5 стратегии за развиване на четивна грамотност по всички предмети

Днес ще разберем резултатите от международното изследване PISA и до каква степен българското образование подготвя учениците за реалния живот

Снимка: Олег Попов / Лятната академия на “Заедно в час” 2019

В очакване на резултатите от новата PISA продължаваме серията от текстове посветени на информацията, която ни дава изследването. Резултатите от PISA не бива да са просто статистика, която минава през медийното и обществено внимание, а инструмент, който да използваме за това да направим образованието в България по- ефективно и качествено за всички ученици. 

В “Заедно в час” вярваме и работим за това всеки учител, независимо от това по какъв предмет преподава, да развива функционалната грамотност на учениците. Това е ключова част от ролята на учителите – да научи учениците да извличат информация по качествен начин, да я обработват и да вземат решения, чиито последствия осъзнават. 

Ето пет полезни стратегии, които учителите в програмата на “Заедно в час” използват, за да развиват четивна грамотност в своите класни стаи. 

Те могат да се приложат по всички предмети и са подходящи за ученици в различни класове. Всички те са описани подробно в Наръчника “Как да развиваме умения на 21 век в час” и сайта prepodavame.bg.

Стратегия 1: Учениците си задават въпроси по текста

На учениците се дават няколко минути за прочитане на текст (времето се определя от дължината му и сложността за конкретната група деца). След това всеки ученик трябва да  измисли и напише поне два въпроса, свързани с ключовите моменти от текста. Времето за това е 2 минути. Когато всички са готови, 2-3 ученици четат въпросите си, а останалите трябва да намерят отговорите в текста.

Предимства на стратегията:

 • Учениците обръщат внимание на важните моменти от текста, преди да са прочели въпросите към него;
 • Учениците се научават да задават въпроси върху ключова информация;
 • Учениците имат възможност да се допълват един друг.

Подробна инструкция и насоки вижте на prepodavame.bg

Стратегия 2: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

Ученици от кв. Челопечене

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява на учениците да измислят идеи, след като се изчерпят клишираните и често срещани отговори. Тази стратегия е подходяща за индивидуална работа, след като учителят е поставил задачата. Учениците записват въпроса и си го задават наум 10 пъти, като всеки път трябва да дадат нов отговор. Записват отговорите си, които всъщност се превръщат в идеи, които могат да развият. Обикновено първите един-два отговора са очевидните и очаквани отговори. Но следващите са истински креативните и нестандартни. Учениците трябва да бъдат насърчени да мислят наистина свободно, без ограничения, трябва да се запишат и най-странните хрумвания. Важно е въпросът да е добре формулиран, за да дава възможност да се измислят различни отговори, да не е тип „да/не” въпрос, а зададен с „как, защо, по какъв начин” и т.н.

Резултат: Учениците имат десет различни отговора/решения на един въпрос. Генерирали са 10 идеи самостоятелно.

Примерна инструкция:

Записваме въпроса, чийто отговор ще търсим днес. Всеки от вас има 5 минути да си зададе наум 10 пъти въпроса и да запише на листа пред себе си 10 различни отговора. Записвайте всичко, което ви хрумне, не се притеснявайте, ако отговорът е нестандартен и звучи странно. В момента не мислим как ще осъществим нещата, а само какво искаме да постигнем!

Предимства на стратегията:

 • Стратегията е приложима за всички предмети;
 • Учениците имат възможност да запишат и най-странните и нестандартни предложения, без да се тревожат, че някой ще ги критикува, защото работят самостоятелно.

Подробна инструкция и насоки вижте на prepodavame.bg

Стратегия 3: Създаване на връзка с нещо преживяно

Учениците прочитат внимателно предварително подбран текст. След това в рамките на 10 минути получават задача да го свързжат с нещо преживяно, като включват и няколко провокиращи ключови думи. Когато са готови, трябва да използват ключовите думи, за да напишат напишат провокиращо заглавие и подзаглавие на текста, които да съдържат уникална идея.

Резултат: Заглавие на текст (провокиращо) заедно с подзаглавие, което показва разбиране на ключова, уникална идея.

Примерна инструкция:

Прочетете внимателно текста. Имате 10 минути, за да го свържете с нещо, което сте преживели, като си нахвърлите няколко ключови думи от преживяното. След това ги използвате, за да напишете заглавие и подзаглавие, които да съдържат уникална идея.

Предимства на стратегията:

 • Добро отваряне на урок;
 • Правят асоциации с неща от живота си;
 • Вникват по-дълбоко в текста;
 • Търсят подсмисъл на текст.

Подробна инструкция и насоки вижте на prepodavame.bg

Стратегия 4: Създаване на репортаж

Учениците прочитат внимателно зададен текст, като получават задача създадат репортаж със свои думи, като перифразират и обобщават текста. Важно е да бъде зададен обемът на репортажа, да бъде въведен предварително жанра репортаж и времето, за което да прочетат текста и съответно да напишат репортажа.

Резултат: Създават текст, който е обобщение на друг по-голям текст, със свои думи.

Примерна инструкция:

Представете си, че сте журналисти, които подготвят репортаж по описаната случка. Имате 12 минути да прочетете текста и да напишете репортаж за Централната информационна емисия по телевизията на случилото се в него с не повече от 5 изречения.

Предимства на стратегията

 • Учениците си обогатяват речта, като използват синоними;
 • Учениците се учат да обобщават информация;
 • Учениците се запознават с особеностите на медийния жанр.

Стратегия 5: Перифразиране на думи на автора със свои думи

registration summer academy 2018, summer, studentsУчениците прочитат внимателно зададен текст. След това имат 6-7 минути да открият местата, където авторът показва отношението си към него, и да перифразират неговите думи, като разсъждават върху тях. Тази стратегия отнема не повече от 7 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците откриват отношение на автора към текста.

Примерна инструкция:

Прочетете внимателно текста. Имате 7 минути да откриете местата, където авторът показва отношението си към текста, и да ги перифразирате с 2-3 изречения, като разсъждавате върху тях.

Предимства на стратегията:

 • Учениците се научават да перифразират чужд текст;
 • Разсъждават върху авторовото отношение към текст;
 • Вникват по-дълбоко в смисъла на текста.

Подробна инструкция и насоки вижте на prepodavame.bg


Прочетете още как се развива четивна грамотност и в час по физическо възпитание и спорт. 

Научете още какво е PISA и какво означава функционална грамотност.

 

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"