда от подкрепа в този процес – да преосмислим ролята си на учители, да припознаем уменията на 21-ви век, да бъдем уверени, че можем да ги развиваме в часовете си паралелно с предметното знание.

За да постигнем промяната на ниво училище, трябва първо ние като учители да разберем нуждите на новия свят. От една страна е необходимо да преосмислим ролята на учителя като ключова фигура в живота на учениците, а от друга – учителят трябва да се чувства уверен в прилагането на новите методи. Работата в тази посока ще промени връзката между учител и ученик, което ще доведе до повишаване на мотивацията, развитие на ключови компетенции и чувството за удовлетвореност от преживяването – училище.

Чрез  проекта виждаме как изглеждат тези умения в отделните научни дисциплини и можем да ги прилагаме по-уверено в различни класни стаи.

Участието в проекта ни дава възможност да сформираме професионална общност, чиято мисия е да отправя единни послания, в която да се подкрепяме повече, да взимаме аргументирани решения и да създаваме заедно работещи механизми, за да преодолеем общите предизвикателства.

Наученото от работната група, включена в проекта, ще се сподели и приложи в училищен екип, ще го обедини и ще ни даде възможност да разпространим придобития опит, чрез обменни практики с други професионални гимназии.

Можете ли да дадете пример как екипът на Вашето училище развива някое умение на 21 век в часовете?

Осмислянето на връзката между преживяването в училище и реалния живот е едно от предзвикателствата пред учителите и учениците. Като професионална гимназия ние подготвяме млади специалисти за различни бизнес сфери, но учениците не винаги успяват да разберат защо учат общообразователни предмети и защо трябва да имат практически занимания.

По тази причина училищният екип, включен в проекта  FIERST, развива умението за учене – младежите да осъзнават смисъла от наученото и да могат спокойно да го пренесат извън училищния двор. Умението за учене е ключова компетенция, необходима за успех през 21 век, защото развиването му подобрява представянето на учениците по всеки предмет и помага за създаване на позитивна образователна среда; компенсира дефицити в общата грамотност, в познанията по дадена тема; осигурява инструменти за учене през целия живот.

За тази цел избрахме три елемента: четене и намиране на информация, управление на времето и мотивация за учене. За развитието на тези елементи се спряхме на определени стратегии за развитие на всеки елемент.

  • за елемента „четене и намиране на информация”- задачи за откриване на ключови моменти в текст и план със стъпки, които учениците трябва да овладеят;
  • за елемента „управление на времето”- изпълнение на задачи със зададена времева рамка и поставяне на конктетни цели за конкретно време;
  • елемента „мотивация за учене”- обвързване на учебния материал с възможности за професионално развитие, изградена система от правила и последствия във и извън класната стая, рефлексия на учениците.

Дейности за развиване на умението: решаване на тестове с непознато съдържание; изработване и прилагане на схеми с алгоритми за решаване на задачи; разбиране и прилагане на нови термини – изработване на визитни картички; решаване на казуси и задачи за определено време чрез работа в екип и самостоятелна работа; посещение на местни фирми по професионалните направления, есенния технически панаир в гр. Пловдив, Ваканция и спа 2019г. в ЕКСО център София;  дискусии и открити уроци с работодатели от фирми в направление машиностроене, туризъм и лека промишленост. С цел мотивиране на учениците за продължаване на образованието във висши училища –ПГ има сключен договор и предстоят открити уроци по професионална подготовка с участието на преподавателите от Университет по хранителни технологии- Пловдив.

Какъв за Вас е успешният учител?

Педагогическият специалист  трябва да бъде мотивиран и да обича работата с деца, да знае как  да дocтигне дo yчeницитe cи.

Успешният учител  провокира у учениците си интерес към това, което правят, без да се поддават на колебания, че няма да се справят. Той ги учи да си поставят ясни цели и смели мечти.

Всъщност е необходима много любов и всеотдайност на първо място, както и цял комплекс от качества, които се придобиват с много четене, осмисляне и опит.

Отварянето на училището към “външния свят“ също изправя учителя пред различни предизвикателства и очаквания. Той следва да бъде подготвен да работи в областта на интерактивните методи, на новите образователни технологии за управление на проекти, за работа в местната общност и да притежава емоционална интелигентност.

А успешният директор?

Успешният директор трябва да предостави възможност за изява на учителите, да им даде спокойствие да се чувстват добре на работното си място, за да дадат всичко от себе си. Да има ясна представа и визия за развитие на училището за следващите години, да открива къде са проблемите и да търсят пътища за решаването им.

Да успее заедно с колектива да утвърждава облика на училището, като развива традициите, отстоява позиции, утвърждава своето име, да създава подходяща атмосфера за творческа изява и качествена подготовка на ученици.


Научете повече и подайте заявка за учител по програма “Нов път в преподаването” тук.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути